Lapas karte
24.
07.
2015

VDEĀVK klienti atgādinājumu par invaliditātes termiņa beigām saņems mēnesi iepriekš

No šodienas, 24.jūlija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) klienti savos mobilajos tālruņos mēnesi pirms invaliditātes statusa termiņa beigām saņems atgādinājumu, ka konkrētā dienā beigsies invaliditātes statusa termiņš un kā viņam jārīkojas tālāk, informē Labklājības ministrija (LM).
Tādejādi cilvēki varēs ērtāk saplānot laiku un savlaicīgi rīkoties, lai iesniegtu dokumentus, kas nepieciešami atkārtotas ekspertīzes veikšanai. Dokumenti VDEĀVK jāiesniedz ne vēlāk kā 3-4 nedēļas pirms invaliditātes termiņa beigām.
Īsziņu mobilajos tālruņos saņems tie cilvēki ar invaliditāti, kas iesniegumā VDEĀVK par invaliditātes piešķiršanu būs iepriekš norādījuši mobilā tālruņa numuru. Gadījumā, ja mobilā tālruņa numurs ir mainījies, tad aicinām klientu pašiem sekot līdzi invaliditātes statusa termiņam. Atgādinām, ka invaliditātes statuss ir nosacījums, lai nepārtrauktu ar invaliditāti saistīto pabalstu izmaksu.

 

14.
07.
2015

Palielinās apmaksātu psihologa pakalpojumu apjomu bērniem ar invaliditāti


Bērniem ar pirmreizēji noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem, turpmāk būtiski palielināsies no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu apjoms. Tādējādi Labklājības ministrija (LM) paredz uzlabot atbalstu krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuru bērniem noteikta invaliditāte.
Divu konsultāciju laikā psihologs var nodrošināt tikai gadījuma izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu, kur meklēt palīdzību, ja ģimenei ir tam atbilstošas finansiālās iespējas. Līdz ar to, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, nepieciešams kurss – vismaz 10 psihologa konsultācijas.
Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai cilvēki ar invaliditāti un viņu likumiskie pārstāvji varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskas, garīgas, sociālās un profesionālās spējas.
Pašvaldības sociālais dienests turpmāk varēs pieņemt lēmumu arī par cilvēku uzņemšanu rindā. Tas paredzēts situācijās, kad pieprasījums pēc psihologa pakalpojuma kārtējā gadā tomēr pārsniegs plānoto apjomu, tad cilvēkiem šo pakalpojumu būs tiesības saņemt nākamajā gadā.
Tāpat plānots nenoteikt periodu, kādā cilvēki psihologa pakalpojumu varēs saņemt. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu nodrošinās, ja to pieprasīs gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas.
Pakalpojumu nodrošinās 124 bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji,un to likumiskajiem pārstāvjiem.
Iepriekšminēto paredz otrdien, 14.jūlijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību.


Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

30.
06.
2015

Labklājības ministrija veicinās diskriminācijas riskiem pakļauto cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2019.gadam īstenos pasākumus profesionālās rehabilitācijas jomā, tādējādi palielinot diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju darbspējas vecumā iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Profesionālās rehabilitācijas pasākumu ietvaros izstrādās un ieviesīs:
• profesionālās rehabilitācijas programmas (t.sk. pilnveidos profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmu cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, nosakot jaunus kritērijus, metodes un instrumentus, cilvēka veselības stāvokļa, motivācijas, darbspēju, darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu novērtēšanai),
• prasmju sertificēšanas sistēmu, t.sk. izstrādās prasmju aprakstus un prasmju apmācību programmas, pilnveidos profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot kritērijus, metodes un instrumentus cilvēka motivācijas, darbspēju, veselības stāvokļa, darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu novērtēšanai.

Iepriekšminētās aktivitātes ir nepieciešamas, jo cilvēkiem ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, īpaši, ja, šo cilvēku izglītības līmenis ir zems, netiek piedāvātas darba tirgus vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Tas attiecīgi kavē šo cilvēku iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā.

Profesionālās rehabilitācijas pasākumus paredz otrdien, 30.jūnijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošana.

 

03.
07.
2015

Valdībā iesniegts Ģimenes valsts politikas
rīcības plāns nākamajiem gadiem

Labklājības ministrijā (LM) izstrādāts rīcības plāns 2015.-2017.gadam Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai, tādējādi turpinot iepriekšējos gados iesākto darbu pie ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanas.
Rīcības plānā šim un nākamajiem diviem gadiem iekļautas aktivitātes, lai turpinātu īstenot pamatnostādnēs noteikto mērķi, proti, veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā, sasniegšanu un risināt identificētās problēmas. Turpmākajos gados tas būs jāīsteno sadarbībā ar visām ministrijām, iesaistītām valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO), plānošanas reģioniem un u.c.

17.
06.
2015

Arī cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības dzīvot sabiedrībā

Rīga, 2015.gada 17.jūnijs.- Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 15. jūnijā norisinājās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē konference Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā.

Konferences atklāšanā labklājības ministrs Uldis Augulis uzsvēra visu cilvēku tiesības neatkarīgi no veselības stāvokļa, sociālā stāvokļa vai izcelsmes dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles brīvību kā ikvienam. Ministrs izteica pateicību Norvēģijas Karalistes vēstniekam Latvijas Republikā Steinaram Ēgilam Hāgenam (Steinar Egil Hagen) par vēstniecības sniegto atbalstu un sadarbību konferences organizēšanā.