Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Atvieglojumi cilvēkiem ar 2. grupas invaliditāti

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2013Nr. 2 - 2013

Nodaļa — Likumi un tiesības

Atvieglojumi cilvēkiem ar 2. grupas invaliditāti
Latvijas vēstnesis, 21.11.2012.
(Nobeigums. Sākums 12.2012., 01.2013.)

Atbrīvojumi no valsts nodevām
Personām ar 2. grupas invaliditāti nav jāmaksā:
— valsts nodeva naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai, ja šie cilvēki uzņemti valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs (MK «Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai» Nr. 234);

— valsts nodeva par informācijas saņemšanu no iedzīvotāju reģistra (MK «Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no iedzīvotāju reģistra» Nr. 844);

— par maksas pakalpojumiem — par informācijas izsniegšanu no iestādes arhīva, informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no iestādes datu bāzēm, dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu vai izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 Ls (MK «Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem» Nr. 940);

— valsts nodeva par dokumentiem kriminālietās. To var nemaksāt gan pensionāri, gan arī 2. grupas invalīdi (MK «Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi» Nr. 1069).

Samazinātas valsts nodevas
— 3 Ls par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu (MK «Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai» Nr. 234);
— 10 Ls, ja pasi izsniedz 10 d. d. laikā;
— 20 Ls, ja pasi izsniedz 2 d. d. laikā;
— 5 Ls, ja personas apliecību izsniedz 10 d. d. laikā;
— 10 Ls, ja personas apliecību izsniedz 2 d. d. laikā;
— 50% apmērā, jeb 5 Ls par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
— 10% apmērā jeb 1 Ls par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Maksā invalīdi kopš bērnības (MK «Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai» Nr. 289).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
Atbilstoši Ministru kabineta «Noteikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem» (Nr. 138) cilvēkiem ar 2. invaliditātes grupu ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu — 1296 latiem gadā.

Bezdarbnieka, darba meklētāja statuss
Bezdarbnieka statusu iegūst, ja cilvēks:
— ir sasniedzis 15 gadu vecumu;

— nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);

— nav uzņemts pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;

— nav pilnā valsts apgādībā;

— veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nav noteikusi 100% darbspēju zudumu u. c.

— Iepriekš minēto paredz gan «Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums», gan MK noteikumi «Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti» (Nr. 891).

Ja cilvēkam ar invaliditāti piešķirts bezdarbnieka statuss, viņam ir tiesības uz materiālo atbalstu mācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. To nosaka MK «noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā» (Nr. 212).

Studiju kredīti
Ja studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, ir vienādi sekmības rādītāji, augstskolas komisija vispirms kredītus piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī studējošajiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja kredīta ņēmējs miris vai kļuvis par 2. grupas invalīdu, kredītu un kredīta procentus dzēš (noraksta).

Šāda kārtība paredzēta MK noteikumos Nr. 445 «K''artība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts», MK noteikumos Nr. 219 «Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem», MK noteikumos Nr. 220 «Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu».

Atpūta
Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes un noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem.