Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

2019. Gada pārskats

Par biedrību / Gada pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS

         Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk tekstā – LNB), juridiskā adrese Braila iela 3, Rīga, LV-1024, Reģ.Nr.40008004000 dibināta 1926. gada 16. jūnijā, tā darbojas saskaņā ar Statūtiem, kuru pēdējās izmaiņas LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrētas 2017.gada 10.oktobrī.

         2018.gada jūlijā ar Labklājības ministrijas lēmuma Nr.41-2-02.2/129 tika nolemts pārreģistrēt LNB pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas institūcija”.

         Uz 2020.gada 1.janvāri LNB bija 3295 biedri. LNB sastāvā ir četri juridiskie biedri - Liepājas Neredzīgo biedrība, Servisa suņu biedrība “Teodors”, biedrība “Saules stars AV”, biedrība “Baltijas Okulāristu asociācija”.

         No iepriekš minētā redzams, ka LNB uzskaitē ir 3295 biedri, no kuriem:

ar 1.grupas redzes invaliditāti – 996 biedri,

ar 2.grupas redzes invaliditāti – 950biedri,

ar 3.grupas redzes invaliditāti – 392 biedri,

pārējie – 957 biedri.

2019.gadā LNB sistēmā strādāja 42 LNB biedri ar redzes invaliditāti.

2019.gadā LNB notika Centrālās valdes (turpmāk - CV) sēdes, kurās tika pieņemti 18 lēmumi. LNB CV priekšsēdētāja un LNB CV locekļi katrā CV sēdē ir snieguši informāciju par veikto darbu, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, iestādēm, organizācijām un citām aktivitātēm sēžu starplaikā. Svarīgākie lēmumi, kas pieņemti šajās sēdēs:

 1. Par LNB Jēkabpils teritoriālās organizācijas likvidāciju;
 2. Par LNB dzīvojamo ēku un dzīvokļu apsekošanu;
 3. Par SIA un biedrības 2018.gada pārskatu apstiprināšanu;
 4. Par LNB kapitālsabiedrību telpu nomas maksu;
 5. Par SIA valdes priekšsēdētāju pamata algu;

   LNB 2019.gadā veica grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaudes un saimnieciskās darbības analīzi SIA “LNB RC”, SIA “LNB JUGLA”, SIA “LNB Cēsu MRU”, SIA LNB „Liepājas uzņēmums”, „SIA LNB „Pērkonīte” un SIA “Strazdumuiža”.

LNB ir apstiprināti projekti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” šādām LNB piederošām ēkām Rīgā ,Braila ielā 10, Braila ielā 3, Braila iela 4, Ventspilī, Baldones ielā 16, Rēzeknē, Bukumuižas ielā 20 un Liepājā, Ganību ielā 197/205. Projekts turpināsies līdz 2022.gadam.

LNB aktīvi piedalās Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdēs, Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvajā padomē, sadarbojamies ar Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Centrālā finanšu līgumu aģentūru un citām iestādēm.

LNB 2019.gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru noslēdza līgumus par atbalsta pasākumiem:

 • Rīgā ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem Nr.9.1.1.1/15/I/001” pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” nodarbināti 2 pieaugušie.
 • Rēzeknē ESF pasākums “Jauniešu garantijas” nodarbināts 1 jaunietis – brīvprātīgais.

 

LNB turpina sadarbību ar Valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju par informācijas saņemšanu personu ar redzes traucējumiem apzināšanai, kā arī informācijas nodošanu personām ar redzes invaliditāti.

LNB ir saņēmusi ziedojumus no SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA “Latvijas mobilais telefons”, SIA “Diatom enterprises”, SIA “Izdevniecība Annele”, SIA “H&L studija” u.c. juridiskām un fiziskām personām.

LNB 2019.gadā realizētie projekti:

Projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Finansētājs

(finansējuma avots un līgumslēdzēja institūcija)

Galvenās projektā plānotās aktivitātes

Mūzikas festivāls “Baltijas vilnis 2019”

 

28.04.2019

 

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

Projekta laikā aprīlī Strazdumuižas klubā, Rīgā tika veikta dalībnieku atlase starptautiskajam neredzīgu un vājredzīgu amatiermūziķu festivālam "Baltijas vilnis 2019". Atlasē žūrija izvēlējās 4 dalībniekus, kas septembrī devās uz festivālu Kauņā, Lietuvā. Projekta ietvaros tika apmaksāts dalībnieku transports uz Lietuvu un atlases konkursa apskaņošana un gaismošana. 

 

“Būsim aktīvi kopā”

 

18.03.2019.-20.09.2019

 

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"

 

Sākot no maija līdz septembrim sešās LNB teritoriālajās organizācijās divas reizes nedēļā pasniedza pielāgotās sporta un tūrisma nodarbības, kas tika vadītas pēc īpaši izstrādātām vadlīnijām. Nodarbībās piedalījās vairāk kā 90 dalībnieku, kas piecu mēnešu garumā uzlaboja savu fizisko sagatavotību un gatavojās dalībai Sporta dienā. Tā norisinājās 24. augustā, Mālpilī. Projektā piedalījās arī Latvijas Neredzīgo sporta savienība un Liepājas Neredzīgo biedrība. 

 

“Lielā talka Strazdumuižas ciemata parkā”

15.03.2019-06.05.2019

 

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

Projekta laikā tika pasūtītas betona solu kājas un uzstādītas papildus 11 solu rindas. Projekta laikā tika arī organizēta Lielā talka, iegādāti darba rīki, darba cimdi un klāts kafijas galds talkas dalībniekiem. 

 

“Kopā esam stipri”

 

15.03.2019-31.12.2019

 

RD Labklājības departaments.

 

Komunālo maksājumu segšana laika posmā no 15. marta līdz 2019. gada 31. decembrim, sadzīves ķīmijas un citu organizācijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo lietu iegāde. 

 

“Dosimies uz priekšu”

 

01.04.2019-12.11.2019

 

RD Labklājības departaments

 

Komunālo maksājumu segšana no 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. decembrim, sadzīves ķīmijas un kancelejas preču iegāde, Strazdumuižas kluba jauktā kora "Jolanta" 135. gadu jubilejas pasākuma organizēšana - par projekta naudu tika segta pasākuma apgaismošana, ziedu un citu nepieciešamo lietu iegāde.

 

“Nebaidies tumsā uzdrīkstēties”

 

01.03.2019-31.08.2019

 

Eramus +

 

Projektā piedalījās LNB un Zviedrijas neredzīgo jauniešu organizācijas. Kopumā 20 vājredzīgi un neredzīgi jaunieši, 2 grupu vadītāji un 6 asistenti 5 dienas dzīvoja netālu no Cēsīm, viesu namā "Mežrozes", kur gan mācījās par CV uzbūvi un darba intervijām, gan apsprieda katrā valstī esošos stereotipus, gan dalījās savos hobijos un demonstrēja talantus. Katram jaunietim bija mērķis jauniešu apmaiņas laikā sevi izaicināt un paveikt ko jaunu, ko katrs arī veiksmīgi īstenoja.

