Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Atskaite par LNB Cēsu TO darbu 2008. Gadā

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 4 - 2009

Nodaļa — Reģionālās TO

Atskaite par LNB Cēsu TO darbu 2008. Gadā

2008. g. notikušas trīs valdes sēdes; tajās apspriesti jautājumi par piedalīšanos pašvaldības izsludinātajos projektos, uzņemti jauni biedri, izskatīti dažādi jautājumi, kas skar biedru intereses — vides pieejamība, dzivokļu apsaimniekošanas metodes, sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas, medicīniskie pakalpojumi utt.

Labi darbojas vietējās organizācijas Valmierā un Salacgrīvā.

Varētu teikt, ka vispār nedarbojas vietējā organizācija Valka — šobrīd Valkas organizācijai nav priekšsēdētāja, jo nav neviena no biedriem kurš vēlētos uzņemties šos pienākumus.

Labi strādā organizācijas sabiedriskais aktīvs apmēram 20 biedru.

Biedrībai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Cēsu pilsētas domes aģentūru «SPSP aģentūru».

Piedalāmies visos pašvaldības organizētajos semināros, kuros ir runa par sociālo darbu.

Dzivokļu pabalstus saņem visi tie biedri, kuriem tas pienākas ņemot vērā pašvaldābas saistošos noteikumus.

Trūcīgie biedri saņem pārtikas pakas, kuras izdala Cēsu rajona Sarkanais krusts.

Sadarbība ar mūsu biedrību Ziemassvētkos dāvanas saņem visi tie biedri, kuri ir vecāki par 80 gadiem un pirmās grupas invalīdi.

2008. g. piedalījāmies divos pašvaldības izsludinātajos projektos: «Mans baltais spieķis» un «Dodiet man iespēju un es parādīšu, ka varu» — kopā fnansējums Ls 920.

Saņēmām pašvaldības atbalstu organizācijas darbības uzturēšanai — kancelejai, transportam, un sakaru izdevumiem Ls 420.

Vairākas reizes gadā organizācijas biedri saņēma bezmaksas biļetes uz teātra izrādēm.

Divu dienu ekskursijā pa Zemgali piedalījās 45 biedri un viņu ģimenes locekļi.

ļoti veiksmīga sadarbība izveidojās piesakot savu līdzdarbošanos pašvaldības realizētajā projektā «Personālais asistents», kurā asistenta pakalpojumus izmantoja 14 pirmās grupas redzes invalīdi.

Vasaras periodā vairākas reizes biedriem bija iespēja apmeklēt Vidzemes jūrmalu. Neņemot vērē, ka Ziemassvētku pasākumam nebija ierastā pašvaldības fnansējuma, pasākums notika. Savstarpēji vienojoties par apmeklējuma līdzfnansēšanu un aktīvu līdzdarbošanos galda klāšanā pasākums bija ļoti labi apmeklēts.

Turpinājās laba sadarbība ar Cēsu rajona laikrakstu DRUVA par publikācijām avizē, kas saistās ar organizācijas aktivitātēm vai sasniegumiem.

Iespēju robežās savus biedrus nodrošinām ar apdzīvojamo platību Cēsu MRU īpašuma esošajos dzivojamos namos.

Sadarbība ar Ideju forumu savu biedru vajadzībām saņēmām tehniskos palīglīdzekļus un sadalījām pēc vajadzības.

Piedalījāmies Ideju foruma rīkotajā akcijā, kurā sabiedrības locekļi tika iepazīstināti ar neredzīgu cilvēku ikdienas dzīves norisēm Tumšajā Treilerī.

Aktīvi līdzdarbojāmies Jaunā Eiropas projekta izstrādā.

Aktīvi esam līdzdarbojušies dažādu normatīvo aktu apspriešanā un LNB koncepcijas izstrādē.

Bez maksas sniedzam pakalpojumus tiem biedriem, kuriem nav savas veļas mašīnas. Palīdzam biedriem kārtot dokumentus dažādu jautājumu risināšanai.

Iespēju robežās savus biedrus nodrošinām ar lietotajiem apģērbiem un apaviem. Daudzi no biedriem piedalās LNB sporta savienības rīkotajā spartakiādē Cēsīs un Priekuļos.

Sekmīgi darbojas divas šlāgergrupas «Aigariņš» un «Ceļabiedri».

Salacgrīvas grupa katru gadu rīko kopīgus kultūras pasākumus Līgo svētkos un Ziemassvētkos.

Valmieras grupai katru mēnesi vienu reizi ir valdes tikšanās, kurās tiek apspriesti aktuālākie notikumi organizācijā, valstī. Kopīgi svin svētkus un lasa žurnālu «Rosme».

Regulāri informējam savus biedrus par izmaiņām likumdošanā.

Sadarbojamies ar Cēsu rajona VSA, lai sekotu izmaiņām pensiju aprēķināšanas kartībai.

Informējam biedrus, ka tiem biedriem, kuru pensiju lielums pārsniedz 165 latus jāmaksā ienākuma nodoklis. Savukārt tiem biedriem, kuri nestrādā palīdzējām nokārtot formalitātes, lai tiem nebūtu jāmaksā ienākuma nodoklis.

Motivējam savus biedrus iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, lai labāk varētu konkurēt darba tirgū.