Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

VSAC «Rīga» LNB organizācijas paveiktais 2014. gadā

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Arhīvs / 2014 / Nr. 12 - 2014

VSAC «Rīga» LNB organizācijas paveiktais 2014. gadā

Benedikts Tutiņš, VSAC «Rīga» LNB organizācijas valdes priekšsēdētājs

2014. gadā neredzīgo pansionāta dzīvē risinājušies vairāki nozīmīgi notikumi.

Janvārī pārvietoja redzīgos cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem. Tādējādi ir uzlabojušies dzīves apstākļi pansionātā vairākiem redzes invalīdiem, jo radās iespēja dažus cilvēkus no pansionāta galvenās ēkas pārvietot uz atbrīvoto korpusu. Pēc šo cilvēku pārvietošanas jūtami uzlabojies arī pansionāta iekšējais mikroklimats.

24. janvāra paplašinātajā TO valdes sēdē piedalījās LNB CV priekšsēdētāja S. Sproģe, bijusī Juglas filiāles vadītāja I. Nipkene un vairāki sektoru vadītāji. Šajā sēdē tika izvērtēts 2013. gadā paveiktais un pieņemts lēmums par 2014. gadā veicamajiem uzdevumiem. 21. februāra TO valdes sēdē tika akceptēts LNB CV 2013. gada 26. septembra lēmums par ikgadējās biedru maksas apmēru.

11. un 13. martā neredzīgo pansionātā ieradās Labklājības ministrijas komisija, lai izvērtētu Juglas filiāles darbu. 11. martā komisija ieradās arī TO valdē. Sarunas gaitā tika izskatīti jautājumi, kas skar pansionātā dzīvojošo redzes invalīdu intereses.

2014. gada maijā uz Rīgas domes NVO konsultatīvo padomi tika nosūtīta TO valdes vēstule par izveidojušos situāciju neredzīgo pansionātā pēc VSAC un filiāļu izveidošanas 2010. gadā. Šo vēstuli pārsūtīja uz Labklājības ministriju. Jūnijā saņēmām atbildi no Labklājības ministrijas, kurā teikts, ka pilnībā apstiprinājušies vēstulē minētie fakti, ko komisija konstatēja, 11. un 13. martā ierodoties neredzīgo pansionātā. Ministrijas komisija konstatēja daudzas neatbilstības. VSAC «Rīga» administrācijai un Juglas filiāles vadībai kopumā sniegti 34 ieteikumi situācijas uzlabošanai pansionātā. Vairāki ieteikumi jau ir izpildīti.

No 2. jūnija Juglas filiālē sāka strādāt jauna vadītāja — Dace Medne. Jau pirmajā dienā tika uzsāktas sarunas par sadarbību starp LNB TO valdi un Juglas filiāli.

20. jūnijā notika apspriede par sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pansionātā. Tajā piedalījās VSAC «Rīga» Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Gundega Bolšteine. Priekšlikumi sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pansionātā ir iesniegti arī rakstiski.

Tāpat šajā apspriedē tika pārrunāts jautājums par nepieciešamību atjaunot darbinieku apmācību saskarsmes prasmes apguvē ar neredzīgiem cilvēkiem. Vasarā Juglas filiāles vadītāja D. Medne ar LNB Rehabilitācijas centru pārrunāja sadarbības iespējas pansionāta darbinieku apmācībām darbam ar redzes invalīdiem. 4. septembrī pirmie apmācībās piedalījās sektoru vadītāji, sociālie rehabilitētāji, sociālie darbinieki un citi speciālisti. Apmācību vadīja Rehabilitācijas centra darbiniece Baiba Čuņčiņa.

Ne mazāk svarīgs jautājums ir pansionātā dzīvojošo redzes invalīdu rehabilitācija. Pēdējā laikā ļoti slikti vai nemaz netiek veikta redzes invalīdu apmācība pašaprūpes iemaņu apgūšanai. Arī šis darbs tika pārtraukts pēc bijušā neredzīgo pansionāta direktora A. Cīruļa aiziešanas no darba. Bijusī Juglas filiāles vadītāja Inese Banceviča uzskatīja, ka redzes invalīdiem pašiem nekas nav jādara, jo vienmēr būs kāds, kas visu padarīs viņu vietā. Cilvēkiem zuda motivācija pašiem darboties, bet daudziem, kā liekas, tas patīk. Šāda rīcība veicinājusi cilvēku masveida slinkošanu. Nākošā Juglas filiāles vadītāja Indra Nipkene neko nedarīja, lai situāciju mainītu. Ar patreizējo vadītāju vairākkārt pārrunāta sistēmas atveseļošanas iespēja. Secinājām, ka nepieciešams izstrādāt jaunu rehabilitācijas programmu. Taču ar to vien nepietiks. Jārod motivācija cilvēkiem pašiem darboties. Pie tā būs jāstrādā visiem kopā, piesaistot pansionātā pieejamos visu līmeņu speciālistus.

Pie kabinetu durvīm ir pielikti uzraksti braila rakstā ar darbinieku pieņemšanas dienām un laikiem.

2014. gadā visi kopā atzīmējām starptautisko baltā spieķa dienu. Pirmais pasākums notika 15. oktobrī zālē. Tajā piedalījās Servisa suņu biedrības «Teodors» priekšsēdētājs Aleksejs Volkovs. Pēc tam koncertu sniedza Strazdumuižas kluba jauniešu ansamblis «Pavasara brīnumputni» (vadītāja Anita Andersone). 16. oktobrī bibliotēkā notika pasākums, veltīts Neredzīgā Indriķa daiļradei. Visi kopā izstaigājām dzejnieka dzīves gājumu un klausījāmies autora dzejoļus. Pasākumu vadīja LNerB lasītavas bibliotekāre Alda Zariņa. Paldies Aldai, un ceram uz sadarbību arī turpmāk!

No 4. oktobra līdz 9. novembrim pansionāta iemītniece Rita Štālberga un sociālā rehabilitētāja Vera Žeida ar saviem Baltās puķes tamborējumiem piedalījās Amerikas latviešu izcelsmes matemātiķes Dainas Taimiņas veidotajā izstādē «Hiperboliskās plaknes un ilgtspējības tīkli», ko varēja apskatīt Laikmetīgās mākslas centrā «kim?».

Izvērtējot 2014. gadā paveikto, jāteic, ka vēl ir daudz darāmā cilvēku ar redzes invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai pansionātā.