Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Cilvēki ar invaliditāti par savu tiesību pārkāpumu varēs ziņot ANO personu ar invaliditāti komitejai

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 9 - 2009

Cilvēki ar invaliditāti par savu tiesību pārkāpumu varēs ziņot ANO personu ar invaliditāti komitejai
www.lm.gov.lv

Lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti intereses, Labklājības ministrija (LM) virza parakstīšanai ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu.

Protokola parakstīšana būs būtisks solis, lai veicinātu vienotu cilvēktiesību, kultūras, ekonomisko, politisko un sociālo tiesību interpretāciju, kā arī nodrošinātu efektīvāku cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību.

Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais protokollēmums «Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu». Dokuments vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāpieņem valdībā.

Parakstot protokolu, Latvija apņemas to samērīgā laika periodā ratificēt. Turklāt jāņem vērā, ka jau parakstot ANO Konvenciju, Latvija apņēmās ievērot tajā noteiktos principus un jau šobrīd jebkura cilvēku ar inva¬liditāti tiesību neievērošana starptautiski ir uzskatāma par pārkāpumu.

Savukārt tikai pēc minētā protokola ratificēšanas cilvēkiem ar invaliditāti būs iespēja iesniegt sūdzības ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai par Konvencijā noteikto tiesību neievērošanu vai pārkāpšanu. Tas nozīmē, ka minētā Komiteja izskatīs visas sūdzības par cilvēku ar invaliditāti tiesību, kas noteiktas Konvencijā, pārkāpumiem Latvijā un izmeklēs nopietnus pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā arī ierodoties valstī, lai klātienē veiktu padziļinātu izmeklēšanu.

Atgādinām, ka 2008. g. 18. jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvija parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Savukārt šī gada 12. augustā LM iesniedza Ministru kabinetā likumprojektu Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kurš paredz Konvencijas ratifikāciju. Tuvākajā laikā likumprojektu izskatīs valdībā.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības. ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību, vīriešu un sieviešu vienlīdzību, kā arī citus principus.