Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

2020. Gada pārskats

Par biedrību / Gada pārskats

2020. Gada pārskats
 
LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
 
VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie 2020.gada pārskata
 
 
Ievads


       Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk tekstā – LNB), juridiskā adrese Braila iela 3, Rīga, LV-1024, Reģ.Nr.40008004000 dibināta 1926. gada 16. jūnijā, tā darbojas saskaņā ar Statūtiem, kuru pēdējās izmaiņas LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrētas 2017.gada 10.oktobrī.
       Uz 2021.gada 1.janvāri LNB bija 2760 biedri. LNB sastāvā ir četri juridiskie biedri - Liepājas Neredzīgo biedrība, Servisa suņu biedrība “Teodors”,biedrība “Saules stars AV”, biedrība “Baltijas Okulāristu asociācija”.
       No iepriekš minētā redzams, ka LNB uzskaitē ir 2760 biedri, no kuriem:
 • ar 1.grupas redzes invaliditāti – 854 biedri,
 • ar 2.grupas redzes invaliditāti – 900biedri,
 • ar 3.grupas redzes invaliditāti – 309 biedri,
 • pārējie – 702 biedri.
2020.gadā LNB sistēmā strādāja 43 LNB biedri ar redzes invaliditāti.
2020.gadā LNB notika Centrālās valdes (turpmāk - CV) sēdes, kurās tika pieņemti 24 lēmumi. LNB CV priekšsēdētāja un LNB CV locekļi katrā CV sēdē ir snieguši informāciju par veikto darbu, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, iestādēm, organizācijām un citām aktivitātēm sēžu starplaikā. Svarīgākie lēmumi, kas pieņemti šajās sēdēs:
 1. Par SIA “Pērkonīte ”un SIA “NB Liepājas uzņēmums” apvienošanu;
 2. Par SIA “LNB RC” pakalpojuma kvalitātes uzraudzīšanu;
 3. Par LNB un SIA gada pārskatu apstiprināšanu;
 4. Par LNB Jēkabpils teritoriālās organizācijas dibināšanu;
 5. Par LNB dzīvojamo ēku un dzīvokļu apsekošanu;
 6. Par SIA “NB Liepājas uzņēmums”, SIA “LNB JUGLA” un SIA “LNB Cēsu MRU” valdes priekšsēdētāju iecelšanu;
 7. Par SIA “LNB RC” statūtu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar valdes sastāva maiņu.
          LNB 2020.gadā veica grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaudes un saimnieciskās darbības analīzi SIA “LNB RC”, SIA “LNB JUGLA”, SIA “LNB Cēsu MRU”, SIA LNB „Liepājas uzņēmums”, „SIA LNB „Pērkonīte” un SIA “Strazdumuiža”.
          LNB turpina realizētEiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektus šādām LNB piederošām ēkām Rīgā ,Braila ielā 10, Braila ielā 3, Braila iela 4, Ventspilī, Baldones ielā 16, Rēzeknē, Bukumuižas ielā 20 un Liepājā, Ganību ielā 197/205. Projekts turpināsies līdz 2022.gadam.
       LNB aktīvi piedalās Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdēs, Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvajā padomē, sadarbojamies ar Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Centrālā finanšu līgumu aģentūru un citām iestādēm.
LNB turpina sadarbību ar Valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju par informācijas saņemšanu personu ar redzes invaliditāti apzināšanai, kā arī informācijas nodošanu personām ar redzes invaliditāti.
 
 
     Latvijas Neredzīgo biedrības  realizētie projekti 2020.gadā
 

Projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Finansētājs (finansējuma avots un līgumslēdzēja institūcija)

Galvenās projektā plānotās aktivitātes

„Dialogue inthesilenceandinthedark”/ „Dialogs klusuma un tumsā”

02.04.2018.- 01.04.2021.

INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas sadarbības programma 2014-2020

Projekta ietvaros tiks radīta platforma neredzīgu un nedzirdīgu aktieru savstarpējai sadarbībai un iekļaušanai apkārtējā sabiedrībā. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti teātra mākslā Lietuvas un Latvijas robežas reģionos. Tiks radīts skatuves uzvedums ar jauktām mērķa grupām- neredzīgie un nedzirdīgie aktieri, uzsvaru liekot uz šo cilvēku radošuma veicināšanu. Projekta laikā radītais skatuves uzvedums būs kā pašu veidotas radošas un mākslinieciskas mājas. Šiem cilvēkiem būs iespēja redzēt savas dzīves un pieredzes atspoguļojumu uz skatuves. Ar dažādu komunikācijas veidu saliedēšanu, šis uzvedums piesaistīs plašu nedzirdīgo un neredzīgo cilvēku auditoriju, tajā skaitā kā neprofesionālus, tā profesionālus aktierus. Ņemot vērā COVID-19 izplatību tika pieņemts lēmums izrādi filmēt nevis rādīt klātienē, kā arī projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir ieilgušas un tās ir paredzēts pabeigt 2021. gadā.

„Pielāgotas ierakstu studijas izveide”

01.03.2020.-31.12.2020.

A/S „Latvenergo”

Projekta ietvaros tika izveidota vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem pielāgota ierakstu studijas telpa un nokļūšana līdz tai, iegādāts un uzstādīts audio ierakstīšanas aprīkojums. Rezultāta ir uzlabota jau esošā žurnāla „Rosme” audio failu kvalitāte, kā arī nodrošināta iespēja Biedrības mūziķiem, dzejniekiem un citiem māksliniekiem izmantot ierakstu studijas telpas savu darbu ierakstīšanai.

„Dzīves ainiņas”

16.03.2020.-30.10.2020.

A/S „Latvijas valsts meži”

Projekta ietvaros 6 pilsētās no aprīļa līdz oktobrim tika pasniegtas kustību, deju vai vokālās nodarbības, kuru laikā dalībnieki mācījās apgūt un sajust savu ķermeni, kā arī uzlabot savu stāju. Projekta rezultātā Starptautiskajā Baltā spieķa dienā, 15. oktobrī Kauguru kultūras namā notika koncertuzvedums, kura ietvaros katra pilsēta bija sagatavojusi 2 priekšnesumus.

„Darbs dara darītāju”

07.2020.-04.2021.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis ir veicināt LNB biedru informācijas pieejamības, komunikācijas un pieredzes apmaiņas iespējas. Panākt personu ar redzes invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu, ka arī jaunu iemanu apguvi. Projekta laikā cilvēki ar redzes invaliditāti apgūs jaunas iemaņas, piemēram, apsveikumu atklātnes izgatavošanas prasmes un tehnikas, aplokšņu izgatavošanu, zīda apgleznošanas mākslas dažādās tehnikas. Projekta noslēgumā plānots rīkot izstādi no šiem darbiem, tādējādi parādot gan darbu autoriem, gan citiem izstādes apmeklētajiem, ka redzes zudums nav šķērslis aktīvai darbībai. Diemžēl COVID-19 izplatības dēļ, projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir ieilgušas un tās ir paredzēts pabeigt 2021. gadā.

„Twolanguagesoneexperience”/ „Divas valodas, viena pieredze”

02.01.2020.-30.09.2020.                        

British Council

Projekta mērķis bija uzlabot latviešu valodas zināšanas un izveidot jaunas draudzības, kas ļaus krievvalodīgajiem biedriem vairāk iesaistīties LNB organizētajās aktivitātes. Projekta ietvaros krievvalodīgie biedri kopā ar biedriem, kas runā latviešu valodā un krievu valodā apguva latviešu valodu caur interaktīvām mūzikas, rokdarbu un galda spēļu nodarbībām. Reizi mēnesī dalībnieki kopā ar asistentiem devās ekskursijās. Projekts tika realizēts Rīgas teritoriālajā organizācijā.

„Kopā būsim stipri 2020”

15.04.2020.-31.12.2020.

Rīgas domes Labklājības departaments

Tika nodrošināta komunālo maksājumu un telekomunikāciju pakalpojumu apmaksa laika posmā no 2020. gada 15. aprīļa līdz 31. decembrim. Kā arī sadzīves ķīmijas un citu organizācijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo lietu iegāde. 

„Dosimies uz priekšu 2020”

15.04.2020.-31.12.2020.

Rīgas domes Labklājības departaments

Tika nodrošināta komunālo maksājumu segšana 6 mēnešu garumā, sadzīves ķīmijas un kancelejas preču iegāde. Projekta ietvaros bija paredzēta Strazdumuižas kluba pūtēju orķestra 120. jubilejas un „Rudens roze” 70. jubilejas koncerta organizēšana, taču ņemot vērā COVID-19 izplatību un spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus, pasākums tika atcelts un finansējums tika novirzīts augstāk aprakstīto pakalpojumu apmaksai un preču iegādei.

„Ride2Share 2020”

05.09.2020.

Moto klubs „Nekādi labie”, Rimi Latvija, Martiņa Beķereja, „Liepkalni” maiznīca, Kurzemes Gaļsaimnieks, gaļas pārstrādes uzņēmums „Nākotne”, siera ražotne „Rauna”

Akcijas ietvaros aktīvie motobraucēji devās kopīgā labdarības izbraucienā ar vājredzīgiem un neredzīgiem līdzbraucējiem no LNB centrālās valdes ēkas Rīgā, izmetot goda apli uz Upesciema stadionu lielās Juglas krastā, kur bija kopīga atpūta un izklaide.

„Radošums un pārliecība”

01.05.2020. – 31.10.2020. (projekts pārcelts uz 2021. gadu)

Erasmus+

Projekta dalībnieki būs jaunieši ar redzes invaliditāti no Latvijas, jaunieši ar garīgu invaliditāti un īpašām vajadzībām no Somijas jaunieši, kuriem ir sarežģīta sociālā, ekonomiskā un ģeogrāfiskā izcelsme no Igaunijas, kā arī vienkārši ikdienas jaunieši no Horvātijas. Jaunieši projekta ietvaros ar mūzikas un multimediju palīdzību risinās jautājumus par pašapziņu un pašvērtību. Jauniešu apmaiņas laikā tiks radīta un ierakstīta mūzika, kā arī tiks izveidots mūzikas videoklips. Dalībnieku dažādie apstākļi palīdzēs jauniešiem vairāk uzzināt par integrāciju un par viņu pašu stiprajām pusēm.

„Iekļaušanās un nodarbinātība”

10.2020.-10.2021. (projekta sākums pārcelts uz 2021. gadu)

NordplusAdult

Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem (Latvijas Neredzīgo biedrība, Igaunijas Neredzīgo savienība un Zviedrijas Vājredzīgo asociācija), lai redzētu kā partneri plāno un veic pieaugušo izglītības nodarbības un seminārus, kas koncentrējās uz nodarbinātību. Partneri izpētīs, kā semināri un nodarbības attīsta prasmes un īpašības, kas šobrīd ir aktuālas un pieprasītas darba tirgū. Pēc vizītēm katrs partneris izpētīs situāciju savā valstī un partneru valstīs un savā turpmākajā darbība pielietos veiksmīgākās metodes prasmju attīstībā. Tāpat aktuāla problēma ir darba devēju neziņā par to, kādas ir pašreizējās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes invaliditāti veiksmīgāk integrēties darba vietā. Līdz ar to projekta ietvaros tiks izgatavota izglītojoša informācijas pakete, kurā tiks iekļauta praktiska informācija, kas jāzina darba devējiem lai pieņemtu darbā cilvēkus ar redzes invaliditāti.

 
 Tiflotehnikas nodaļas darbība 2020.gadā

Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk – LNB) Tiflotehnikas nodaļā (turpmāk – TN) 2020. gadā tika izsniegti 2909 tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – TP), no kuriem 505 tika izsniegtas acu protēzes.
Zemāk diagrammās attēlota TP izdale (gb.) pa grupām un apakšgrupām.
2020. gadā TP saņemšanas rindā stājās 3101 persona, no kurām 527 personas stājās rindā acu protēžu saņemšanai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2020. gadā rindā stājās par 81 personu vairāk. Rindā uz 2021. gada 1. janvāri bija 319 personas, no kurām, 18 personas bija rindā acu protēžu saņemšanai.
 
TN 2020. gadā veica izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām (turpmāk – TO) – Daugavpils TO, Jūrmalas TO, Jelgavas TO, Jēkabpils TO, Cēsu TO, kur izsniedza TP personām, kuru dzīvesvieta atrodas tuvāk esošajām TO.  Tādām TO kā Rēzeknes TO, Liepājas Neredzīgo biedrība, Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” filiāle Jugla TP tika nogādāti TO un atstāti izdalei. TP izdali veica TO darbinieki.
 
2020. gads TN iesākās ar pārcelšanos uz jaunām telpām. TN no 2020. gada marta ir pārcēlusies no Braila ielas 5 uz Braila ielu 3. Telpu maiņa sniedza daudzus ieguvumus, katram darbiniekam ir savs kabinets, ir atsevišķa klientu lietu telpa, plaša noliktava, kā arī plaša uzgaidāmā telpa.
2020. gada sākumā LNB saņēma no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas personu datus, kuri bija nokārtojuši redzes invaliditāti. Izmantojot esošos datus, adreses, e-pastus, personām tika nosūtīts informatīvs materiāls par LNB, LNB Rehabilitācijas centru, LNB žurnālu “Rosme” un TN. Šajā informatīvajā materiālā tika attēlota informācija par personu iespējām saņemt pakalpojumus un tika arī pievienots uzskates materiāls - TP katalogs. Atgriezeniskā saite pēc šī informatīvā materiāla izsūtīšanas bija acīmredzama, jo 2020. gadā saņemt TP ieradās daudz jaunu klientu, kuri par TP bija uzzinājuši tieši saņemot šos informatīvos materiālus. 2020. gadā TN brīvprātīgi līdzdarbojās LNB rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā piemēram TN līdzdarbojās LNB rīkotā labdarības akcijā “Ride2share 2020”. Akcijas ietvaros aktīvie motobraucēji devās kopīgā labdarības izbraucienā ar vājredzīgiem vai neredzīgiem līdzbraucējiem. Līdzbraucējiem, sasniedzot, gala mērķi tika rīkota sporta stafete, kurā vienu no posmiem vadīja TN darbinieks. TN arī līdzdarbojās ikgadējā pasākumā “Strazdumuižas ciemata svētki”.  
 
TN 2020. gadā tika ieviests arī bankas terminālis, kurš bija viens no populārākajiem ieteikumiem 2019. gada anketēšanā. Klienti ir ļoti apmierināti, ka viņiem ir iespējams norēķināties arī ar maksājuma karti.
 
2020. gads kopumā ir bijis veiksmīgs, jo TP ir tikuši izdalīti atbilstoši 2020. gada sākumā sastādītajam 2020. gada plānam par TP izdali.  Klientiem gandrīz visi TP bija saņemami uzreiz, jo, pateicoties piešķirtajam, finansējumam bija iespējams iegādāties TP pietiekamā daudzumā. 
 
 
 Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļas 2020. gada darbības pārskats

2020. gadā turpinājās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma — žurnāla «Rosme» — sniegšana personām ar redzes invaliditāti. Žurnāls turpināja iznākt četros formātos: palielinātā redzīgo rakstā, Braila rakstā, audio formātā (kompaktdiskā un elektroniski) un elektroniskā (HTML) formātā.
Valsts pasūtījumā žurnālu katru mēnesi saņēma vidēji 263 lasītāji, bet kopumā gada laikā redakcijā tika izdoti 3270 žurnāla eksemplāri, tostarp obligātie un līguma klienta eksemplāri.
 
Lasītāju skaita sadalījums pa mēnešiem, izpildot valsts pasūtījumu:
 
2020. gadā klientu visbiežāk izvēlētais žurnāla formāts bija palielinātās drukas formāts. Otrais visbiežāk izvēlētais formāts — audio versija (ņemot vērā elektroniskās audio versijas un versijas kompaktdiskā kopskaitu). Trešais populārākais žurnāla formāts bija žurnāls Braila rakstā, bet mazāk populārs bija žurnāla elektroniskais (HTML) formāts.
 
2020. gadā izdoto žurnālu kopskaits pa formātiem (pildot valsts pasūtījumu):
 
Palielinātā redzīgo raksta formāts:

— vidēji 144 klienti to saņēma pa pastu,
— vidēji 10 klienti — LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā,
— vidēji 2 klienti — žurnāla redakcijā.
Žurnāla palielinātajā redzīgo rakstā iekšlapas tiek drukāts uz A3 formāta 80 g/m2 papīra (vienā eksemplārā tiek izmantotas 6 lapas), bet žurnāla vāks — uz A3 formāta 160 g/m2 papīra (vienā eksemplārā tiek izmantota viena lapa). Kopā mēneša tirāžā nepieciešamas apmēram 2 pakas A3 formāta 80 g/m2 papīra un 1 paka A3 formāta 160 g/m2 papīra, kā arī skavas žurnāla ieskavošanai. Žurnāla eksemplāri, kurus klienti izvēlējušies saņemt ar pasta starpniecību, tiek iepakoti C4 formāta papīra aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, centra darbinieki izsniedz patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu. Arī eksemplāru saņemšana žurnāla redakcijā tiek apliecināta ar klienta parakstu.
 
Braila raksta formāts:

— vidēji 20 klienti to saņēma pa pastu,
— vidēji 17 klienti — LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā,
— 2 klienti — žurnāla redakcijā.
Žurnāls Braila rakstā tiek drukāts uz A4 formāta 160 g/m2 papīra. Vienam žurnālam nepieciešamas vidēji 46 papīra loksnes, kopā ik mēnesi tirāžā iztērējot apmēram 8 pakas papīra. Pēc tam žurnāls tiek sastiprināts kopā ar spirāli. Eksemplāri, kurus klienti saņem ar pasta starpniecību, tiek iepakoti mitrumnecaurlaidīgās plastikāta aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, centra darbinieki izsniedz patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu. Arī eksemplāru saņemšana žurnāla redakcijā tiek apliecināta ar klienta parakstu.
 
Elektroniskais formāts (HTML):

Šis žurnāla formāts tiek nosūtīts uz klientu norādīto e-pasta adresi. Lai neiztrūktu vizuālais materiāls, pielikumā līdzās HTML failam tiek sūtīts arī palielinātās drukas izdevuma vāks PDF formātā, tāpat arī iekļauts Latvijas Neredzīgo bibliotēkas izdevums «Gaisma» PDF formātā un saite uz bibliotēkas izdevuma audio formātu.
HTML formātu lasīšanai ērtu padara saturā ievietotās ātrās saites uz konkrētā raksta sākumu, kā arī katra raksta beigās ietvertā ātrā saite atpakaļ uz žurnāla saturu. Arī žurnāla tekstā, kur tas iespējams, iekļautas saites, kas aizved uz konkrētu mājaslapu, mājaslapā iekļautu informāciju vai rakstu, tādējādi lasītājam iespējams uzzināt plašāku informāciju par konkrēto tēmu vai pārliecinātie par faktu pareizību. HTML formāts ļauj tekstu lasīt datorā, palielinot vai samazinot burtu lielumu. Tas ir arī ērts tiem, kas izmanto ekrānlasošo programmu.
 
Audio formāts:

Žurnāla audio formāts kompaktdiskā tiek ierakstīts Verbatim CD-R kompaktdiskos.
— vidēji 31 klients kompaktdiskus saņēma pa pastu,
— vidēji 2 klienti kompaktdiskus saņēma LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā.
Kompaktdiski, kurus klienti saņem ar pasta starpniecību, tiek iepakoti polsterētās aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, darbinieki izsniedza patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu.
Audio žurnāla elektroniskie faili tiek saglabāti failu bibliotēkā Failiem.lv un saites veidā nosūtīti klientiem uz norādīto e-pasta adresi.
Audio žurnāla tapšanā joprojām tika piesaistīti brīvprātīgie tekstu ierunātāji. Iespēju robežās brīvprātīgie tika aicināti ierunāt tekstus redakcijas telpās, bet, pastiprinoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tika izmantoti to brīvprātīgo ierunātāju pakalpojumi, kuri spēja šo darbu veikt attālināti ar sev pieejamām kvalitatīvam ierakstam paredzētām iekārtām. Redakcijā ieraksta darbs norisinājās izmantojot Zoom H5 diktofonu, pēc tam audio faili tika apstrādāti ar programmu Audacity.
 
Žurnāla digitalizēšana un arhīva veidošana

2020. gadā, turpinot veidot žurnāla PDF formātu, tas automātiski tika digitalizēts un glabāts iekšējā arhīvā. Arhīvam tika atlasīti arī žurnāla palielinātā raksta izdevumi un audio versijas kompaktdiskā. Ņemot vērā žurnāla Braila rakstā fiziskos apmērus, tas tika arhīvam nodots tikai elektroniskā versijā.
 
Obligātie eksemplāri

Obligāto eksemplāru likums uzliek par pienākumu LNB Izdevniecības nodaļai piegādāt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai žurnāla obligātos eksemplārus. 2020. gadā bibliotēkas glabāšanā tika nodoti 24 žurnāla palielinātās drukas eksemplāri (divi eksemplāri katru mēnesi), tāpat katru mēnesi bibliotēkai tika nosūtīta arī žurnāla elektroniskā versija, palielinātās drukas izdevuma vāki PDF formātā un saite uz failu bibliotēku, kur glabājas žurnāla audio versija. Katru mēnesi viens izdevums palielinātā redzīgo rakstā un viens izdevums Braila rakstā tika nodots arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Juglas filiālei.

Līguma klienti

Žurnāla “Rosme” lasītāju vidū ir arī valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” iemītnieki. Balstoties uz Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnijā pieņemto noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, valsts sociālās aprūpes centra iemītnieki kā fiziskas personas nevar pieteikties žurnāla bezmaksas saņemšanai, tāpēc sociālās aprūpes centrs noslēdzis līgumu ar Latvijas Neredzīgo biedrību par žurnālu piegādi. Balstoties uz līgumu, sociālās aprūpes centram ik mēnesi tika piegādāti divi izdevumi Braila rakstā, viens izdevums palielinātā redzīgo rakstā un viens izdevums audio formātā kompaktdiskā.
 
Pakalpojumi

2020. gadā Izdevniecības nodaļa turpināja sniegt maksas pakalpojumus Latvijas farmaceitiskajām kompānijām par zāļu nosaukumu tulkojuma Braila rakstā apstiprināšanu. Tika sniegtas konsultācijas arī būvfirmām par Braila raksta atveidi. Sadarbībā ar reklāmas aģentūru “Mediju tilts” tika sagatavota Veselības ministrijas izdotā infolapa “Jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā” Braila rakstā un sadarbībā ar Aizsardzības ministriju palielinātā redzīgo rakstā latviešu valodā, krievu valodā un Braila rakstā izdots buklets “72 h; Kā rīkoties krīzes gadījumā?”, kas izplatīts TO. 
Arī 2020. gada izskaņā žurnāla redakcijā tika gatavoti kalendāri nākamajam gadam Braila rakstā. Tos, iepriekš piesakoties, bez maksas bija iespējams saņemt jebkuram interesentam. Kopumā tika izsniegti 49 kalendāri.
 
Sociālie tīkli

Izdevniecības nodaļas aktualitātes tiek publicētas Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapā, joprojām aktīvs ir arī žurnāla profils portālā Facebook.com  — tam ir 157 sekotāji.

Darbinieki

2020. gadā LNB Izdevniecības nodaļā strādāja divi darbinieki — redaktore (1 pilna slodze) un Braila korektore (pusslodze). 2020. gadā redaktores vadībā žurnāla redakcijā praksi izgāja divi studenti.

Klientu apmierinātība ar sniegto pakalpojumu

Gada izskaņā tika veikta anonimizēta klientu anketēšana, lai noskaidrotu lasītāju apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Anketas aizpildīja 166 “Rosmes” klienti. Turpinājumā atbilžu sadalījums.