 

“Informācijas tīkls”

 

01.06.2019-31.10.2019

 

Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta ietvaros tika organizēti divi pasākumi - informatīvā kampaņa "Saredzi iespējas" un konference.  Kampaņa notika 6. augustā, Esplanādē, kur piedalījās gan LNB, gan juridiskie biedri un sadarbības organizācijas. Šajā dienā visas organizācijas klātesošos un garāmgājējus, informēja par sniegtajiem pakalpojumiem un brīvprātīgo iespējām. 15. oktobrī, Starptautiskajā Baltā spieķa dienā notika konference „Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanās sabiedrībā – veicinošie un traucējošie faktori”, tajā piedalījās acu ārsti, sociālie darbinieki, valsts aprūpes centru, pašvaldību, izglītības iestāžu un citu biedrību pārstāvji. 

 

“Strazdumuižas Ciemata svētki 2019”

 

01.05.2019-31.08.2019

 

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

Tradicionālo Strazdumuižas ciemata svētku organizēšana visas dienas garumā. Šī gada ciemata svētku tēma saskanēja ar Rīgas svētku tēmu - leģendas un teikas. Svētkiem izvēlējāmies teiku par diviem zemniekiem, kas no muižkunga ar lielīšanos ir izlielījuši zemi. Visas dienas garumā paralēli notika gan aktivitātes bērniem (radošās darbnīcas, dārgumu meklēšana, piepūšamās atrakcijas). Spēcīgākie dalībnieki savus spēkus varēja apliecināt alus mucu velšanas sacensībās. Bija iespējams aplūkot vietējo rokdarbnieku un amatnieku izstādi, kā arī klausīties koncertu. 

“Diskutē un topi sadzirdēts”

 

01.08.2019-31.12.2019

 

Erasmus +

 

No septembra līdz decembrim LNB jaunieši kopā ar Latvijas debašu asociāciju "Ko tu domā?" apguva prasmes un iemaņas debatēt, ko pēc tam izmantoja pašu organizētajās publiskajās debatēs "Vai kultūras pasākumi Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar redzes invaliditāti?" Debatēs piedalījās arī Kultūras ministrijas un Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārstāvji. Paralēli jaunieši aicināja uz sarunu vakaru dažādu jomu pārstāvjus, lai izpētītu savas karjeras iespējas.

 

“Saruna klusumā un tumsā”

02.04.2018.-01.07.2020

 

Telšai pašvaldība, Lietuva. Telšai Žemaites drāmas teātris 

2019. gadā turpinājās darbs pie izrādes veidošanas, kas tika iesākts 2018. gadā. 2019. gadā notika 48 meistarklases, kuru laikā dalībnieki sāka gatavot teātra izrādi un tajā esošos priekšnesumus. Tā pat tika izstrādāts scenārijs un dekorāciju plāns. Gada nogalē tika izsludināts iepirkums par virtuālo dekorāciju izgatavošanu. 

 

Tiflotehnikas nodaļas darbība 2019.gadā:

LNB tiflotehnikas nodaļā (turpmāk – TN) 2019.gadā kopumā tika izsniegti 2869 tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – TP), no kuriem:

 • 556 acu protēzes,
 • 293 asinsspiediena mērītāji ar runas funkciju,
 • 70 glikometri ar runas funkciju,
 • 95 ķermeņa termometri ar runas funkciju,
 • 108 ķermeņa svari ar runas funkciju,
 • 167 baltie spieķi,
 • 58 pārtikas svari ar runas funkciju,
 • 70 šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkciju,
 • 38 diega ievēršanas palīglīdzekļi,
 • 155 lupas,
 • 198 elektroniski palielinošie palīglīdzekļi,
 • 5 braila raksta rāmji,
 • 9 braila rakstāmmašīnas,
 • 284 atskaņotāji,
 • 390 laikrāži,
 • 47 datorprogrammas,
 • 98 gaismas absorbcijas filtri,
 • 4 datora peles ar palielinājuma funkciju,
 • 17 diktofoni,
 • 20 pildspalvas ar runas funkciju,
 • 19 binokulārās brilles,
 • 33 teleskopiskās brilles,
 • 18 monokulārie teleskopi,
 • 91 termometrs klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju,
 • 26 krāsu noteicēji ar runas funkciju.

 

2019.gadā TP saņemšanas rindā stājās 3020 personas, no kurām 551 rindā stājās uz acu protēzēm. Rindā TP saņemšanai uz 2019.gada 31.decembri bija 228 personas, no kurām rindā uz acu protēzēm bija 24 personas.

LNB TN 2019.gadā veica vairākus izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām (turpmāk – TO) izsniedzot TP personām, kurām dzīvesvieta atrodas tuvāk TO, lai atvieglotu TP saņemšanu personām, kurām nav iespēja ierasties saņemt TP TN Rīgā. TN darbinieki personīgi TP izsniedza Jelgavas TO, Daugavpils TO, Cēsu TO, Ventspils TO, bet tādās TO kā Rēzeknes TO, Liepājas NB, Jūrmalas TO un valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” filiāle Jugla TP palīdzēja izsniegt šo TO un valsts sociālās aprūpes centra darbinieki.

2019.gadā TN brīvprātīgi līdzdarbojās vairākos LNB rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā piemēram akcijā “Ride2share”, kur motobraucēji ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem devās kopējā braucienā no Rīgas uz Carnikavu un atpakaļ. Piedalījās Strazdumuižas ciemata svētkos kā brīvprātīgie. Līdzdarbojās LNB organizētā pasākumā “Saredzi iespējas”, kas noslēdzās ar LNB rīkoto konferenci “Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušana sabiedrībā – veicinošie un traucējošie faktori”. Aktīvi strādāja LNB rīkotajā talkā, kas nu jau vairākus gadus kļuvusi kā tradīcija visiem sanākt kopā un dienas garumā padarīt darbus, lai Strazdumuižas ciemata apkārtne kļūtu vēl skaistāka.

2019.gadā personas varēja saņemt TP, negaidot uz tiem rindā, jo šajā gadā, pateicoties pietiekami lielajam finansējumam, bija iespēja iegādāties TP un nodrošināt tādos daudzumos, lai personai, ierodoties saņemt TP, tas tiktu izsniegts uzreiz. Tas atviegloja TP saņemšanas iespējas un neveidoja TP rindas.

Salīdzinot 2019.gadu ar iepriekšējo gadu, rindā 2019.gadā stājās nedaudz mazāk personas kā iepriekšējā gadā, kā rezultātā arī TP izdale ir samazinājusies. TP izdale 2019.gadā bija par 527 TP mazāk kā iepriekšējā gadā, bet rindā uz 2019.gada beigām bija 228 personas, kas ir par 62 personām vairāk kā iepriekšējā gadā.

 

Žurnāla “Rosme” darbība 2019.gadā:

2019.gadā tika izdoti 3240 žurnāla ROSME eksemplāri.

2019.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - žurnālu ROSME - katru mēnesi saņēmušas vidēji 270 personas ar redzes invaliditāti:

 • 168 palielinātā redzīgo rakstā,
 • 36 braila rakstā,
 • 22 elektroniskā formātā,+
 • 44 audio formātā.

 

Žurnāls Braila rakstā tiek drukāts redakcijā uz “4x4 Pro” braila printera, izmantojot A4 formāta 160 g/m2 baltu papīru uz abām lapas pusēm. Vienam žurnālam nepieciešamas vidēji 46 papīra loksnes. Pēc tam tas tiek iespirāļots. Žurnāls, kas tiek sūtīts klientiem pa pastu, tiek ievietots plastikāta, mitrumnecaurlaidīgās aploksnēs. Piegāde klientiem, kuri izteikuši vēlmi žurnālu saņemt pa pastu, notiek ar AS “Latvijas Pasts” sūtījumu. Pārējiem klientiem žurnālu piegādā Izdevniecības nodaļas darbinieki.

Elektroniskā formāta žurnāls katru mēnesi tiek nosūtīts vidēji uz 22 klientu e-pastiem HTM formātā ar žurnāla vāka fotogrāfiju pielikumā. HTM formāts ļauj tekstu lasīt datorā, palielinot vai samazinot burtu lielumu. Tas ir īpaši pielāgots personām, kuras lieto ekrānlasošo programmu JAWS — saturā rakstu nosaukumi ir ātrās saites uz vietu žurnālā, kur tas atrodas, kā arī katra raksta beigās ir ātrā saite, lai nokļūtu atpakaļ uz žurnāla saturu. Tāpat visā tekstā tiek lietotas saites nosaukumiem vai pasākumiem uz to vietu internetā.

Paralēli visu gadu tika strādāts pie audio formāta žurnāla uzlabošanas, kā arī tika piesaistīti brīvprātīgie ielasītāji no malas. Brīvprātīgie ielasītāji vidēji mēnesī strādāja 4 stundas (3—4 cilvēki). Pie audio failu apstrādes 1 redakcijas darbinieks katru mēnesi strādāja 8 stundas. Līdz ar to mēnesī audio failu izveides un apstrādes process prasīja līdz 16 darba stundām. Tika veikti pilnveidojumi audio formāta kvalitātes uzlabošanai – iegādāta profesionāla balss ierakstīšanas iekārta Zoom H5, kā arī uzlabota brīvprātīgo piesaiste žurnāla ierunāšanai.

Obligāto eksemplāru likums uzliek par pienākumu LNB Izdevniecības nodaļai piegādāt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai žurnāla obligātos eksemplārus. 2019.gadā katru mēnesi tika piegādāti 7 žurnāla ROSME eksemplāri palielinātā redzīgo rakstā, kopā gadā — 84 žurnāli. Žurnāls Braila rakstā 1 obligātais eksemplārs tiek piegādāts Latvijas Neredzīgo bibliotēkai. Arī 2019. gadā Izdevniecības nodaļa turpināja sniegt maksas pakalpojumus Latvijas farmaceitiskajām kompānijām par zāļu nosaukumu tulkojuma Braila rakstā apstiprināšanu.

Par žurnālu ROSME internetā var lasīt Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapā www.lnbiedriba.lv sadaļā “Pakalpojumi”. 2019.gadā ir izveidota žurnāla lapa Facebook.com, gada beigās tai ir aptuveni 200 sekotāji.

 

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” darbības 2019.gada

2019.gadā SIA “LNB Rehabilitācijas centrs” sniedza 563 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Klientu sadalījums bija sekojošs:

-39 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvi institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis);

-109 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvi institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas);

-41 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvi institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis);

-444 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvi institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (50 stundas).

2019.gadā veiksmīgi apgūts pamatbudžets un papildus finansējums, kas deva iespēju nedaudz atjaunot telpas un sakārtot arhīvu. Ir izremontētas jaunās viesnīcas telpas Braila ielā 11, Rīga (izņemot 2 telpas) un uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, sakārtoti arhīva dokumenti par vairāk kā 10 gadiem, joprojām turpinās datu bāzes uzlabošana, tās testēšana, datu ievadīšana.

LNB RC tiek nodarbināts 51 darbinieks no tiem divdesmit darbinieki ar invaliditāti. Pieņemot darbiniekus darbā, priekšroka tiek dota personām ar invaliditāti, ja minētā persona atbilst izvirzītajiem kritērijiem. 2019.gadā periodiski uz darba līguma pamata, tika nodarbināti vēl papildus četri darbinieki ar redzes invaliditāti. Regulāri tika sniegta informācija par aktivitātēm mājas lapā, iestādes facebook profilā. RC aktīvi piedalījās sabiedrības informēšanas pasākumos. Tiek nodrošinātas prakses vietas studentiem, darbs brīvprātīgajiem, tika uzņemti skolēni, studenti ēnu dienā. Tika apmācīti un radīta izpratne Daugavpils teātra aktieriem par personu ar redzes invaliditāti ikdienu, kā arī organizējam apmācības pavadoņiem un pavadoņiem asistentiem.

Ir izstrādāta pieaugušo neformālās izglītības programma “Apmācība jautājumos par invaliditāti” un saskaņota VSIA Autotransporta direkcijā, kā rezultātā noslēgti pieci līgumi ar autobusa parkiem par autobusu šoferu apmācību.

LNB RC joprojām gaida saskaņojumu par “Personas patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguvei cilvēkiem ar redzes, garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām” programma. Realizēta tiek „Sociālās funkcionēšanas prasmju apguves programma lauku vidē” programma, kas tika apstiprināta iepriekšējā laika periodā. Klientiem tika organizētas izbraukuma nodarbības, kā arī veidota pieredzes apmaiņa starp RC filiālēm.

 

Strazdumuižas kluba darbība 2019.gadā:

         2019.gadā Strazdumuižas klubā notika 15 koncerti:

 • 9.februārī koncerts “Tuvošanās”, piedalījās radošais kolektīvs “Strazdi”;
 • 14.februārī, Valentīna dienai veltīts koncerts, “Mīlestības pinekļos” piedalījās kluba amatiermākslas kolektīvi;
 • 21.februārī notika Juglas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts;
 • 28.februārī notika VEF kultūras pils vokāli instrumentālā ansambļa “Kaleido” koncerts “Kā var aizmirst”;
 • 7.martā, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts, muzicē duets “Sandra”;
 • 9.martā notika trīs koru “Jolanta”, “Ars longa” un “Atbalss” draudzības koncerts, piedalījās Strazdumuižas pūtēju orķestris un vokāli instrumentālais ansamblis “Epsilons”;
 • 29.aprīlī notika dalībnieku noklausīšanās atlase festivālam “Baltijas vilnis”;
 • 14.maijā mātes dienai veltīts koncerts, piedalījās “Rudens roze”, Pavasara brīnumputni”, “Senozols”, Strazdumuižas pūtēju orķestris;
 • 13.oktobrī Starptautiskajai Baltā spieķa dienai veltīts koncerts “Nāc līdzās!”;
 • 7.novembrī VEF kultūras pils vokāli instrumentālā ansambļa “Kaleido”koncerts;
 • 14.novembrī Latvijas gadadienai veltīts kluba amatiermākslinieku koncerts “Zaļā zeme”, kurā piedalījās arī Strazdumuižas kluba drāmas un dzejas teātris;
 • 5.decembrī notika Austras bērnu Rīgas kopas koncerts;
 • 7.decembrī jauktā senioru kora “Jolanta”135.gadu jubilejas koncerts;
 • 17.decembrī notika koncerts “Ziemas šūpuļdziesma”, kurā piedalījās 6 kluba amatiermākslas kolektīvi;
 • 28.decembrī notika gadu mijas balle, kurā spēlēja Anita un Aldis Andersoni.

 

Un 1 teātra izrāde: 1.oktobrī Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris spēlēja Harija Gulbja lugu “Cīrulīši” Ineses Vanagas režijā.

 

Citi pasākumi Strazdumuižas klubā:

 • 12.janvārī LNB Rīgas teritoriālās organizācijas rīkots jaungada pasākums;
 • 12.februārī “Gaismas talantu” un Rīgas modes un stila vidusskolas labdarības pasākums sadarbībā ar LNB;
 • 17.martā Latvijas Neredzīgo sporta savienības (LNSS) rīkots kongress;
 • 8.-11.aprīlī kluba lielajā zālē apskatāma bija Valda Grigaļa jubilejas gleznu izstāde;
 • 11.aprīlī tikšanās ar mākslinieku, kinoamatieri, fiziķi, ceļotāju V.Grigali;
 • 27.aprīlī notika lielās pavasara talkas noslēguma pasākums, kurā piedalījās bijusī kultūras ministre Dace Melbārde un kultūras ministrs Nauris Puntulis;
 • 13.maijā tika noorganizēta tikšanās ar pārstāvi no Latvijas bankas;
 • 15.jūnijā LNSS rīkots šaha turnīrs kluba telpās;
 • 21.jūnijā Jāņu ielīgošana;
 • 7.-11.augustā notika “Gaismas talantu” bērnu nometne;
 • Sākot ar 10.septembri katru otrdienu notika 10 fizioterapijas nodarbības no dienas centra;
 • 11.novembrī notika “Gaismas talantu” un Rīgas modes un stila vidusskolas labdarības pasākums sadarbībā ar LNB;
 • 12.novembrī notika biznesa organizācijas “BNI Vagner” pasākums;
 • 16. un 23.decembrī notika semināri “Veselīgs dzīvesveids”;
 • 19.decembrī SIA “Rehabilitācijas centrs” rīkoja semināru un saliedēšanās pasākumu;
 • 26.decembrī notiks Biķeru draudzes Ziemassvētku pasākums;
 • Katru pirmdienu kluba mazo zāli īrē reliģiskā organizācija “Vasaras draudze”;
 • Regulāri kluba telpās notiek visu astoņu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.

 

Amatiermākslas kolektīvu aktivitātes ārpus Strazdumuižas klubam:

 • 6.augustā pieci kolektīvi — “Rudens roze”, “Pavasara brīnumputni”, “Senozols”, “Epsilons” un Strazdumuižas pūtēju orķestris — piedalījās LNB prezentācijas dienā “Saredzi iespējas” Esplanādē;
 • 17.augustā Rīgas svētku ietvaros notika Strazdumuižas ciemata svētki, kur kā katru gadu piedalījās arī kluba amatiermākslas kolektīvi;
 • Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi piedalās skatēs, ikgadējos pasākumos, dažādos koncertos un sarīkojumos ārpus kluba gan Rīgā, gan visā Latvijā — Valsts sociālās aprūpes centros, baznīcās, kultūras namos.

 

Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Rīgas pilsētas TO sadarbojās ar Rīgas Domes Labklājības departamentu un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Kā arī sadarbojas ar LNB Strazdumuižas TO, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāli “Strazds” un Latvijas Neredzīgo bibliotēku, VSAC Rīga filiāles “Jugla” klientiem, aicinot viņus iesaistīties dažādās nodarbībās un pasākumos. Arī šogad turpinās sadarbība ar Rīgas Krievu teātri. Rīgas Pilsētas TO biedriem tiek organizēta sociālā palīdzība un sociālā aprūpe. Regulāri tiek informēti biedri par sociālo pakalpojumu klāstu, ko var saņemt cilvēki ar invaliditāti, kā arī par sociālās rehabilitācijas iespējām SIA “LNB RC” un žurnāla “ROSME” saņemšanu.

2019.gadā saviem biedriem Rīgas pilsētas TO organizēja dažādus kultūras un sporta pasākumus. 25.janvārī Rīgas Pilsētas TO biedriem bija iespēja apmeklēt Rīgas Krievu teātra izrādi “Čehovs”, Dailes teātrī noskatīties izrādi “Karmena”. 14.decembrī Rīgas pilsētas TO 20 biedriem bija iespēja noskatīties Dailes teātrī izrādi “Kareņins”. Aktīvi biedri piedalījās LNB projektā “Aktīvi sportā” un Sporta dienā, 13.decembrī Rīgas pilsētas TO rīkoja jau trešo “Spēka turnīru” tajā piedalījās arī Strazdumuižas TO biedri. 2019.gada 12.janvārī tika rīkota Jaungada balle, uz kuru tika aicināti arī Strazdumuižas TO biedri un Rīgas pilsētas TO atbalstītāji. Rīgas pilsētas TO daži biedri ir Strazdumuižas kluba amatierkolektīvu dalībnieki, kuri ar dejām un kori uzstājas dažādās Latvijas pilsētās un arī brauc ciemos sniegt koncertus citās LNB TO.

Rīgas pilsētas TO regulāri notiek latviešu, krievu un angļu sarunvalodas nodarbības, keramikas un polimēra nodarbības, grāmatu lasītāju tikšanās un tējas klubiņa dalībnieču tikšanās, kā arī visu vasaru Rīgas pilsētas TO telpās bija iespēja apskatīt A.Kišņevska jaunāko darbu izstādi.

 

Strazdumuižas teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā, pateicoties Rīgas pilsētas pašvaldībai, Strazdumuižas TO telpās turpināja strādāt Dienas centrs, kas darbadienās sniedz pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti vai traucējumiem, nodrošinot dažādas brīvā laika nodarbošanās iespējas. Darbinieki sniedza klientiem individuālās konsultācijas un informatīvā atbalsta pakalpojumus, veica sīko apģērbu remontu, kā arī organizēja kultūrizglītojošos sarīkojumus, rokdarbu pulciņus, sporta galda spēļu sacensības utt. Klientiem pieejama arī trenažieru telpa, kur var vingrot - gan individuāli, gan grupās. Tiek apmaksāti organizācijas telpu komunālie pakalpojumi Braila ielā 5. Ir bijusi informācijas apmaiņa par plānotajiem pasākumiem Strazdumuižas dienas centrā un citos pieaugušo dienas centros Rīgā, kā arī par labdarības koncertiem Rīgā. Organizācijas vietējais radio regulāri informēja par pasākumiem, kas notiks Strazdumuižas apkārtnes iestādēs - klubā, bibliotēkā, sociālās aprūpes centra filiālē “Jugla”. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisiju 112. vēlēšanu iecirknī, kas strādāja Strazdumuižas kluba telpās, bija organizēta uzticības personu darbība, sniedzot informatīvo atbalstu neredzīgiem un vājredzīgiem vēlētājiem.

Ir veikti vientuļo organizācijas biedru apmeklējumi viņu dzīvesvietās, kā arī Sociālās aprūpes centrā un slimnīcās. Tāpat arī organizācijas biedri piedalījās dažādos Strazdumuižas kluba kultūras pasākumos un citu iestāžu kultūras sarīkojumos. Baltā spieķa dienā notika tematisks pasākums, kas veltīts Latvijas un pasaules neredzīgo un vājredzīgo cilvēku panākumiem un muzikālās jaunrades sasniegumiem. Gada laikā svinēti valsts un tautas tradīciju svētki. Organizācijas biedri aktīvi piedalās LNB Strazdumuižas kluba amatieru kolektīva pulciņu nodarbībās, LNSS rīkotajos turnīros, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pasākumos, VSAC filiāle “Jugla” pasākumos un citu iestāžu kultūras pasākumos. Kā arī organizācijas biedri devās braucienā uz Mangaļsalu.  

Strazdumuižas TO 2019.gadā ir īstenojusi projektu “Būt Strazdumuižā”, ilgtspējas nodrošināšanai, sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu tika labiekārtots un aprīkots ar pārvietošanās vadlīnijām gājēju maršruts no Neredzīgo ciemata Braila ielā līdz Juglas medicīnas centram Juglas ielā 2. Rīgas domes kultūras, izglītības un sporta departamenta projekta ietvaros biedru grupa piedalījās 10 ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās.

Strazdumuižas TO apvieno: Strazdumuižas ciemata VO.

 

Cēsu teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā

Cēsu TO 2019.gadā sadarbojās ar Cēsu pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”. Tika saņemta dotācija biedrības darba nodrošināšanai 175 EUR. Sadarbojās arī ar citām LNB organizācijām, regulāri piedalās Cēsu Sociālā dienesta organizētajās sanāksmēs NVO pārstāvjiem. LNB Cēsu TO valdes locekle A.Rīvīte regulāri informē par darbu LNB CV un aktivitātēm, kas tiek veiktas ar valdību un citu ar invalīdiem saistītu organizāciju sadarbības jomā. Kā CV pārstāve koordinē organizācijas darbu, kas attiecas uz biedrības kopējām aktivitātēm. Sadarbojās arī ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāli.

2019.gadā Cēsu TO konsultē biedrus par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi saistītajos jautājumos. Palīdz aizpildīt nepieciešamos dokumentus, vajadzības gadījumos atsevišķu sociālu jautājumu risināšanai iesaista arī LNB RC speciālistus.

Cēsu TO biedriem tika organizēti dažādi kultūras, sporta un atpūtas pasākumi: Baltā galdauta svētki, vienas dienas ekskursija uz Ludzu, divu dienu ekskursija uz Peipusa piekrasti, Baltā spieķa diena un vecgada pasākums. Cēsu TO mākslinieciskie pašdarbību kolektīvi un individuālie izpildītāji aktīvi darbojās dažādos kultūras pasākumos pa visu Latviju.

2019.gadā Cēsu TO 15 biedri tika iesaistīti Latvijas valsts mežu finansētajā projektā “Būsim aktīvi kopā”.

Cēsu TO apvieno: Cēsu vietējā organizācija.

 

Balvu teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Balvu TO veiksmīgi sadarbojās ar LNB RC Balvu filiāli, reģiona pašvaldībām, galvenokārt, ar Balvu, Alūksnes un Viļakas novadu pašvaldībām, kā arī vietējām personu ar invaliditāti organizācijām - Balvu teritoriālo invalīdu biedrību, Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām organizāciju “Saulstariņi”, Alūksnes un Apes novadu fondu, Alūksnes invalīdu biedrību, Gulbenes invalīdu biedrību, DR Misiņa medicīnas vēstures muzeju, Latvijas Neredzīgo sporta savienību, ISRK “Medņeva”, kopīgi organizējot aktivitātes un sniedzot atbalstu Balvu TO biedriem. Balvu TO saņēma finansiālu atbalstu no reģiona pašvaldībām: Alūksnes pašvaldības 430 EUR, Balvu novada pašvaldības 150 EUR, Gulbenes novada domes 100 EUR, Viļakas novada domes 75 EUR un no APF Holding saņēma finansiālu ziedojumu 360 EUR apmērā sportistu dalībai Šoudauna sacensībām Kaliņingradā.

Regulāri konsultēja biedrus par dažādiem sociāliem jautājumiem, kā piemēram, invaliditātes grupas iegūšanas kārtība, asistenta pakalpojuma saņemšana pašvaldībā, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība, sociālo pabalstu apmēri un saņemšanas kārtība un citi biedriem svarīgi un aktuāli jautājumi. 11.maijā Balvu TO biedri piedalījās Alūksnes invalīdu biedrības rīkotajā erudīcijas konkursā “Prāta spēles”, 7.jūnijā LNB Balvu TO biedri organizēja 45 gadu pasākumu, kurā piedalījās LNB Rēzeknes TO, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāles dzejas kopa ar savu dzeju, Strazdumuižas deju kolektīvs “Strazdi”, kā arī Gulbenes, Alūksnes invalīdu biedrības un Balvu TO. Balvu TO biedri 13.jūlijā piedalījās spēlēs cilvēkiem ar speciālām vajadzībām “Draudzīgs un aktīvs”, kā arī organizācijas biedri piedalījās Latvijas valsts mežu projektā “Būsim aktīvi kopā”. Balvu TO biedri piedalījās Alūksnes VO rīkotajās šoudauna sacensībās, Alūksnes sporta spēlēs un Gulbenes invalīdu biedrības rīkotajās sporta spēlēs, kā arī devās ekskursijā uz Alūksnes novada bānīša muzeju, Litenes Pudeļu dārzu un Litenes pusdārgakmeņu muzeju. TO biedriem bija lieliska iespēja apmeklēt Čigānu karalienes koncertu Gulbenes kultūras namā.

2019 gadā tika organizēti ikgadējie pasākumi - Lieldienu pasākumi, Baltā spieķa dienas pasākumi un Ziemassvētku pasākums.

2019.gadā Balvu TO saņēma anonīmu mantisko ziedojumu, 15 krēslus un plauktus organizācijas telpām.

Balvu TO apvieno: Alūksnes un Balvu Vietējās organizācijas

 

Rēzeknes teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

Rēzeknes TO, sadarbojoties ar pašvaldībām ir ieguvusi atvieglojumus telpu īrēšanā - bezmaksas telpas Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” (zāle), Līvānu pašvaldībā “Baltā māja” (2.stāva telpa). Ir panākti atvieglojumi biedriem dažādos maksājumos (kurināmais, pabalsti dzīvokļu siltumenerģijas apmaksai, biedru acu operāciju apmaksa, briļļu iegāde u.c.), kā arī palīdzēts iesniegumu noformēšanā. Sadarbība notiek arī ar dažādām Mācību iestādēm SIA “Austrumvidzeme”, Latgales mācību centru, Rēzeknes tehnikumu, SIVA Rēzeknes nodaļu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Lietuvas Viļņas akadēmiju, kā arī ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību (sociālās palīdzības jautājumos, asistentu piesaistes un asistentu pakalpojumu sniegšanas jautājumos, projektos, tiflotehnikas pieteikumu jautājumos) u.c.

Rēzeknes TO priekšsēdētāja V.Lansberga darbojas Rēzeknes pilsētas Domes Invalīdu konsultatīvajā padomē un Sociālo jautājumu komisijā. Visaktīvākā sadarbība ar Rēzeknes novada Strūžānu, Kaunatas, Kantinieku, Lendžu, Dricānu un Vērēmu pagastiem, Preiļu novada Sīļukalna pagastu, Zilupes novada Pasienes pagasta pašvaldību, Ludzas novada Rundēnu pagasta pašvaldībām, Kārsavas novada domes sociālo dienestu. Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domes Invalīdu lietu konsultatīvo padomi un sociālo jautājumu komisiju kopīgi organizēti 3 semināri par Sociālo dienestu aktivitātēm, par valsts nodarbinātības projektiem un kultūras pasākumiem pašvaldībās. Organizēti sporta svētki Rēzeknes pilsētā invalīdiem, kopīgi organizēts pilsētas kultūras pasākums – biedrību pašdarbnieku koncerts “Prieks dod zvaigznei spožumu”, un 3 rokdarbu izstādes.

Rēzeknes TO realizēja trīs projektus. Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālais dienesta projekts “Ziemassvētku pasākums„ par 1000 EUR, Rēzeknes novada domes Sociālā dienesta projekts - LNB biedru, 1.,2.,3. grupas redzes invalīdu apsekošana viņu dzīves vietā 120 EUR un Rēzeknes pilsētas domes Sporta komitejas projekts, 18 bezmaksas vietām pilsētas peldbaseinā 455,40 EUR vērtībā. Rēzeknes TO piedalījās arī LNB CV projektos “Būsim aktīvi kopā” un Latvijas un Lietuvas pārrobežu projektā “Sarunas klusumā un tumsā”.

Sadarbībā ar NVA realizēts ESF pasākums “Jauniešu garantijas” pasākumā nodarbināts 1 brīvprātīgais jaunietis. Turpinās arī aktīva sadarbība ar LNB Tehnisko palīglīdzekļu nodaļu, palīdzēts pieteikt un saņemt tehniskos palīglīdzekļus. Turpina sadarboties ar Kārsavas novada domes sociālo dienestu, invalīdu biedrībām, Diabeta biedrību, Latvijas Sarkanā krusta Rēzeknes komiteju, Biedrību “Eņģeļi ar mums”, Biedrību “Māmiņu klubs”, bērnu ar redzes traucējumiem un viņu vecāku biedrību “Saules stars AV”, NVO un citām organizācijām un iestādēm.

Rēzeknes TO 2019.gadā rīkoja un piedalījās dažādos kultūras un sporta pasākumos – koncerti, teātri, ekskursijas, izstādes, pasākums “April, april”, Baltā spieķa diena - akcija ar Ceļu policiju, Ziemassvētku sarīkojums, pašdarbnieku koncerts biedrībā, kā arī LRT televīzijas piesaiste, publikācijas Latgales presē. Ikdienā notiek dažādi pulciņi – muzikālais, rokdarbu braila raksta, fizisko aktivitāšu pulciņš, Latviešu valodas u.c. Rēzeknes TO darbojās Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji: Latgaliešu dziesmu folkloras ansamblis un paša sacerētās dzejas lasījumi.

Par Rēzeknes TO ir bijušas publikācijas vietējā laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”, “Rēzeknes Panorāma”, “Ludzas Zeme”, “Novadnieks” un žurnālā “Rosme” un vietējā televīzijā “LRT” tika rādīts 1 raidījums par Rēzeknes TO darbību.

Rēzeknes TO apvieno: Līvānu VO, Rēzeknes VO.

 

Daugavpils teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Daugavpils TO sadarbojās ar Daugavpils domi, Daugavpils novada domi un Krāslavas novada domi, Daugavpils invalīdu biedrību, sabiedrisko organizāciju padomi, pensionāru apvienību “Dauteks”, “Dauers”, sociālo lietu pārvaldi, komunālās saimniecības pārvaldi, pensionāru federāciju, sabiedrisko organizāciju “Varavīksne”, Ddzksu.

Organizēja saviem biedriem arī sociālo palīdzību un sociālo aprūpi. Biedrībā tika organizēta 3 reizes gadā tiflotehnikas izsniegšana, žurnāla “ROSME” iesnieguma aizpildīšana un materiālo pabalstu deklarāciju aizpildīšana, kā arī redzes invalīdu tikšanās ar sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem un ceļu policiju.

2019.gadā Daugavpils TO biedri aktīvi iesaistījās dažādos kultūras un sporta pasākumos: Jaunā gada un Lieldienu pasākumi, Daugavpils pilsētas 744. gadadienas koncertu apmeklēšana, projektā “Būsim aktīvi kopā” noslēguma pasākums Mālpilī, Starptautiskā Neredzīgo diena, pinumu un pērlīšu izšuvumu darbu izstādes pilsētas svētkos un Starptautiskajā Neredzīgo dienā. Kā arī apmeklēja Starptautiskai ģimenes dienai veltītu pasākumu kopā ar ciemata padomi, radošo ģimeņu festivālu un sporta dienu Neredzīgo ciematā.

Daugavpils TO apvieno: Daugavpils VO, Krāslavas VO.

 

Jelgavas teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Jelgavas TO sadarbojās ar Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Bauskas novada pašvaldībām. Jelgavas pilsētas dome finansiāli atbalstīja TO iesniegtos projektus. Ar Jelgavas domes un Jelgavas Sabiedrības Integrācijas pārvaldes atbalstu tika risināti jautājumi par vides pieejamību Jelgavā, kā arī organizēti pasākumi un svētki. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība” sabiedrības integrācijas pārvaldi un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālistiem ik gadu tiek apsekotas Jelgavas sabiedriskās iestādes un pārbūvētie objekti, lai sniegtu ieteikumus par objektu drošu lietošanu personām ar redzes traucējumiem.

2019.gadā turpinājās sadarbība ar Jelgavas, Bauskas VO organizāciju vadītājiem. Notiek pastāvīga informācijas apmaiņa par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem un semināriem. Jelgavas TO ir izveidojusies cieša sadarbība ar Kultūras un mākslas centru “Nātre”, ar biedrību “Barons” biedri iesaistās radošajās darbnīcās attīstot dažādus mākslas virzienus. Tiek organizētas mākslas darbu izstādes, kurās ir iespēja plašākai sabiedrības daļai iepazīties ar šiem mākslas darbiem. No 2019.gada pavasara tika papildināta ar darbiem un skatāma izstāde “Tumsa Krāsās/es redzu tā” Jelgavas sabiedriskajās iestādēs. Šī izstāde ir ceļojoša un vienmēr tiek papildināta ar jaunumiem no biedru darbu krājumiem.

Notiek sistemātiska sadarbība ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, ar Jelgavas sieviešu invalīdu organizāciju “Zvaigzne”, ar Jelgavas krievu biedrību “Istok”, ar Jelgavas Ukraiņu biedrību, kā arī sadarbojamies ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāli – aktīvi piedalāmies dažādos tematiskajos pasākumos. Iespēju robežās tiek apmeklēti mājās vientuļie biedri un uzturēti pastāvīgi sakari.

Jelgavas TO biedri piedalījās Sabiedrības integrācijas pārvaldes un Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes rīkotajā pasākumā “Ar sauli sirdī”. 2019.gadā Jelgavas TO piedalījās Jelgavas Nevalstisko organizāciju sporta spēlēs, apmeklēt deju grupas “Vēja zirdziņš” koncertuzvedumu Jelgavas kultūras namā. Biedrības biedriem ir iespēja nostiprināt savu veselību, apmeklējot 1 reizi nedēļā, nodarbības peldbaseinā.

Pateicoties projektiem, Jelgavas TO ir izveidojies savs vokālais ansamblis, kurš ar savu skanējumu iepriecina jelgavniekus dažādos pasākumos.

Jelgavas TO reizi mēnesī notiek tematisko vakaru un dažādu godu atzīmēšana: latviešu un citu tautu svētki, starptautiskā “Baltā spieķa diena”, informatīvi izglītojošs pasākums “Ieraugi Citādāk”.

2019.gadā tika realizēti šādi projekti:

“Esmu Jelgavai” - mērķis: Pievērst uzmanību vides pieejamībai personām ar redzes traucējumiem Jelgavā sabiedriskajās iestādēs. “Tumsa krāsās, Es redzu tā!” mākslas darbu kolekcijas papildināšanu un izstāžu organizēšanu, izstādīšanu publiskām apskatēm. Sekmēt personu ar redzes invaliditāti iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā. “Mazākumtautību personu ar daļēji liegtu redzi integrācija caur mākslas procesiem” mērķis: iesaistīt latviešu, krievu, ukraiņu un citu tautību personas ar redzes traucējumiem savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā. “Esmu Jelgavai 2” mērķis - pievērst uzmanību personu ar redzes traucējumiem fiziskās un garīgās veselības nostiprināšanas iespējām.

Jelgavas TO apvieno: Jelgavas VO, Dobeles VO, Saldus VO, Bauskas VO.

 

Jūrmalas teritoriālās organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Jūrmalas TO turpināja sadarboties ar Jūrmalas pašvaldību, kā arī ar citām biedrībām – biedrība “Ar gaišu skatienu nākotnē”, biedrība “Erelde”, Latvijas Sarkanais Krusts Jūrmalas filiāle, veikals Diada TE, bērnu dārzs “Podziņa”.

Jūrmalas TO biedri devās ekskursijā uz Valmieru, Ceriņu dārzu, Rododendru dārzu un Pasaku mežu, kā arī aktīvi iesaistījās arī dažādos kultūras un sporta pasākumos, pateicoties Jūrmalas domes projektam, cilvēki apmeklēja ūdens vingrošanas nodarbības viesnīcā “Baltic beach hotel” bez maksas; sadarbībā ar biedrību “Erelde”, bija iespēja peldēties jūrā speciālista uzraudzībā un braukt ar riteņiem - trīsriteni un tandēma riteni, ko cilvēki aktīvi arī izmantoja; pateicoties Sarkanā Krusta piedāvātajam projektam, cilvēki ar redzes invaliditāti iepazinās ar shatdauna spēli.

2019.gadā tika realizēti šādi projekti: “Mēs Jūrmalai” mērķis – fotografēšana, recepšu veidošana, interaktīvās sienas gatavošana, rezultātā tika izveidots kalendārs ar Jūrmalas foto un darbu izstāde. Jūrmalas TO piedalījās sporta spēlēs ko rīkoja LNB.

 

LNB Ventspils teritoriālā organizācijas darbība 2019.gadā:

2019.gadā Ventspils TO valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Zvaigzne regulāri piedalījās Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijas sēdēs. Sadarbojoties ar Ventspils pilsētas domi, tika piešķirts finansējums LNB Ventspils TO darbībai 1210 EUR apmērā, kas paredzēts komunālo maksājumu veikšanai, malkas iegādei un pieredzes apmaiņas braucienam.

Regulāri LNB Rehabilitācijas centra Ventspils filiāles rehabilitētājas apseko un konsultē biedrus par dažādiem sociāliem jautājumiem, kā piemēram, invaliditātes grupas iegūšanas kārtība, asistenta pakalpojuma saņemšana pašvaldībā, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība, sociālo pabalstu apmēri un saņemšanas kārtība un citi biedriem svarīgi un aktuāli jautājumi.

Ventspils TO biedri 11.jūnijā devās pieredzes apmaiņas un saliedēšanās braucienā pie LNB Talsu VO uz Dundagas un Talsu novadiem, pa ceļam apskatot skaistākās un interesantākās vietas ( Dundagas eksotisko dzīvnieku parks, Valpenes piramīda, Talsu pilsēta). Organizācijas biedri 10.septembrī devās uz Tērvetes dabas parku, lai izzinātu vides pieejamību Tērvetē.

Ventspils TO 2019.gadā rīkoja un piedalījās dažādos kultūras pasākumos – koncerti, dzejas lasījumi, ražas svētki, Baltā spieķa diena, Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums, Starptautiskā ģimenes dienas pasākums u.c.

2019.gadā turpinājās sadarbība ar biedrību “Ventspils uzplaukumam”, kas nodrošina finansējumu zupas virtuvei 2 reizes nedēļā Ventspils TO telpās, nogādājām biedriem uz mājām.

Ventspils TO apvieno: Talsu VO.

 

LNB Ogres vietējās organizācijas darbība 2019.gadā:

Ogres VO ir izveidojusies laba sadarbība ar Ogres novada pašvaldības domi, kas sniedz finansiālu atbalstu (telpu nomu, biroja uzturēšanai u.c.), sadarbojas ar Ogres sociālo centru, kas sniedza materiālu atbalstu komunālajos maksājumos, atkarībā no grupas apmaksāja baseina apmeklējumus. Ogres VO konsultē biedrus par dažādām atlaidēm, tiesībām un sociālo palīdzību, kā arī sniedz palīdzību vientuļiem neredzīgajiem iegūt palīglīdzekļus un to apgūšanu, informē biedrus par rehabilitācijas iespējām. Regulāri biedriem tika palīdzēts sagatavot un noformēt dokumentus tiflotehnikas pasūtīšanai, biedri tika informēti par tehnoloģiju jaunumiem, kā arī praktiski apmācīti apgūt telefona runas programmu un datora programmas pamatus, interesentiem tika sniegta un izkopēta informācija no tīmekļiem - dažādi raidījumi, mūzika un citi materiāli par medicīnas iestādēm, audio grāmatu katalogiem u.tml. Tika veiktas teorētiskas pārrunas un praktiski apmācīti cilvēki, kā tikt galā mājās un sadzīvē, veikti apģērba un citu sīku priekšmetu remontdarbi.

VO tika rīkoti pasākumi Baltā spieķa diena, svētku sarīkojumi, biedru darbu izstādes. Organizēti kopīgi Ziemassvētku un valsts svētku atzīmēšanas pasākumi, apsveikti ikmēneša pasākumos jubilāri, ar brīvprātīgo palīdzību notika preses izdevumu un kristīgas literatūras lasīšana un pārrunas. Ogres VO aktīvi apmeklē pilsētas svētku pasākumus, muzeju, koncertus, invalīdu sporta dienu, dodas regulāri uz baseinu, vasarā nūjo dabas parkā.

 

Liepājas Neredzīgo biedrības darbība 2019.gadā:

2019.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbojās ar Liepājas pilsētas domi un sociālo dienestu, Aizputes, Kuldīgas, Pāvilostas u.c. Tāpat arī sadarbojās ar NVO sadarbības tīklu: Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem; Liepājas Diakonijas centru, Liepājas Invalīdu kultūras klubu “Draugs”; Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrību; Latvijas Diabēta biedrības Liepājas nodaļu; Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas Liepājas nodaļu; Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļu; biedrību “Ticība, cerība, mīlestība”; Liepājas Epilepsijas biedrību; Sieviešu Invalīdu asociācijas “Aspazija” Liepājas nodaļu; Krūts dziedzera vēža asociāciju “Vita Liepāja”; BJB Liepājas Jaunajiem Vanagiem. Sadarbība notiek arī ar NVA, Labklājības ministriju, Kurzemes plānošanas reģionu, Liepājas autobusu parku, Autotransporta direkcijas Liepājas nodaļu,  NBS MVP Jūras spēku mācību centra Liepājas nodaļu, Kapsēdes, Vērgales pamatskolu, Grobiņas ģimnāziju, EAPN-Latvia u.c.

Tiek organizēta arī sociālā palīdzība un sociālā aprūpe. Sadarbībā ar dažādām organizācijām un iestādēm dienas centrā un Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzā” tiek nodrošināta rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti u.c. Tiek organizēti un apmeklēti dažādi kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumi. Lielās ekskursijas notiek 2 reizes gadā (50 cilv. vienā ekskursijā), 6 ekskursijas (16 cilvēkiem vienā ekskursijā) Sadarbībā ar LNSK “Ezerkrasts”, regulāri notiek dažādas sporta spēles un turnīri. Jūlijā sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo Sporta savienību rīkojām sacensības kurās piedalījās 60 dalībnieki, kā arī sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi “Dvēseles veldzes dārzā” tika rīkotas veselības dienas – 3 dienas.

2019.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība rīkoja dažādus pasākumus, Starptautiskā Baltā spieķa diena, Starptautiska neredzīgo diena, Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu. Turpinās rokdarbu realizācija, izmantojot sociālos tīklus.

2019.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība iesaistījās un realizēja dažādus projektus, no 2017.gada septembra līdz 2020.gada augustam tiek realizēts Astronomijas projekts Erasmus + šis projekts ir domāts cilvēkiem ar redzes invaliditāti un vispār cilvēkiem ar invaliditāti, kam nav piekļuves iespējas astronomijai.

Philip Morris Latvia projekts, kurā tiek atbalstīti dažādi biedrības rīkotie pasākumi un “Dvēseles veldzes dārza” attīstība.

A/S “Latvijas valsts meži” finansēta projekta “Gribu darīt – varu darīt!” sociālās palīdzības programmas ietvaros no 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Notiek arī visāda veida aktivitātes Keramikas nodarbības, dārza darbi u.c.

Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta “Tava lielā iespēja būt iesaistītam, piederīgam, noderīgam”.

Latvijas valsts finansētās programmas “NVO fonds” un Liepājas Neredzīgo biedrības projekts “Dari labu, radi priekšzīmi un iedvesmo citus!” no 1.jūnija līdz 31.oktobrim. 

Projekts LLI – 212 “Saredzi citādāk” ietvaros no š. g. 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 30.aprīlim.

“Veselības dienas pieaugušajiem ar invaliditāti 2019” projekts noticis sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un tiek īstenots SAM 9.2.4.2.Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

Atveseļošanās vingrošana (pilates) nodarbības cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti no 2019.gada jūnija līdz 2020.gada martam projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

Ar Liepājas pilsētas Sociālā dienesta atbalstu - tika turpinātas nodarbības klūdziņu pīšanas, floristikas, ādas apstrādes, tapošanas un mūzikas terapijas pulciņu nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti.

2019.gadā Liepājas Neredzīgo biedrībā turpina attīstīt un labiekārtot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti “Dvēseles veldzes dārzs” lauku vidē. Liepājas pludmales pieejamības kompleksa darbības nodrošināšana – peldēšanas nodrošināšana jūrā redzes invalīdiem un cilvēkiem ratiņkrēslos.

4.septembrī Liepājas Neredzīgo biedrībā viesojās poļu biedrība “Zobaczyć morze” jeb “Ieraudzīt jūru”, kā arī Rīgas biedrības “Extrability Latvia” pārstāves. Ciemiņi no Polijas klātesošajiem biedriem stāstīja par savu rehabilitācijas programmu, kas ir unikāla un Latvijā netiek praktizēta – došanās jūrā. Šī nevalstiskā organizācija atkarībā no finansiālajiem līdzekļiem palīdz cilvēkiem ar redzes invaliditāti iepazīt jūru, pāris reizes gadā kuģojot kopā gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Viņu mērķis ir dot iespēju iegūt šādu pieredzi un nodrošināt integrēšanos neredzīgais-redzīgajam, redzīgais-neredzīgajam. Bieži redzīgie baidās komunicēt ar neredzīgajiem, nezina, kā uzvesties, palīdzēt, tādēļ šajā programmā visi strādā kopā uz kuģa, lai labāk saprastos.

Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno: Aizputes un Kuldīgas vietējās organizācijas.

 

Servisa suņu biedrības “TEODORS” darbība 2019.gadā:

2019.gadā Servisa suņu biedrība “Teodors” organizācijā ir 11 reģistrēti suņi – pavadoņi un 1 suns – asistents.

Pateicoties VAS “Latvijas Valsts meži” atbalstam, biedrībai bija iespēja īstenot treniņnometni servisa suņiem, kas norisinājās Līgatnē. Nometnē notika profesionālo iemaņu treniņi servisa suņiem un viņu turētājiem. Pirmo reizi treniņnometne kopīgi sadarbojās ar  rehabilitācijas darbiniekiem, kā arī, sadarbojoties ar Jelgavas LLU vetklīniku un vetfondu un  veterinārārstēm L.Kovalčuku un L.Aveniņu, tika veikta bezmaksas veselības pārbaude suņiem.

Servisa suņu biedrība “Teodors” piedalījās starptautiskajā suņu – pavadoņu sacensībās, Valtera Poļakova foto izstāde “Gudro suņu brīvdienas”- vairākus mēnešus V.Poļakovs vēroja un fotografēja biedrības suņus gan ikdienas darbā, gan brīvdienās, izstāde decembrī bija apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pateicoties ziedotājiem, Servisa suņu biedrība “Teodors” varēs iegādāties vienu jaunu suni – pavadoni – Lulu. Ar Otrās elpas stipendiju esam iegādājušies profesionālu ekipējumu servisa suņiem.

Servisa suņu biedrība “Teodors” 2019.gadā viesojās skolās, dienas centros, vasaras nometnēs, piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100 gadu jubilejā, LNB pasākumos u.c. 

Centrālās valdes priekšsēdētāja                                                                  

Svetlana SproģeIeteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju