Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

No 1. oktobra pieaugs garantētais minimālo ienākumu apmērs pilngadīgām personām un bērniem

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 9 - 2009

No 1. oktobra pieaugs garantētais minimālo ienākumu apmērs pilngadīgām personām un bērniem
www.lm.gov.lv

Lai minimāli nodrošinātu iedzīvotājus ar iztikas līdzekļiem krīzes situācijā, no šī gada 1. oktobra noteikts atšķirīgs garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis dažādām sociālajām grupām. Pilngadīgām personām tie būs 40 lati mēnesī, bet bērniem — 45 lati mēnesī.

Šādas izmaiņas paredz šodien valdībā apstiprinātie Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī Ministru kabineta (MK) Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni. Par grozījumiem likumā vēl lems Saeima.

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā turpmāk, novērtējot ģimenes ienākumus, ņems vērā ģimenes valsts pabalstu un samazinās ienākumos neskaitāmo summu no vecāku pabalsta. Tas nozīmē, ka neņems vērā pirmos 50 latus no vecāku pabalsta iepriekšējo 100 latu vietā.

Savukārt Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni paredz atšķirīgu GMI līmeni dažādām sociālām grupām (bērniem un pilngadīgām personām), kā arī maksimālo pašvaldības noteikto GMI līmeni pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti (nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni). 2009. gadā tas ir 90 lati cilvēkam mēnesī.

Nosacījumus pašvaldībām valsts līdzfinansējuma saņemšanai GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai, kā arī līdzekļu piešķiršanas kārtību noteiks attiecīgajos MK noteikumos. Vienlaikus likums paredz, ka pašvaldības papildu pirmkārt izmaksājamajiem GMI un dzīvokļa pabalstiem var noteikt ari citus pabalstus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai.

Lai pašvaldības varētu nodrošināt pieaugošās iedzīvotāju vajadzības pēc GMI un dzīvokļa pabalsta, valsts palīdzēs ar līdzfinansējumu 50% apmērā no pašvaldības izmaksātajiem līdzekļiem GMI pabalstam. Šogad šim mērķim nepieciešami 1,09 milj. latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Laika periodam no 2010. līdz 2012. gadam nepieciešami 4,7 milj. lati no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Atgādinām, GMI pabalsta palielināšana ir viens no Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem, kas izstrādāta sadarbībā ar Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem.

Persona tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. No 2009. gada 1. janvāra minimālā alga ir 180 lati mēnesi.

Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu. Vienošanās mērķis ir veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju meklēt iespēju iesaistīties darba tirgū un iespēju robežās atrast izdevību nopelnīt minimālos iztikas līdzekļus pašiem (piemēram, iesaistoties pašvaldības organizētajos darba prakses pasākumos ar 100 latu stipendiju), tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.