 1. Vai Jūs kopumā apmierina saņemtais pakalpojums?
      2. Vai Jūs apmierina saņemto žurnālu kvalitāte?
 
      3. Vai Jūs apmierina žurnāla saturs?
 
Anketas izskaņā klienti tika lūgti dalīties ar ieteikumiem pakalpojuma pilnveidošanai. Visvairāk ieteikts (9 klientu viedoklis) žurnālā ietvert izklaidējošus materiālus — ikdienišķus, sadzīvē noderīgus  padomus, gatavošanas receptes, anekdotes, horoskopus u. tml.
Nākamais populārākais ieteikums (5 klientu viedoklis) žurnālā vairāk ietvert likumdošanas jaunumus, kas skar personas ar invaliditāti, kā arī juridisko informāciju.
Trešais visbiežākais ieteikums (4 klientu viedoklis) žurnālā iekļaut vairāk fotogrāfiju; tām jābūt pietiekoši liela izmēra un spilgtām, labi saskatāmām. Lai to realizētu, ieteikts veidot koncentrētākus, īsākus rakstus, tādējādi atbrīvojot vietu vizuālajam materiālam.
Pārējais viedoklis: klienti (kopumā 3) pamanījuši un iesaka novērst problēmas Braila raksta variantā (šīs problēmas saistāmas ar printera vai programmas tehniskās darbības kļūdām, mēdzot vietām atsevišķiem žurnāla eksemplāriem neizdrukāt kādu teksta rindu). 
Vēl ieteikts (2 klienti) pievērst uzmanību publicēto faktu pareizībai, vēl citi (2 klienti) iesaka palielināt redzīgo izdevuma burtu izmēru. Joprojām tiek arī ieteikts (2 klienti) vairāk rakstīt par biedrībā notiekošo (VO, TO darbību, biedrības finansiālo stāvokli, pašdarbnieku kolektīviem, biedrības biedriem).
Pārskatu sagatavoja: Izdevniecības nodaļas vadītāja, žurnāla “Rosme” redaktore Santa Galiņa
 

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” darbība 2020. gada

2020. gadā SIA “LNB Rehabilitācijas centrs” sniedza 494 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Klientu sadalījums bija sekojošs:

 

 

 

Rādītājs

 

 

Personu skaits, kuras pieprasījušas sociālās

rehabilitācijas

 pakalpojumu 2020. g.

 

Personu skaits, kurām piešķirts (sniegts) sociālās rehabilitācijas pakalpojums

2020.g

1.Personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis)

64

rinda 32

32

2.Personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)

62

Rinda 0

62

3.Personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis)

39

 

39

4.Personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (50 stundas)

412

 

412

Kopā:

577(no tiem 52 saņem otro),kopā 525 unikālie, rinda 32

546( 52 klienti saņem otro pakalpojumu),494 unikālie klienti

 
Sniegto pakalpojumu personu skaita sadalījumā pa reģioniem              

Reģioni

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu skaits*

Rīgas

187

Vidzeme

53

Zemgale

29

Latgale

118

Kurzeme

162

 
Kopā 549 (dubulto pakalpojumu saņēma 52) *Norāda unikālo klientus skaitu pēc to dzīvesvietas 497.
2020.gadā veiksmīgi apgūts pamatbudžets un papildus finansējums kopumā 480050,00 euro apmērā. Sakārtots arhīvs par 2019-2020.gadu. Veikts telpu kosmētiskais remonts, tur, kur tas bija aktuāli. Tika izremontētas divas viesnīcas dzīvojamās istabiņas Braila ielā 11, Rīgā un  trīs telpas Rēzeknes filiālē. Iegādāti (pieci gb.) jauni  datori, kā arī citas preces ( piem. Liepājas filiālē ledusskapis, Rēzeknes un Jūrmalas filiālē virtuves iekārtas, ūdens boilers u.c.).
LNB RC tika nodarbināti 52 darbinieki no tiem divdesmit darbinieki ar invaliditāti. Pieņemot darbiniekus darbā, priekšroka, tika dota personām ar invaliditāti, ja minētā persona atbilst izvirzītajiem kritērijiem. 2020.gadā periodiski uz darba līguma pamata, tika nodarbināti vēl papildus divi darbinieki ar redzes invaliditāti. Gada laikā darba attiecības izbeidza trīs pamat štata darbinieki.
 Regulāri tika sniegta informācija par aktivitātēm mājas lapā, iestādes facebook profilā. RC piedalījās sabiedrības informēšanas pasākumos, sadarbojās ar Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studentiem programmā sociālais rehabilitētājs.Tika nodrošinātas prakses vietas studentiem, nodrošināts darbs brīvprātīgajiem, tika uzņemti skolēni, studenti ēnu dienā
 
 1. 5.     Informācija par saņemto finansējumu 2020.gadā
 
LNB 2020.gadā no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, Nodarbinātības valsts aģentūras un dažādām organizācijām saņemtās dotācijas un finansējumi sastāda 1 332 005 EUR tai skaitā:
 1. EUR 1 245 596 valsts dotācija LNB Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanai;
 2. EUR 84 761 Rīgas Domes ieskaitīti līdzekļi pakalpojumu sniegšanai un projektu realizēšanai, tai skaitā:
 • EUR 35 176 RD amatiermākslas kolektīvu darbībai;
 • EUR 46 595 Dienas centra „Strazdumuiža” darbībai;
 • EUR 2 990 projekts izdevumu segšanai Strazdumuižas kluba un Rīgas TO.
 1. EUR 7 056 dažādu pašvaldību atbalsts teritoriālajām organizācijām un pašvaldību projektu finansējums;
 2. EUR 14 543 Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta programmu nodarbinātības veicināšanai subsidētās darba vietas Rīgā. 2020.gadā iesaistītas 4 personas;
 3. EUR 69 062 ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
 4. EUR 10 519 2020.gadā saņemtie ziedojumi no juridiskām un fiziskām personām.
 5. EUR 1 280 saņemtās biedru naudas.
 
 
 1. 6.     Pārskats par darbu LNB Strazdumuižas klubā 2020. gadā
 
2020. gadā Strazdumuižas klubā notika 6 koncerti:
 • 13. februārī Valentīndienai veltīts koncerts. Piedalījās grupa Epsilons, kluba vokālie ansambļi, Strazdumuižas pūtēju orķestris, kā arī viesi — sieviešu vokālais ansamblis «Saulgriezes» Egila Norbūta vadībā. Ap 30 apmeklētāju.
 • 19. februārī dueta Sandra koncerts. Ap 30 apmeklētāju.
 • 6. martā Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts «Ķīmiskais elements — sieviete». Piedalījās Strazdumuižas kluba drāmas un dzejas teātris, Strazdumuižas pūtēju orķestris. Ap 50 apmeklētāju.
 • 28. jūlijā VEF kultūras pils vokāli instrumentālā ansambļa «Kaleido» koncerts Alda Andersona vadībā, piedalījās arī grupa «Epsilons», vīru vokālais ansamblis «Senozols» un Lauris Kuzņecovs. Ap 20 apmeklētāju.
 • 20. septembrī koncertu sniedz viesmākslinieces Ilze Kirsanova (vijole) un Jekaterina Suvorova (arfa). 11 apmeklētāji;
 • 13. oktobrī Baltā spieķa dienai veltīts koncerts «Vēja stundā». Piedalījās grupa «Epsilons, vokālie ansambļi «Rudens roze», «Pavasara brīnumputni», «Senozols», kā arī VEF vokāli instrumentālais ansamblis «Kaleido».
Citi ieplānotie koncerti un teātra izrādes nevarēja notikt pandēmijas dēļ.
 
Citi pasākumi:
 • 11.janvārī LNB Rīgas pirmorganizācijas jaungada svētku sarīkojums;
 • 24. februārī Rīgas modes un stila vidusskolas un «Gaismas talantu» labdarības pasākums sadarbībā ar LNB;
 • 1. martā servisa suņu biedrības «Teodors» sapulce;
 • 21. maijā suņa-terapeita testēšana kluba lielajā zālē;
 • 21. maijs-3. oktobris: otrdienās un ceturtdienās projekta «Dzīves ainiņas» dalībnieku no LNB Rīgas TO mēģinājumi;
 • 20. jūnijā Latvijas Neredzīgo sporta savienības kongress;
 • 22.-31. jūlijā «Gaismas talantu» bērnu nometne;
 • 25. jūlijā mazajā zālē LNSS šaha un dambretes turnīrs;
 • 4. augustā tikšanās ar pārstāvjiem no Jaunās konservatīvās partijas;
 • 19. augustā tikšanās ar pārstāvjiem no Nacionālās apvienības un Reģionālās zemnieku savienības Strazdumuižas parkā;
 • 25. augustā uzņēmēju sapulce;
 • 29. augustā Rīgas pašvaldības vēlēšanas. Klubā kā parasti bija vēlēšanu iecirknis;
 • Pirmdienās, kad nebija aizliegts pandēmijas dēļ, kluba mazo zāli īrēja (izmantoja) reliģiskā organizācija «Vasaras draudze».
 • Regulāri, kad tas nebija aizliegts pandēmijas dēļ, kluba telpās notika visu astoņu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.
 • Kluba mazajā zālē reizi nedēļā notiek dienas centra Cigun nodarbības.
 
Amatiermākslas kolektīvu aktivitātes ārpus Strazdumuižas kluba:
 • janvārī jauktais senioru koris «Jolanta» koncertē VSAC «Rīga» filiālē «Jugla»;
 • janvārī Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris viesojas Vil zēnos ar Harija Gulbja lugu «Cīrulīši»;
 • 4. oktobrī Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris viesojas Krimuldā ar Ārijas Elks nes dzeju «Es ticu cilvēkam savam».
Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi parasti piedalās skatēs, ikgadējos pasākumos, dažādos koncertos un sarīkojumos ārpus kluba gan Rīgā, gan visā Latvijā — Valsts sociālās aprūpes centros, baznīcās, kultūras namos. Diemžēl pandēmijas laikā bija jāievēro valdības noteikumi, dažādi plānotie pasākumi gan klubā, gan ārpus tā nedrīkstēja notikt.
 
 
    LNB teritoriālo organizāciju darbība 2020.gadā
 
Balvu teritoriālās organizācijas darbība 2020. gadā
TO valde (valdes sastāvs, valdes sēžu skaits un datumi, pieņemtie lēmumi):
Valdes priekšsēdētāja Biruta Nagle. Valdes locekļi; Linda Bumbiere, Indulis Bumbieris, Silvija Kuzmane, Kaspars Grigāns.
Atskaites periodā notikušas divas valdes sēdes.
Valdes priekšsēdētājas atskaite par darbu 2019. gadā.
Diskusija par ceļa izdevumu segšanu valdes priekšsēdētājai, no biedru naudām.
Valde piekrīt segt ceļa izdevumus no biedru naudām.
2. sēdē notiek diskusija, kā dzīvot un darboties ārkārtas situācijas apstākļos. Diskusija par ekskursijas organizēšanu. Ekskursijas norises apspriešana. TO sadarbība ar pašvaldībām. Balvu TO veiksmīgi turpina sadarbību ar, reģiona pašvaldībām galvenokārt ar Balvu, Alūksnes, Gulbenes un Viļakas pašvaldībām. Sadarbība ar invalīdu biedrībām, NVO, citām organizācijām un iestādēm. Laba sadarbība ar SIA LNB Rehabilitācijas centra Balvu filiāli.
 
Balvu TO turpina sadarbību ar vietējām invalīdu organizācijām
 • Balvu teritoriālo invalīdu biedrību,
 • Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām organizāciju Saulstariņi,
 • Alūksnes un Apes novadu fondu,
 • Alūksnes invalīdu biedrību,
 • Gulbenes invalīdu biedrību,
 • DR Misiņa medicīnas vēstures muzeju,
 • Latvijas Neredzīgo sporta savienību,
 • ISRK “Medņeva”
Sadarbībā ar minētajām organizācijām ir rīkotas aktivitātes un sniegts atbalsts Balvu TO biedriem.
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizēšana:
Esam snieguši telefoniskas konsultācijas par dažādiem sociāliem jautājumiem piemēram, invaliditātes grupas iegūšanas kārtība, asistenta pakalpojuma pašvaldībā nokārtošana, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība, sociālo pabalstu apmēri un saņemšanas kārtība un citi biedriem svarīgi un aktuāli jautājumi.
 
Kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumi:
03. 2020. Biedrībā notika Lieldienu pasākums.
11.03.2020. biedri piedalījās Alūksnes invalīdu biedrības rīkotajā erudīcijas konkursā“ Prāta spēles“.
07. un 08.2020. Alūksnes VO pārstāvji piedalījās LNSS rīkotajā Šoudaunapasākumā.
20.10.2020. Biedri devās ekskursijā uz Viļakas novada z/s KOTIŅI. Apmeklējām Viļakas Romas Katolisko baznīcu, jauno laipu pāri Viļakas ezeram. Kotiņos sniedzām informāciju par tiflotehniku un rehabilitāciju redzes invalīdiem
Cita veida aktivitātes:
2020. gadā.  Viļakas novada dome piešķīra 75 EUR. organizācijas darba nodrošināšanai.
TO realizēti projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):
Līdzdalība Latvijas meži līdzfinansētajā projektā “Dzīves ainiņas” – 14 dalībnieki.
 
Cēsu teritoriālās organizācijas darbība 2020. gadā
 
TO valde (valdes sastāvs, valdes sēžu skaits un datumi, pieņemtie lēmumi):
 • Valde 5 cilvēku sastāvā: Irēna Lāce, Aija Rīvīte, Zaiga Liepiņa, Inga Kravale, Normunds Dupužs
 • Notikušas 5 valdes sēdes:
06.02.2020.
1.Valdes darba pārskats par 2019. gadu – pieņemts zināšanai
2. Cēsu pašvaldības dotācijas izlietojums – pieņemts zināšanai
3.Pasākumu organizēšana 2020 – Valentīndienas pasākums, Baltā galdauta svētki.
4. Projekti. Iesaistīties Cēsu novada Sociālais dienests projektu konkursā ar projektu “Apaļkalna mistērijas”. Projekta izstrādes grupa 3 cilvēku sastāvā.
5. Par līdzdalību Cēsu kultūras pārvaldes projektu konkursā – izstrādāt projektu vīru vokālā ansambļa VENDI jubilejas pasākuma organizēšanai. Koncerttūres. Projekta darba grupā Aija Rīvīte, Inguna Jansone, Zaiga Liepiņa.
09.04.2020
1. Par organizācijas līdzdalību projektā “Dzīves ainiņas” – projekta Cēsu organizācijas koordinatore Aija Rīvīte.
2. Organizācijas darbs ārkārtas situācijā – atcelt plānoto Baltā galdauta pasākumu.
04.07.2020.
1. Projekta “Apaļkalna mistērijas” realizēšanas gaita - pieņemt zināšanai.
2. Papildus līdzekļu piešķiršana telšu iegādei – piešķirt papildus līdzekļus 57,74 kā līdzmaksājumu projektā paredzēto telšu iegādei.
06.08.2020.
1. Kultūras pasākuma organizēšana – vīru vokālā ansambļa VENDI jubilejas pasākuma saviesīgo daļu organizēt 16. augustā pēc koncerta.
2. Līdzekļu piešķiršana Vīru vokālā ansambļa VENDI jubilejas pasākumam - Atvēlēt līdzekļus ziedu iegādei no pašvaldības dotācijas.
3. Projekta “Dzīves ainiņas” norise, gatavošanās izbraukumam – pārrunātas gatavošanās nianses, risināts jautājums par tērpu sagatavošanu. Pieņemts zināšanai.
4. Transporta jautājums izbraukumam uz Kauguriem – nolemts lūgt Cēsu pašvaldību segt transporta izdevumus.
5. Par izmaiņām Cēsu pašvaldības dotācijas izlietošanas norādēs – lūgt transporta izmaksu līdzekļus pārcelt uz kancelejas izdevumiem.
26.11.2020.
1.Par pasākumu atcelšanu – sakarā ar situāciju valstī nolemts atcelt visus 2020. gadā plānotos pasākumus.
2.Pašvaldības dotācijas izlietojums – pieņemt zināšanai.
 
TO ietilpstošās vietējās organizācijas (nosaukums, valdes sastāvs, apkalpojamā teritorija, īss darbības apraksts):
Nav vietējo organizāciju
 
TO sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:
Ir pozitīva sadarbība informācijas apmaiņā starp pašvaldības institūcijām un mūsu organizāciju. Laba sadarbība ar Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”. 2020. gadā tika saņemta dotācija biedrības darba nodrošināšanai 235 EUR. Iesaistījāmies Cēsu Sociālā dienesta un Kultūras pārvaldes izsludinātajos projektu konkursos un saņēmām finansējumu. Sadarbojamies ar NVA par mūsu biedru iesaistīšanos darba tirgū.2020. gada nogalē tika panākta vienošanās par vīru vokālā ansambļa vadītājas darba finansēšanu no Cēsu pašvaldības.
TO sadarbība ar citām NVO:
2020. gadā sakarā ar pandēmiju, kopīgi pasākumi netika organizēti. Janvārī Cēsu jauniešu organizācija sava projekta ietvaros organizēja 2 ēst gatavošanas meistarklases 10 mūsu biedriem.TO sadarbība ar uzņēmējiem un atbalstītājiem:Nepieciešamības gadījumos savu pasākumu organizēšanai esam lūguši un saņēmuši ziedojumus no Cēsu uzņēmējiem.
TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:
Konsultējam savus biedrus par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi saistīto jautājumu kārtošanā. Palīdzam aizpildīt nepieciešamos dokumentus. Mūsu biedri piedalās Sociālās aģentūras projektos. Vajadzības gadījumos atsevišķu sociālu jautājumu risināšanai iesaistām LNB RC speciālistus.
Kultūras, sporta, atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana (koncerti, ekskursijas, izstādes, izrādes, apmācības utt):
 • Trīs dienu atpūtas nometne pie jūras kempingā “Krimalnieki”;
 • Valentīndienas pasākums;
 • Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācijas vīru vokālā kvarteta “ WENDI “ 2020. gada radošās darbības PĀRSKATS Ansambļa vadītāja un koncertmeistare INGUNA JANSONE
Dalībnieki: VITĀLIJS MALIŠEVS, JĀNIS KALĒJS, EGONS ZARIŅŠ, RAIMONDS CĪRULIS.
 • 04.01.20 Zvaigznes dienas koncerts Allažu pansionātā
 • 15.01.20 Koncerts Amatas sociālās aprūpes centrā
 • 14.02.20 Koncerts Veselavas muižā, dāmu klubiņam “ IEVAS ”
 • 12.03.20 – 14.05.20 Koronas vīrusa pandēmijas pārtraukums
 • 15.05.20 -16.08.20 Repertuāra sagatavošana,nostiprināšana ar pavadošo instrumentālistu grupu, gatavojoties ansambļa piecu gadu jubilejas koncertam
 • 15.05.20 – 22.06.20 repertuāra programmas gatavošana saulgriežu projektam Raiskuma pagasta Apaļkalnā, sieviešu un vīru jauktās kopas izpildījumā
 • 09.08.20 Brīvdabas koncerts Alojas novada Ozolmuižā
 • 15.08.20 Piecu gadu jubilejas koncerts, projekta “Gauja - tu Latvijai viena” ietvaros, Cēsu TO tradīciju zālē
 • 16.08.20 Piecu gadu jubilejas brīvdabas koncerts, projekta
 • “ Gauja - tu Latvijai viena” ietvaros, pie Ērgļu klintīm, Priekuļu novadā
 • 03.10.20 LNB projekta ” Dzīves ainiņas ” noslēguma koncerts Kauguru kultūras namā, Jūrmalā.
TO realizēti projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):
 • “Apaļkalna mistērijas” – 27 dalībnieki, kopējā tāme 1560 eiro, no tā 975, 99 eiro Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests līdzfinansējums”. Mērķis - ar vides  nometnes palīdzību uzlabot Cēsu novadā dzīvojošo cilvēku ar redzes invaliditāti emocionālo pašsajūtu, fizisko veselību, motivēt būt drošiem un atvērtiem neierastos apstākļos, celt dalībnieku pašapziņu. Iepazīstināt viņus ar latviskajām vasaras saulgriežu tradīcijām.   Nobeiguma pasākums kempingā “Apaļkalns”, latvju saulgriežu rituāls, tradīcijas, dziesmas, rotaļas, nakšņošana teltīs.
 
 • “Gauja - tu Latvijai viena” – Cēsu kultūras projektu finansējums 548 eiro.
 Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, projekta realizācijas laiks tika mainīts, kas ir fiksēts līgumā ar pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.  Projekts „Gauja – tu Latvijai viena” savu aktīvo darbību uzsāka 2020. gada 1. jūnijā. Līdz tam notika sarunas ar pavadošā sastāva mūziķiem un koncerta vadītāju, lai vienotos par repertuāru un organizatoriskajiem pasākumiem. Ar jūnija mēnesi mēģinājumi ansamblim notika vidēji reizi nedēļā. Tika sagatavota skanīga un vizuāli baudāma koncerta programma. Pavadošie mūziķi (vijolniece, flautiste un saksofonists) piedalījās četros mēģinājumos un trijos koncertos. Ģitāriste pēc pirmā mēģinājuma paziņoja, ka no tālākas līdzdalības projektā atsakās. Ansambļa vecākais Egons Zariņš uzrakstīja aprakstu par ansambļa darbību un iesniedza publikācijai Latvijas Neredzīgo biedrības žurnālam „Rosme”. Rakstu nosūtījām arī pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, publicēšanai mājaslapā. Tika sagatavota elektroniskā formāta afiša un ielūgums.  Afišas un ielūgumus sagatavoja mūsu organizācijas atbalstītājs Markuss Žamoidiks Cēsu Jauniešu dome. Afišas elektroniski tika izsūtītas visām sabiedriskajām organizācijām Cēsīs, Cēsu pašvaldības aģentūrām „Sociālais dienests” un „Cēsu kultūras un Tūrisma centrs”. Ievietota Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapā. Drukātās afišas izvietojām četrās vietās, tai skaitā kultūras biedrībā „Harmonija” un Ērgļu klintīs pirms paša pasākuma, kā to nosaka Dabas aizsardzības pārvalde.

Ar pirmo koncertu vīru ansamblis „Wendi”, sieviešu ansamblis „Draugu Kopa” un pavadošais mūziķu sastāvs iepriecināja klausītājus Ozolmuižā, Alojas novads, kuru noklausījās aptuveni 50 cilvēki. 15. augustā, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu TO tradīciju zālē izskanēja koncerts cēsniekiem un Cēsu viesiem, kuru noklausījās 38 cilvēki, kas bija atbilstoši noteiktajām distancēšanās normām.  Visvarenākais un apmeklētākais koncerts notika Ērgļu klintīs. Koncertu noklausījās vismaz 70 cilvēki, to vidū bija viesi no Valmieras, Smiltenes, Allažiem, Rīgas, Veselavas un Taurenes. Klausīties koncertu piestāja arī daudzi tūristi. Iespēja uzstāties tik skanīgā un ainaviski skaistā vietā ar pavadošo mūziķu sastāvu un kopā ar sieviešu ansambli „Draugu kopa” vīru ansamblim „Wendi” bija skaistākā dāvana 5 gadu jubilejā.  Tas dos spēku un iedvesmu turpināt darbu un ar savām dziesmām iepriecināt klausītājus.
Līdzdalība projektā “Dzīves ainiņas” – 18 dalībnieki.
Projektu apraksts, atskaites ir iesniegtas LNB Centrālajā valdē.
 
Daugavpils teritoriālās organizācijas darbība 2020. gadā

TO sadarbība ar pašvaldībām:
Daugavpils Dome.
Sadarbība ar invalīdu biedrībām, NVO, citām organizācijām un iestādēm:
Sabiedrisko organizāciju padomi, sociālo lietu pārvaldi, komunālās saimniecības pārvaldi, sabiedrisko organizāciju “Varavīksne”, Ddzksu,ciemata padomi, biedrību “Punktu brālība”.
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizēšana :
Tiflotehnikas izsniegšanas organizēšana, materiālo pabalstu deklarāciju aizpildīšana uz vietas.
 
Kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumu organizēšana:
Projekta “ Dzīves ainiņas“ ietvaros, kas veltīts Baltā spieķa dienai Jūrmalā – Kauguros, noslēgšanas pasākums, veltīts Neptūna dienai, Čiekuru ielas svētki.
 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji:
Muzikālais ansamblis “ Pozitivus “ –vadītājs N.Baranovs, dzejnieki – R.Gabrens, V. Baranova, individuālie izpildītāji – S.Komisarova, R.Gabrens, A. Dunikovs, R. Praņevičus.
 
TO rīkotie pasākumi ( Baltā spieķa diena, svētku sarīkojumi, biedru darbu izstādes):
Sporta diena Neredzīgo ciematā.,Čiekuru ielas svētki; pasākums, veltīts Neptūna dienai.
 
2020. g. TO realizētie projekti:
2020. g. IY – YIII.  tikām iesaistīti LNB projektā “ Dzīves ainiņas“, veltītam Baltā spieķa dienai.Redzes invalīdi piedalījās sporta nodarbībās – dejoja līnijdejas..  Projekta prezentācija notika Jūrmalā - Kauguros, kurā piedalījās 15 Daugavpils TO biedrības biedri, augsti kvalificētas pasniedzējas vadībā.
 
Cita veida aktivitātes:
Tiflotehnikas izsniegšanas organizēšana, žurnāla “Rosme “ paraksta organizēšana, redzes invalīdu tikšanās ar sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem.
TO ietilpstošās vietējās organizācijas:
Daugavpils organizācija.
Krāslavas organizācija.
 
Jelgavas teritoriālās organizācijas darbība 2020.gadā

TO valde (valdes sastāvs): Valdes priekšsēdētāja Ilze Makarova - Makaronoka, priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Ģērmanis, Vilnis Lapkašs, Anita Buša, Gada laikā ir notikušas 4 valdes sēdes:
13.01.2020.
20.03.2020.
15.06.2020.
10.12.2020.

TO ietilpstošās vietējās organizācijas nosaukums, valdes sastāvs, apkalpojamā teritorija
1. Jelgavas VO, priekšsēdētājs V. Lapkašs
2. Dobeles VO, priekšsēdētājs J. Bluzma
3. Saldus VO, priekšsēdētāja Vaira Meijere 
4. Bauskas VO. Priekšsēdētāja Aija Kārkliņa
Sakarā ar pandēmiju valstī sadarbība starp organizācijām notiek attālināti:
 
TO sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:

Jelgavas TO sadarbojas ar Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Bauskas novada pašvaldībām Jelgavas pilsētas dome finansiāli atbalstīja TO iesniegtos projektus. Ar Jelgavas domes un Jelgavas Sabiedrības Integrācijas pārvaldes atbalstu, tika risināti jautājumi, par transporta īres iespējām biedrības aktīvāko biedru ekskursijai, kā arī organizēti pasākumi un svētki. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedrības integrācijas pārvaldi” un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālistiem ik gadu tiek apsekotas Jelgavas sabiedriskās iestādes un pārbūvētie objekti, lai sniegtu ieteikumus par objektu drošu lietošanu personām ar redzes traucējumiem.
TO sadarbība ar citām NVO: Turpinājās sadarbība ar Jelgavas, Bauskas TO organizāciju vadītājiem. Notiek pastāvīga informācijas apmaiņa par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem un semināriem. Jelgavas teritoriālajai organizācijai ir izveidojusies cieša sadarbībā ar „Kultūras un mākslas centru „Nātre”, ar biedrību „Barons” biedri iesaistās tematiskajās ekskursijās, radošajās darbnīcās attīstot dažādus mākslas virzienus. Organizējam mākslas darbu izstādes, kurās ir iespēja plašākai sabiedrības daļai iepazīties ar mākslas darbiem, kuri tapuši neredzīgo biedrībā. No 2020. gada pavasara tika papildināta ar darbiem un skatāma izstāde „Tumsa Krāsās/es redzu tā” Jelgavas sabiedriskajās iestādēs. Šī izstāde ir ceļojoša un vienmēr tiek papildināta ar jaunumiem no biedru darbu krājuma. Notiek sistemātiska sadarbība Sabiedrības integrācijas pārvaldi, ar Jelgavas sieviešu invalīdu organizāciju „Zvaigzne”, Jelgavas krievu biedrību „Istok”, ar Jelgavas Ukraiņu biedrību kā, arī sadarbojamies ar LNB Jelgavas filiālbibliotēku – aktīvi piedalāmies dažādos tematiskajos pasākumos. 

TO sadarbība ar uzņēmējiem un atbalstītājiem:

Nav izveidojusies sadarbība

TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:

Jelgavas TO biedriem un citiem interesentiem tiek sniegta informācija par biedrības darbu, aktivitātēm un sniegta palīdzība nepieciešamo dokumentu noformēšanā iesniegšanai sociālo lietu pārvaldē dažādu pabalstu saņemšanai. Jelgavas TO ir vairāki biedri, kuri saņem Jelgavas bibliotēkas pakalpojumu “grāmatu abonements” - grāmatas lasīšana, klausīšanās mājās. Iespēju robežās sazināmies ar vientuļajiem biedriem un uzturam pastāvīgus sakarus. Regulāri sniedzām konsultācijas sociālajos jautājumos.

Kultūras, sporta, atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana (koncerti, ekskursijas,izstādes, izrādes, apmācības utt):

2020. gadā Jelgavas TO biedri iespēju robežās darbojās vokālajā grupā. Ar savām dziesmām, repertuāru un atraktivitāti tie priecē ne tikai biedrības biedrus, bet arī plašāku sabiedrību.  Janvārī Jelgavas TO sadarbībā ar Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāles bibliotēku notika izglītojošais pasākums Stāstu laiks Jelgavā veltīts Jelgavas 755 gadadienai, kurā piedalījās 22 biedri ar stāstiem par Jelgavu. Februārī Jelgavas TO notika izglītojošs pasākums skolēniem projektu nedēļā, kurā tika stāstīts par personām ar redzes traucējumiem un viņu iespējām mācīties darboties un būt līdzvērtīgiem sadzīvē. Neatņemama sastāvdaļa Jelgavas TO biedriem ir dažādu godu un gadskārtu svētku svinēšana un kopā būšana. Arī šogad notika, ievērojot visas prasības un distancēšanos “Līgo Jelgavā” ar tradīcijām un dziesmām. Ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes atbalstu Jelgavas TO biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā guva zināšanas par šitaki sēņu audzēšanu un pārstrādi, par karameļu izgatavošanas tehnoloģijām, kā arī par 19 gadsimta tērpu darināšanas metodēm. Neizpalika kārtējā “Ābolu balle” kur izzināja dažādas ābolu šķirnes un varēja nobaudīt tikko spiestu ābolu sulu. Kā jau septembrī pieņemts, ir dzejas dienas. Šogad Jelgavā tās bija īpašas, muzikālas un ar savu biedrības biedru, vairāku dzejas grāmatu autoru Vilni Ezeru. Noslēdzām šo gadu ar LNB organizēto, grandiozo koncertu Jūrmalā Dzīves ainiņas projekta ietvaros. Arī gada nogalei Jelgavas TO bija grandiozi plāni, taču pandēmija tos visus izjauca.
 
TO realizēti projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):

Jelgavas TO tika realizēts Jelgavas pilsētas domes atbalstīts projekts “Dzīve Krāsās” Īss projekta pasākumu apraksts: LNB Jelgavas TO biedriem tika nodrošināta mākslas nodarbību pēctecība, un iespēja darboties vokālās mākslas pašdarbības kolektīvā. Nodarbības norisinājās 1 reizi nedēļā; mākslas nodarbību ilgums: 2 stundas, dziedāšanas nodarbības ilgums 2 stundas. Katrā aktivitātē tika iesaistīti 5-7 mērķa grupas dalībnieki. Notika gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības. Visa projekta laikā radītie mākslas darbi tika apkopoti un noformēti izstādei, dziesmas tika izskandinātas dažādu godu un svētku muzikālajās pauzēs un pasākumos. Nodarbības vadīja kompetenti pasniedzēji, mākslinieki. Nodarbību norisi koordinēja projekta vadītājs. Ar šo projektu tika nodrošināta pēctecība Jelgavas TO personām ar redzes invaliditāti apmeklēt peldēšanas nodarbības veselības stiprināšanai. Nodarbību aktivitātēs iesaistījās 5-8 mērķa grupas dalībniekus.
 
Jūrmalas teritoriālās organizācijas darbība 2020. gadā
TO sadarbība ar pašvaldībām:

Jūrmalas pašvaldība, Kandavas pašvaldība
Sadarbība ar invalīdu biedrībām, NVO, citām organizācijām un iestādēm: „Ar gaišu skatienu nākotnē”, Jelgavas LNB, Jūrmalas dome, Kandavas dome, Sarkanais Krusts
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizēšana: Ziemassvētku paciņas par ziedojumiem, drēbju un apavu nodrošināšana iespēju robežās.
 
Kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumu organizēšana:

Ekskursijas uz Cēsīm, Jelgavu, Ventspili, Lietuvu, Latgali un dažādas gastranomiskās/veselīga dzīvesveida ekskursijas, Ķemeru purvs.
 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji: nav

TO rīkotie pasākumi ( Baltā spieķa diena, svētku sarīkojumi, biedru darbu izstādes):

Baltā spieķa diena, Lieldienas, 8. marts, M. Kļaviņa gleznu izstāde
2020. g. TO realizētie projekti: nav
Cita veida aktivitātes: nav
TO ietilpstošās vietējās organizācijas:nav

LNB Ogres vietējās organizācijas darbība 2020. gadā

Sadarbība ar pašvaldībām: Dome apmaksāja telpu nomu, piešķīra līdzekļus biroja darbības nodrošināšanai. Maznodrošinātiem invalīdiem piešķīra atlaides īpašuma nodoklim un pabalstus komunālajiem maksājumiem. Pilnībā vai daļēji apmaksāja baseina apmeklējumus.
Sadarbība ar invalīdu biedrībām, NVO, citām organizācijām un iestādēm:
informācijas apmaiņa, pārstāvju tikšanās svētku pasākumos. Izplatām informatīvu materiālu par to, kā labāk palīdzēt neredzīgiem cilvēkiem sadzīvē un publiskās vietās.
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizēšana: informējām par dažādām atlaidēm, tiesībām un sociālo palīdzību. Rakstījām iesniegumus, pilnvaras u.tml. Kopējām apliecības, nosūtījām arī elektroniski. Palīdzējām vientuļiem neredzīgajiem iegūt palīglīdzekļus, uzstādījām tos mājās un apmācījām, piegādājām audiogrāmatas, meklējām un konsultējām asistentus.
Informējām un izskaidrojām par rehabilitācijas iespējām un neredzīgo biblioteku.
 
Kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumu organizēšana:

Kopīgi Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji: TO rīkotie pasākumi ( Baltā spieķa diena, svētku sarīkojumi, biedru darbu izstādes): Sakarā ar Covid ierobežojumiem biedrības telpas bija pieejamas dažus mēnešus vasarā. Pārējā laikā centāmies darboties attālināti, sazinājāmies pa telefonu u.tml.

2020. g. TO realizētie projekti: Cita veida aktivitātes:

Sagatavojām dokumentus tiflotehnikas pasūtīšanai, uz VDEĀVK u.tml., interesentiem izkopējām no tīmekļa raidījumus, mūziku un dažādu informāciju, par medicīnas iestādēm, audiogrāmatu katalogu u.tml. Pārrunājām, kā tikt galā mājās un sadzīvē u.tml.
 
Rēzeknes teritoriālās organizācijas darbība 2020. gadā:

TO valdes sastāvs: 6 locekļi – priekšsēdētāja Valentīna Lansberga
Locekļi: Viktors Filatovs, Rita Grigorjeva,SvetlanaRutkovska, Raimonds Beitāns, Žanis Mežals.
 • Valdes sēdes – 2 ( divas)
 • Valdes sēde 2020. gada 19. jūnijā. Pieņemtie Lēmumi:
 1. Uzņemti LNB biedros 6 personas ar redzes invaliditāti.
 2. Atskaitīti no LNB biedriem ( sakarā ar nāves gadījumu) 4 LNB biedri.
 3. Aktivizēt LNB biedrus, lai aktīvāk maksātu biedru naudas.
 4. Organizēt LNB biedriem Ekskursiju pa Latgali 2020. gada 03. septembrī par Rēzeknes novada pašvaldības līdzekļiem.
 
Valdes sēde:2020. gada 23. decembrī: Pieņemtie Lēmumi:
 1. Uzņemti LNB biedros 9 jauni biedri ar redzes invaliditāti.
 2. Atskaitīti no LNB biedriem ( sakarā ar nāves gadījumu) 11 LNB biedri.
 3. Motivēt LNB biedrus aktīvāk nomaksāt biedru naudas.
 4. Sakarā ar COVID-19 ārkārtas situāciju Valstī lūgt Rēzeknes pilsētas domi izdalītos finansu līdzekļus Ziemassvētku pasākumam novirzīt LNB ēkas Rēzeknē santehnikas un ūdens cirkulācijas cauruļu nomaiņai, jo tās ir avārijas stāvoklī ( uzstādītas 1975. gadā).
 
TO ietilpstošās vietējās organizācijas:LNB Rēzeknes to Līvānu vietējā organizācija.
 Valdes locekļi: Vija Nīcgale
Apkalpojamā teritorija – Līvāni, Līvānu novads ar Rožupes, Turku, Vārkavas pagastiem.
 
 Īss darbības apraksts: palīdzība LNB biedriem tehnisko palīglīdzekļu pieteikšanā,jaunu LNB biedru iesaistīšana biedrībā, Līvānu “Baltās mājas aktivitāšu kopīgi apmeklējumi.
 
TO sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:
atvieglojumi telpu īrēšanā - bezmaksas īrētas telpas Rēzeknes pilsētas Domē Pārvaldes “Sociālais dienests - (zāle),Līvānu pašvaldībā “Baltā māja “( 2.stāva telpa).                                                      
Atvieglojumi biedriem dažādos maksājumos ( kurināmā iegādei, pabalsti dzīvokļu siltumenerģijas apmaksai u.c.):
Palīdzēts iesniegumu noformēšanā :
 • atvieglojums kurināmā iegādē – 15 biedriem
 • atlaides siltumenerģijas apmaksai - 21 biedriem
 • pabalsti no Rēzeknes domes Sociālā dienesta - biedriem - briļļu iegāde, 4
 • acu operāciju apmaksa 1 – LNB biedriem
Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domi :
 • Priekšsēdētājas V. Lansbergas darbs Rēzeknes pilsētas Domes Invalīdu konsultatīvajā padomē
 • Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas domes sociālajā akcijā „Vides un mājokļa pielāgošana” - atbalstīti - 3 redzes invalīdi ( pandusa, margu ierīkošana).
Sadarbība projektos :
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “ Sociālais dienests “ projekts „LNB ēkas Rēzeknē santehnikas nomaiņa „ par 1100,00 EUR.
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes novada domes projekts “Ekskursija pa Latgali un LNB biedru apsekošana” – par kopējo summu 1000,00 EUR
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes Sporta komitejas projekts 18 bezmaksas vietām pilsētas peldbaseinā - par kopējo summu 455.40 EUR
Kopā piesaistīti līdzekļi no pašvaldībām – 2555.40 EUR
Sadarbība ar novadu pašvaldībām:
 • sociālās palīdzības jautājumos ( aprūpētāju piesaiste 7 redzes invalīdiem)
 • asistentu pakalpojumu sniegšanas jautājumos – 27 redzes invalīdiem
 • tehnisko palīglīdzekļu pieteikšanas jautājumos - 121 redzes invalīdiem
 • aktīva sadarbība ar Ludzas novada pašvaldību - 6 brīvprātīgo piesaistē.
 • visaktīvākā sadarbība ar Rēzeknes novada Strūžānu, Kaunatas, Kantinieku, Lendžu, Dricānu, Veremu pagastiem redzes invalīdu sociālās palīdzības jautājumos (Tiflotehnikas pieteikumu un sadales jautājumi),
 • Preiļu novada Sīļukalna pagastu - Tiflotehnikas pieteikumu jautājumos ,
 • Līvānu novada domes Sociālo dienestu - Tiflotehnikas pieteikumu jautājumos, Zilupes novada Pasienes pagasta pašvaldību – Tiflotehnikas pieteikumu jautājumos,Ludzas novada, Rundēnu pagasta pašvaldībām - Tiflotehnikas pieteikumu jautājumos Kārsavas novada domes sociālo dienestu - Tiflotehnikas pieteikumu jautājumos un jaunu LNB biedru piesaistīšanas jautājumos
 • Aktīva sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēku, piedaloties pasākumos.
 
Sadarbība ar citām NVO:
Ar invalīdu biedrībām;
 • Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālo biedrību
 • Diabēta biedrību
 • Invalīdu un viņu draugu apvienību „Impulss”
 • Rēzeknes Invalīdu biedrību
 • Rēzeknes pilsētas un novada pensionāru biedrību,
 • Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteju,
 • Biedrību „Enģeļi ar mums”
 • Biedrību „Māmiņu klubs.
Sadarbība ar Bērnu ar redzes traucējumiem un viņu vecāku biedrību “Saules stars AV” Tehnisko palīglīdzekļu pieteikumos.Kopīgi organizēti 2 semināri – pat “Sociālo dienestu aktivitātēm “, par Valsts Nodarbinātības projektiem, par kultūras pasākumiem pašvaldībās.
Sadarbība ar SIA Mācību centru “Austrumvidzeme” Rēzeknes nodaļu – prakses pakalpojumus izmantojuši 5 redzes invalīdi.
Sadarbība ar SIA Mācību centru “Fibra “ – prakses vietas pakalpojumus izmantojuši 8 studenti.
Sadarbība ar Rēzeknes tehnikumu – praksi izmantojuši 2 studenti.
Sadarbība ar Medicīnas koledžas Rēzeknes filiāli – informācija par LNB darbību 11 studentiem.
Sadarbība ar SIVA Rēzeknes nodaļu - profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši - 2 redzes invalīdi.  
Sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju:
 • sniegta informācija par LNB - 24 studentiem
 • mācību praksi LNB izmantojuši - 1 studente
Sadarbība ar Lietuvas Viļņas akadēmiju:
 • sniegta informācija par LNB - 12 studentiem
Sadarbība ar NVA:
Periodiska informācijas iegūšana no Valsts Nodarbinātības aģentūras par subsidētajām darba vietām redzes invalīdiem.
Sadarbība ar LNB Tehnisko palīglīdzekļu nodaļu - palīdzēts pieteikt un saņemt tehniskos palīglīdzekļus ( noformēti 121 redzes invalīdu iesniegumi tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai)
Sadarbība ar:
 • Apvienoto VDEĀVK – palīdzēts 17 redzes invalīdiem dokumentu noformēšanā ( palīdzēts iesniegumu un funkcionālās anketes noformēšanā un dokumentu paketes nosūtīšanā uz Apvienoto VDEĀVK)
Sadarbība ar uzņēmējiem un atbalstītājiem.
 • 50 % briļļu iegāde firmā „Brilles” - 35 biedri
 • 50 % briļļu iegāde firmā Optika “Time to see”
 • Salaboti datori 15 LNB biedriem ar LNB biedru – speciālistu palīdzību – Žanis Mežals
 • 50% atlaide friziera pakalpojumiem SIA “Džezs” izmantojuši 14 - redzes invalīdi
  • Firmas ”Mebir” vadītāja Aleksandra Irišina atbalsts, ziedojot Biroja skapi.
TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:
Par LNB aktivitātēm, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām, par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus informēti – 157 redzes invalīdi.     
Apsekoti 125 LNB biedri.
Sadarbība ar 8 sociālajiem darbiniekiem - atrisināti redzes invalīdu aprūpes jautājumi.
Sociālie aprūpētāji - ar LNB Rēzeknes tov līdzdalību piešķirti 17 redzes invalīdiem.
Palīdzēts 2 redzes invalīdiem iekārtoties diennakts sociālās aprūpes iestādēs,
 • LNB biedru piereģistrēšana pie oftolmologa - 19 biedri
 • Piereģistrēšana pie ģimenes ārsta – 19 biedrs
 • Kataraktas un glaukomas operāciju pieteikums - 11 biedriem
 • Asinsspiediena noteikšana (biedrībā)_ - 17 biedri
 • Cukura līmeņa noteikšana asinīs ( biedrībā) - 9 biedri
 • Fiziskās aktivitātes ( trenažieru izmantošanas) - 10 biedri
Palīdzēts iesniegt LNB biedriem valsts institūcijās 13 iesniegumus.
Runājošo rokas pulksteņu uzstādīšana – 21 biedriem
 
Kultūra, sports, atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana (koncerti, ekskursijas, pārgājieni, izstādes, izrādes, apmācības u.c.) pasākumu organizēšana:
 • Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, apmeklēti 2 koncerti - KOPĀ 14 LNB biedri
 • Koncertzāle „Gors” apmeklēti 2 koncerti ( 12 LNB biedri)
 • Organizēta ekskursija pa Latgali 45 redzes invalīdiem – LNB biedriem.
 • Apmeklētas - teātra izrādes – 1 ( kopā apmeklējuši 7 LNB biedri.)
 • Organizētas 3 rokdarbu izstādes LNB Rēzeknes tov telpās -– ( LNB pulciņu biedru pērlīšu, dzijas un klūgu izstrādājumi).
 
 Sporta pasākumi:
Ārpus biedrības –
 Biedrībā - 3 sporta pasākumi ( dambrete,Šautriņi, novuss, galda hokejs,galda spēles)
 1.- LNB biedra dambretes Meistara Pētera Boluža piemiņas turnīrs 11.02.2020.
 2.- Dambretes turnīrs – 6.08.2020.).
 3.- Šautriņu turnīrs biedrībā - 21.06.2020.
 
TO realizētie projekti:
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “ Sociālais dienests “ projekts „LNB ēkas Rēzeknē santehnikas nomaiņa „ par 1100,00 EUR.
 • LNB ēkas saglabāšanai – nomainīta ēkas santehnika un ūdens cirkulācijas caurules, kas uzstādītas, bija 1975. gadā. LNB ēkas apmeklējums gadā ir 1020 redzes invalīdi.
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes novada domes projekts “Ekskursija pa Latgali - 45 dalībnieki-LNB biedri un LNB biedru apsekošana 21 redzes invalīds.” – par kopējo summu 1000,00 EUR
 • Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes Sporta komitejas projekts 18 bezmaksas vietām pilsētas peldbaseinā - par kopējo summu 455.40 EUR
Dalībnieku skaits 18 redzes invalīdi ( no oktobra līdz aprīlim mēnešiem).
Kopā piesaistīti līdzekļi no pašvaldībām – 2555.40 EUR
 
Cita informācija:
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji,
Darbojas mākslinieciskās pašdarbības individuālie izpildītāji,
Latgaliešu dziesmu folkloras ansamblis – 16 dalībnieki – redzes invalīdi:
 • Aleksandrs Sedihs 2.redz.gr. – ģitāra,sintezators, dziesmu sacerēšana un izpildīšana,
 • Rita Grigorjeva 2.redzes grupa – sintezators, dziesma ansamblī.
 • Marina Lukjanova 2.redzes gr. – solo dziesma
 • Inese Boļakova 2. gr redz.inv. – pašas sacerēta dzeja
 • Pēteris Mšeikstums 2.gr.redz.inv.– paša sacerēta dzeja
 • KlementīnaFilatova LNB biedre persona ar smagu redzes zudumu
 • Viktors Fila tovs - 1.grupas redzes invalīds – paša sacerēta dzeja
 • Rūdolfs Linužs – 2. Grupas redzes invalīds – paša sacerēta dzeja
 • Irēna Babre – 2.grupas invalīde
 • Antoņina Artamonova-3.grupas redzes invalīde.
 • Andris Lizdiks 2.grupas redzes invalīds
 • Jānis Lizdiks – 2.grupas redzes invalīds
 • Raimonds Haritonovs – 1.grupas redzes invalīds
 • Lidija Titova – 2.grupas redzes invalīde
 • Leontīna Jurgele – 1.grupas redzes invalīde. 
 
TO rīkotie pasākumi:
Svētku sarīkojumi – 2t.sk.
22.02.2020. Meteņu svētki biedrībā ( 15 dalībnieki)
15.10.20.Baltā spieķa diena – Akcija “Cilvēks ar balto spieķi lielveikalā”
Darbs ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem:
 • Informācija par bērnudārziem bērniem ar redzes traucējumiem - 5
 • Informācija par Strazdumuižas internātvidusskolu - 3
 • Informācija par bērnu rehabilitācijas centru Rēzeknē - 5
 • Konsultācijas ar bērnu oftolmologu - 2
 • Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas invalīdu Sporta dienā
 • Sadarbībā ar LNB Tehnisko palīglīdzekļu nodaļu, palīdzēts saņemt tehniskos palīglīdzekļus 7 bērniem ar redzes problēmām.
 
Publikācijas par LNB vietējā presē
 • Laikrakstā Rēzeknes Vēstis – 7 raksti
 • Laikrakstā Rēzeknes Panorāmā – 2 raksti
 • Laikrakstā Ludzas Zeme (Ludzas novada laikraksts) - 1 raksts
 • Laikrakstā Novadnieks ( Preiļu un Līvānu novadu laikraksts) - 1 raksts
 • Žurnālā „Rosme” 4 publikācijas
 • Informācija par LNB vietējā televīzijā LRT
 
Darbojas pulciņi; -
 • Specializētās datorprogrammas „JAWS” ( latv.v.) pulciņš - 3 dalībnieki ( vadītājs LNB biedrs – Ž.Mežals
 • Dekoratīvās mākslas pulciņš – 8 dalībnieki ( vadītājas LNB biedres L.Smirnova, T.Solovjova)
 • Rokdarbu pulciņš – 3 dalībnieces
 • Muzikālais pulciņš - 5 dalībnieki ( vadītāja V.Lansberga)
 • Fizisko aktivitāšu pulciņš – 7 dalībnieki ( vadītāja LNB biedre – valdes locekle S.Rutkovska)
 • Braila raksta pulciņš – 4 dalībnieki (vadītājas Antoņina Artamonova un V.Lansberga)
 
 
Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas darbība 2020.gadā

TO valde (valdes sastāvs, valdes sēžuskaits un datumi, pieņemtielēmumi):LNB RPTO valdes priekšsēdētāja Lolita Korjapina,priekšsēdētājas vietniece Baiba Briģe,valdes locekļi NatalijaKagane, Mārtiņš Allis, Kaspars Riekstiņš.
Covid19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, 2020. gadā valdes sēdes klātienē netika sasauktas.
 
TO ietilpstošās vietējās organizācijas (nosaukums, valdes sastāvs, apkalpojamā teritorija, īss darbības apraksts):
LNB RPTO nav vietējās organizācijas.
 
TO sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:
RPTO sadarbojās ar Rīgas domes labklājības departamentu, Rīgas sociālo dienestu. Ādažu sociālo dienestu, VSAC ’’Rīga’’ filiāli ’’Jugla’’. Kā arī ar Rīgas centrālās bibliotēkas filiāli ’’Strazds’’.
 
TO sadarbība ar citām NVO:
Turpinās ikgadēja sadarbība ar LNB struktūrvienībām, LNB’’SIA RC’’, SIA ’’Strazdumuiža”, Servisa suņu biedrību ’’TEODORS’’, EPAN Latvija, Rīgas Strazdumuižas vidusskolu.
 
TO sadarbība ar uzņēmējiem un atbalstītājiem:
Arī 2020. gadā mūsu organizāciju atbalstīja M. Čehova RKT un Dailes teātris, esam uzsākuši informatīvu sadarbību ar SIA’’SONIDO’’.
 
TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:
Ikdienā klātesošie, kā arī potenciālie biedri telefoniski tiek informēti par LNB sniegtiem pakalpojumiem, piem. par tiflotehniku un tās saņemšanas kārtību, iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī par LNB izdoto žurnālu ’’ROSME’’. Stāstām arī par dažādiem atvieglojumiem un pabalstiem, ko var saņemt personas ar redzes invaliditāti.
Esam palīdzējuši meklēt visdažādāko informāciju par pašvaldības un valsts iestāžu darba laiku, adresi un sniegtiem pakalpojumiem. Esam arī zvanījuši uz VDEĀVK, VSAA, PMLP, ’’Rīgas satiksmi’’, NVA, lai varētu atbildēt uz biedru jautājumiem.
 
 
Kultūras, sporta, atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana (koncerti, ekskursijas, izstādes, izrādes, apmācības utt):
No 07.01.2020. līdz 06.02.2020. RCB filiālē ’’Strazds’’ notika mūsu organizācijas biedra, mākslinieka Aleksandra Kišiņevska personālizstāde ’’Laikabiedri’’.
 
Teātra apmeklējumi- 04.03.2020. vienpadsmit mūsu biedriem M.Čehova RKT bija iespēja noskatīties izrādi ’’Mīlēt’’ un 24.09.2020. trīspadsmit mūsu biedriem Dailes teātrī bija iespēja noskatītie sizrādi ’’’Testasterons’’.
 
Sports- Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika atcelts ikgadējais ’’Spēkaturnīrs’’ kuru organizējam decembra pirmajā piektdienā.
 
Izglītojoši pasākumi- vasarā un rudenī biedriem piedāvājām latviešu sarunvalodas, polimēra, zīmēšanas un gleznošanas, dejošanas nodarbības.
Visas nodarbības brīvprātīgi organizē un vada RPTO biedri un mūsu atbalstītāji.
 
Izklaide- 11. Janvārī aicinājām, ’’Strazdumuižas klubā’’, mūsu biedrus ar ģimenēm un draugiem svinēt Jaunā gada svētkus.
 
TO realizēti projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):
2020. gada jūlijā esam pabeiguši British councilactivesitizens ( finansēto) projektu ’’Twolanguagesoneexperiance’’ tajā piedalījās 20 LNB RPTO un Strazdumuižas TO biedri un 10 atbalsta personas. Projekta mērķis bija sarunvalodā apgūt latviešu un krievu valodu, kā arī devāmies trīs ekskursijās. Šajā gadā esam īstenojuši arī RDLD finansēto atbalsta projektu darbībasnodrošināšanai ’’Kopā esam stipri’’. Kopā ar Strazdumuižas TO biedriem, pavisam 15 dalībnieki, piedalījāmies VAS ’’Latvijas meži’’ finansētā projektā ’’Dzīves ainiņas’’.  2020. gada 3. Oktobrī projekta laikā iestudēto programmu demonstrējām noslēguma koncertā Kauguru kultūras namā.
 
LNB Ventspils teritoriālā organizācijas darbība 2020. gadā
Valdes sastāvs: priekšsēdētājs Mārtiņš Zvaigzne, priekšsēdētāja vietniece Zinta Eniņa, valdes locekļi Santa Šepetauska un Albīna Smilga. 2020. gadā valdes sēdes nav sasauktas.
TO ietilpst Talsu vietējā organizācija, priekšsēdētāja Albīna Smilga. Organizācija aptver Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadus.
Ventspils TO saņem ikgadēju finansējumu no Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta komunālo maksājumu veikšanai un malkas iegādei. Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Zvaigzne regulāri piedalās Ventspils domes Sociālo lietu komisijas sēdēs.
TO sadarbojas ar uzņēmējiem un atbalstītājiem: Ventspils To saņem finansējumu no biedrības „Ventspils uzplaukumam” zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanai (līdz 20 personām). Ārkārtējās situācijas apstākļos minētais pakalpojums netiek nodrošināts.
TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana: TO biedri regulāri tiek informēti par plānotajiem pasākumiem, kā arī par tiflotehnisko palīglīdzekļu saņemšanas laikiem un iespējām. LNB RC Ventspils filiāles rehabilitētājas regulāri apseko pilsētas teritorijā dzīvojošos biedrus.
Kultūras, sporta, atpūtas un izglītojošupasākumu organizēšana (koncerti, ekskursijas, izstādes, izrādes, apmācībasutt): Pag. Gada 6. martā Ventspilī pieredzes apmaiņas braucienā viesojās Jūrmalas TO biedri, kopīgi ar kuriem devāmies ekskursijā uz akustisko koncertzāli „Latvija” gida pavadībā, vēlāk Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāles telpās visi kopīgi tikāmies ar ventiņu stāstnieci Āriju Klēveri. Pēc tam notika neliels Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts svētku pasākums.  5. Septembrī Ventspils TO biedru grupa devās uz Rīgā sarīkoto labdarības pasākumu „Ride2Share”, kur guva asas un daudziem nebijušas izjūtas, dodoties izbraucienā ar motocikliem kā pasažieri, bet vēlāk baudīja kopā būšanu ar citu TO biedriem.
TO realizēti projekti(nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):
Cita informācija:
 
Strazdumuižas teritoriālās organizācijas darbība 2020.gadā
 
TO valde:Kaspars Biezais, Andrejs Dābols, Alfrīda Kalniņa, Pēteris Locāns, Jolanta Reinvalde, Uģis Skuja.
Notikušas 3 sēdes (7. jūlijā, 19. augustā un 3. novembrī).
Pieņemtie lēmumi par šādām tēmām:
 • biedru uzņemšana;
 • biedru izslēgšana;
 • uzticības personu saraksta apstiprināšana Rīgas domes 112. vēlēšanu iecirknī;
 • ierosinājumi par dažādiem Strazdumuižas kopienas sabiedriskās un kultūras dzīves jautājumiem;
 • organizācijas radio darbības nodrošināšana un plānošana;
 • brīvprātīgais atbalsts organizācijas biedriem Covid 19 situācijā.
 
TO ietilpstošās vietējās organizācijas
Viena vietējā organizācija – Neredzīgo ciemata organizācija.
Valde: Pēteris Jakovels, Raisa Kazeka, Ilze Ločmele.
 
TO sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:
Organizācijas telpās darbojās Strazdumuižas Dienas centrs. Tas sniedza pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti vai traucējumiem, organizējot saturīgas brīvā laika aktivitātes, sniedzot individuālās konsultācijas dažādos jautājumos un informatīvā atbalsta pakalpojumus. Komunālie pakalpojumi par telpām Braila ielā 5, kur darbojas Strazdumuižas Dienas centrs, tika apmaksāti no Rīgas domes piešķirtā finansējuma. Rīgas dome apmaksāja sejas masku iegāde darbiniekiem un klientiem  klātienes saskarsmē.Ik mēnesi izplatījām žurnālu "Rosme" tā regulārajiem abonētājiem, kuri nav vēlējušies saņemt žurnālu pa pastu.Potenciālos klientus informējām par pakalpojumu saņemšanas iespējām SIA LNBRC un tiflotehnikas nodaļā. Organizācijas radio ziņojām klausītājiem par plānotajiem pasākumiem un aktualitātēm Strazdumuižas apkārtnes iestādēs (tajā skaitā iedzīvotājiem būtisku informāciju no namu pārvaldes – SIA Strazdumuiža). Tika veidoti radio raidījumi, piedaloties Latvijas neredzīgo bibliotēkas darbiniekiem, ar rakstu priekšlasījumiem par kultūras tēmām.
Piedalījāmies LNB CV sarūpēto sponsoru dāvinājumu sadalē savas organizācijas biedriem.
 
TO sadarbība ar citām NVO:
Katru mēnesi notika informācijas apmaiņa par plānotajiem pasākumiem Strazdumuižas Dienas centrā un citos pieaugušo Dienas centros Rīgā.
 
TO biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:
Palīdzējām sazināties brīvprātīgajiem ziedojumu piegādātājiem ar  potenciālajiem saņēmējiem Covid 19 situācijā. Organizācijas biedri, kam apritēja apaļās gadskārtas, tika apsveikti, pasniedzot dāvanas.
 
Kultūras, sporta , atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana:
Kad bija iespējams, nepārkāpjot pandēmijas priekšrakstus, klātienē organizācijas telpās tika rīkoti kultūrizglītojošie pasākumi, piemēram, IKT lietošanas sadzīvē un mobilitātē pieredzes apmaiņas sarīkojums , sagaidot Baltā spieķa dienu.
 
TO realizēti projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts): nav
 
8.LNB juridisko biedru darbība 2020.gadā
 
Servisa suņu biedrības “TEODORS” darbība 2020. gadā
Servisa suņu biedrībai TEODORS 2020. gadā turpina informēt sabiedrību par suņu-pavadoņu nozīmību neredzīgu cilvēku dzīvē. Vāc ziedojumus jaunu suņu-pavadoņu sagatavošanai.
Pavasarī veica pastiprinātu informācijas kampaņu par servisa suņu tiesībām pavadīt savus saimniekus: veikalos, restorānos, sabiedriskajā transportā u.c.. Saskaņā ar tiesiskajiem regulējumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī ar LR MK Noteikumu Nr. 959 30.5. punktu, servisa suņiem tiek piešķirtas piekļuves tiesības visur, kur iet viņa turētājs. Tas nozīmē, ka servisa suņi var apmeklēt kafejnīcas, restorānus, veikalus, sporta un kultūras iestādes, braukt ar taksometru, vietējās nozīmes un starpvalstu sabiedriskos transportos. Jūlijā p biedrībā ciemojās SantenOy uzņēmuma pārstāvji. Viņi vēlējās iepazīties ar biedrības darbu, cilvēkiem, suņiem un mums palīdzēt, arī ar brīvprātīgo darbu: nomazgājot visus logus biedrības telpās.Piedalījās integrācijas projektā „Cilvēks tirgū” - kopā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, biedrību „Redzi mani“, Latvijas Nedzirdīgo savienību un citiem cilvēku ar invaliditātes pārstāvjiem Āgenskalna tirgū. Lielu atsaucību guva „meitenes” Diāna, Baiba un Līga ar ”Sieviešu Standup” izrādi, kurā humora veidā stāstīja par saviem ikdienas piedzīvojumiem.12. septembrī arī Lucavsalā notika pasākums „Ar suni kopā jautrāk“. Kopā sanāca ļoti daudzi suņi, tie bija gan policijas suņi, terapijas suņi, kanikross suņi, baikdžorings un citi sportiski suņi. Pasākuma laikā vāca ziedojumus biedrībai. Cerību uz nākotnes attīstību dod 8 kucēni, kas oktobrī piedzima sunim-pavadonim Neirai. No lielā metiena 5 kucēni - Vudū, Vektra, Vito, Velvets,Valo atzīti kā derīgi, lai nākotnē kļūtu par servisa suņiem. Kucēni ir devušies pie audžuģimenēm, kur pavadīs aptuveni vienu gadu.
Servisa suņu biedrība TEODORS pateicas visiem ziedotājiem un atbalstītājiem! Pateicoties Ziedot.lv suņi saņēma kvalitatīvu pārtiku un daļēji arī veterināros pakalpojumus.
Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem, kas nostiprināti biedrības statūtos. Ar ziedojumu izlietojumu var iepazīties biedrības mājaslapā http://www.teodors.org/ziedoiumi/.

Liepājas Neredzīgo biedrības darbu 2020. gadā

Liepājas Neredzīgo biedrības valde:
Māris Ceirulis;
Iveta Mikloviča;
Aigars Bušs.

Padome:
Kristīne Petrovica;
Igors Langfrids;
Marita Dambe;
Jana Tīruma;
Kristīne Dzintare;
Jānis Alviķis.
Notikušas divas Valdes sēdes:
 • 19.03.2020. – Apstiprināti 19 iesniegumi par jaunu biedru iestāšanos biedrībā. Atbrīvota no Aizputes filiāles vadītājas amata Z. Šmite, sakarā ar veselības pasliktināšanos un pieņemts darbā J. Alviķis. Pārrunātas visas aktivitātes, kuras notikušas kopš iepriekšējās valdes sēdes. Pieņemts lēmums rakstīt pieteikumu NVA uz 11 subsidētām un 9 jauniešu darba vietām (pirmā darba pieredze NVO sektorā).
 • 30.06.2020. – Apstiprināti 9 iesniegumi par jaunu biedru iestāšanos biedrībā. Izskatīts viens iesniegums par izstāšanos no biedrības, sakarā ar pārcelšanos uz citu pilsētu. Pieņemts lēmums piedalīties Liepājas pilsētas domes izsludinātajā iepirkumā par pilates nodarbību organizēšanu pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti.
Liepājas Neredzīgo biedrībā ietilpstošās vietējās organizācijas:
Aizputes un Kuldīgas vietējās organizācijas.
Sadarbība ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm:
Sadarbojamies arī ar Liepājas, Kuldīgas, Aizputes, Skrundas, Grobiņas un Pāvilostas novada domēm. Ar NVA, Labklājības ministriju, Kurzemes plānošanas reģionu, Liepājas autobusu parku, Autotransporta direkcijas Liepājas nodaļu,  CSDD, NBS MVP Jūras spēku mācību centra Liepājas nodaļu,  Liepājas Universitāti un Medicīnas koledžu, Kapsēdes pamatskolu, Vērgales pamatskolu, Grobiņas ģimnāziju u.c.
Sadarbība ar citām NVO:
Sadarbojamies ar mūsu NVO sadarbības tīklu: Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem; Liepājas Diakonijas centru, Liepājas Invalīdu kultūras klubu „Draugs”; Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrību; Latvijas Diabēta biedrības Liepājas nodaļu; Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas Liepājas nodaļu; Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļu; biedrību „Ticība, cerība, mīlestība”; Liepājas Epilepsijas biedrību; Sieviešu Invalīdu asociācijas „Aspazija” Liepājas nodaļu; Krūts dziedzera vēža asociāciju „Vita Liepāja”; BJB Liepājas Jaunajiem Vanagiem; EAPN-Latvia un Latvijas Neredzīgo biedrību.
Sadarbība ar uzņēmējiem un atbalstītājiem:
Sadarbojamies ar dažādiem uzņēmējiem un atbalstītājiem, kuri nevēlas publicitāti.
Liepājas neredzīgo biedrības biedru informēšana, apsekošana un atbalsta sniegšana:
Sadarbībā ar dažādām organizācijām. Organizējam dažādus interešu pulciņus cilvēkiem ar invaliditāti, sniedzam psiholoģisku un praktisku atbalstu, palīdzam risināt dažādas sadzīviskas problēmas utt. Apsekojam biedrības biedrus dzīves vietā, motivējam kļūt aktīviem un iesaistīties biedrības aktivitātēs. Par biedrības jaunumiem un aktivitātēm rakstām mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos. Ik pa diviem mēnešiem izdodam savu avīzīti “Gaisma tumsā” redzīgo rakstā, Braila rakstā un audio formātā. Redzīgo rakstā izvietojam informāciju uz ziņojumu dēļa.
Kultūras, sporta, atpūtas un izglītojošu pasākumu organizēšana:
No 15. maija, atklājot oficiālo peldsezonu, darbu atsāka Liepājas pludmales pieejamības komplekss, kas sniedza iespēju baudīt atpūtu pludmalē gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan senioriem, gan vecākiem ar bērniem. 12. jūnijā svinīgā pasākumā “Dvēseles veldzes dārzā” tika atzīmēta sociālās rehabilitācijas un izziņas centra 5 gadu jubileja. Šīs svinības tika rīkotas arī kā pateicība mūsu sadarbības partneriem un ziedotājiem.. 17. jūnijā rīkojām “Pozitīvo emociju un veselības veicinošu pārgājienu gar jūru”, kurā bija aicināti piedalīties cilvēki ar invaliditāti un seniori no Liepājas. 28. augustā devāmies ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju un Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Sadarbībā ar LNSK „Ezerkrasts” notika 2 šoudauna turnīri. Š. g. 17. septembrī rīkojām sadraudzības pasākumu “Draugs – nāc draudzēsimies!” cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un senioriem. Pasākuma dalībnieki varēja baudīt dažādu viesu priekšnesumus, piedalīties radošās aktivitātēs un atrast domubiedrus. 15. oktobrī rīkojām Starptautiskā Baltā spieķa dienai veltītus divus pasākumus, vienu LNB zālē, otru Ziemupē “Dvēseles veldzes dārzā”, lai ievērotu noteiktos ierobežojumus un nepārsniegtu atļauto cilvēku skaitu vienā pasākumā.

LNB realizētie projekti (nosaukums, dalībnieku skaits, finansējums, īss apraksts):
 • Sākot no 2019.gada jūnija līdz 2020.gada martam, Liepājas Neredzīgo biedrībā tika īstenotas bezmaksas pilates jeb atveseļošanās vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Projekts notika sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un tika finansēts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. Aktivitātes: Atveseļošanas vingrošana (pilates) cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti grupās.
 • No 2017.gada septembra līdz 2020.gada augustam tika realizēts Astronomijas projekts Erasmus + (Astronomyforblindanddisabled) Šis projekts bija domāts cilvēkiem ar redzes invaliditāti un vispār cilvēkiem ar invaliditāti, kam nav piekļuves iespējas astronomijai. Šī projekta ietvaros 2020. gada februārī 10 mūsu biedrības biedri ar redzes traucējumiem un viņu asistenti bija Kiprā uz Starptautisku konferenci.
 • No 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrībā tika realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”. Šī projekta mērķis bija celt biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un veicinātu cilvēku ar invaliditāti sociālo integrāciju.
 • 2020. gada pavasarī Liepājas Neredzīgo biedrība uzsāka īstenot Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto sociālās iekļaušanas projektu “Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā” (Nr. 1./20/SOC). Projekta ietvaros tika rīkotas dažādas nodarbības, pasākumi un aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem, lai veicinātu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un sociālo iemaņu attīstību, integrāciju sabiedrībā, mazinātu sociālo nevienlīdzību, un radītu iespējas iekļauties darba tirgū. Tika īstenota aktīva Dienas centra darbība, kur cilvēki ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā seniori, varēja satikties, jēgpilni darboties un izmantot sociālās rehabilitācijas programmas lauku vidē iespējas. Turpinājās arī sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību cikls, kurā nelielās saskarsmes un atbalsta grupās divas reizes mēnesī satikās cilvēki ar invaliditāti, lai apspriestu dažādas aktuālas tēmas kāda uzaicināta viesa vadībā. Tika rīkotas arī izbraukuma ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Kurzemes novadā. Papildus ekskursijām, tika organizēti dažādu iestāžu un organizāciju apmeklējumi Liepājas pilsētā, kuri sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Biedrība rīkoja arī dažādus pasākumus, kuros var piedalīties ne tikai Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, bet arī Liepājas pilsētas iedzīvotāji. Interesenti tika aicināti iesaistīties vairākos sadraudzības pasākumos “Draugs – nāc draudzēsimies!”, dažādās sporta aktivitātēs, ekskursijās, pludmales pieejamības kompleksa cilvēkiem ar invaliditāti apmeklējumos. Projekta laikā izglītojām un informējām plašāku sabiedrību par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Lai informētu dažādu pakalpojumu sfērā strādājošos – veselības iestādes darbiniekus, uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus, mācību iestādes darbiniekus u.c., tika rīkoti semināri par emocionālo inteliģenci, universālo dizainu un to, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām. Šādi semināri gada garumā notika pieci. Trīs no tiem tika rīkoti Liepājas Neredzīgo biedrībā, savukārt divi sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē. Viena semināra ilgums bija 6 stundas un grupā bija ne vairāk kā 15 dalībnieki. Vēl  tika piedāvātas mācību ekskursijas skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju grupām. Ekskursijas “Nāc, iepazīsti manu pasauli!” laikā gida pavadībā tika iepazīta Liepājas Neredzīgo biedrība, pastāstīts par notiekošajām aktivitātēm, piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī dota iespēja izstaigāt biedrību aizvērtām acīm ar balto spieķi. Visu projekta laiku tika īstenota aktuālas informācijas nodrošināšana biedrības biedriem un plašākai sabiedrībai, izmantojot sociālo mediju, mājaslapas un biedrības avīzes sniegtās iespējas.
 • Visa gada garumā realizējām Philip Morris Latvia atbalstīto projektu, kurā tika atbalstīti dažādi biedrības rīkotie pasākumi un “Dvēseles veldzes dārza” attīstība.
Cita informācija:
Ar Liepājas pilsētas Sociālā dienesta atbalstu - tika turpinātas nodarbības klūdziņu pīšanas, floristikas, ādas apstrādes, tapošanas, filcēšanas, keramikas un mūzikas terapijas pulciņu nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti.
 
 
 
Latvijas Neredzīgo biedrības
Centrālās valdes priekšsēdētāja         
Svetlana Sproģe
 
 
 

Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju