Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Ligita Ģeida

Projekti / Iedvesmas stāsti

Ligita Ģeida

Ligita Ģeida dzimusi 1968. gada 1. aprīlī. Astoņu klašu izglītību ieguvusi Daugavpils rajona Bebrenes vidusskolā (1976. — 1983.), tad iestājās Rīgas 3. internātskolā, kuru pabeidza 1986. gadā. 1991. gadā beidza Krievijas Valsts Hercena pedagoģijas universitātes Defektoloģijas fakultātes Tiflopedagoģijas nodaļu. No 1991. gada strādā

Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskolā par skolotāju, no 1997. gada (kad skola jau iegūst jaunu statusu — attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem) — par direktora vietnieci metodiskajā darbā, bet no 2007. gada — par šīs skolas direktori.

1996. gadā L. Ģeida mācījās ASV, kur apguva cilvēku ar redzes problēmām mobilitātes un orientēšanās jautājumu risināšanu un bērnu ar redzes un kompleksiem

traucējumiem mācību procesa organizācijas specifiskos jautājumus. L. Ģeidas vadībā notiek skolas jauno pedagogu izglītošana Latvijas Universitātē par speciālajiem

tiflopedagoģijas jautājumiem un studentu prakses tiflopedagoģijā organizēšana.

2001. gadā L. Ģeida ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā. 2004. gadā ieguvusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā pamatskolas angļu valodas skolotājas kvalifikāciju.

L. Ģeida ir viena no vadošiem un kompetentiem speciālistiem Latvijas skolu pedagogu sagatavošanā darbam ar bērniem, kuriem ir nopietni redzes un kompleksie

traucējumi. Daudz laika un enerģijas direktore velta skolas darbības organizēšanai un plānošanai, meklē un realizē sadarbības iespējas ar Saeimas Izglītības komisijas deputātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem.

L. Ģeida aktīvi sadarbojas ar organizācijām, kuras strādā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi.

No 2000. gada viņa ir Starptautiskās personu ar redzes traucējumiem izglītošanas padomes (ICEVI) darbu koordinatore Latvijā, kā arī organizē un līdzdarbojas

daudzos starptautiskos projektos. Viņas vadībā Latvijā regulāri notiek semināri un konsultācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, pirmskolas un citām izglītības iestādēm, kuras savā darbā saskaras ar bērniem, kuriem ir nopietni redzes traucējumi.

L. Ģeidas lekcijas ir svarīgs posms vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītības organizēšanā Latvijā. Ar savām zināšanām un padomu atbalsta, rosina un uzklausa

jebkuru speciālistu, kurš saskaras ar šādiem cilvēkiem. Ligita Ģeida angļu valodas stundas vada radoši un mērķtiecīgi, balstoties uz katra skolēna personības, rakstura

un veselības individuālu izpēti. Labi apguvusi bērnu ar redzes traucējumiem mācību un audzināšanas metodes, rosina drosmīgāk variēt darba veidus, pārkāpjot ierastā darbības veida robežas, saistot svešvalodas problēmu risinājuma metodes ar skolēnu problēmu risinājumiem dzīvē.

2008. gadā pēc L. Ģeidas iniciatīvas skolā tika atvērtas

pirmās klases bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem, kas kļuva par būtisku atbalstu šo bērnu attīstības veicināšanai un viņu ģimenēm ikdienas dzīves organizēšanai. Ligita Ģeida sadarbībā ar Bērnu slimnīcas Acu slimību

klīniku 1998. gadā uzsāka sniegt agrīnu atbalstu bērniem un ģimenēm, organizējot vasaras nometnes agrīnā un pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī sniedzot individuālas

konsultācijas. Pēc L. Ģeidas iniciatīvas notika pirmā agrīnās rehabilitācijas programma 2014. gada jūnijā, kuru tagad skola organizē divreiz gadā — trīs dienas pirms skolēnu rudens un pavasara brīvdienām. Programmas laikā vecākiem

tiek nodrošināta arī psiholoģiska un emocionāla palīdzība, kā arī vecāki saņem informāciju par sociālo dienestu un rehabilitācijas centru sniegtajām iespējām

un citiem atbalsta pasākumiem vājredzīgiem un neredzīgiem pirmsskolas bērniem.

Pati Ligita Ģeida nepārtraukti iesaistās vājredzīgu, neredzīgu un bērnu ar kompleksiem traucējumiem un viņu tuvinieku konsultēšanā kā programmas ietvaros, tā ikdienā, tādējādi veicinot sekmīgu šo bērnu iekļaušanos vispārējās izglītības mācību procesā un sabiedrībā kopumā.

Kolektīvā direktore ir aktīva, atsaucīga, apveltīta ar iztēli, viņas stils ir aizraujošs. Spēj personīgās intereses pakļaut kolektīvajām, ir īpaši prasīga pret sevi.

Ligitas Ģeidas laikā skola iegūst savu nākamo jauno nosaukumu, kas piešķirts no 2019. gada 1. augusta: Rīgas Strazdumuižas vidusskola — attīstības centrs.

 

 

Materiāls no Guntas Bites grāmatas „Klusie vēstures veidotāji

Autore: Sarmīte Rozīte  

Materiālu publicēja: Inese Kaktiņa


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju