Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Strazdumuižas dienas centrs

PakalpojumiStrazdumuižas dienas centrs

Rīgas Domes Labklājības departamenta logo
Ar Rīgas Domes Labklājības departamenta atbalstu Latvijas Neredzīgo biedrībā darbojas dienas centrs "Dienas centra pakalpojums personām ar redzes traucējumiem".

1.1 Mērķis

Atbilstoši personas vajadzībām nodrošināt darba dienās, dienas laikā Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgām personām ar redzes traucējumiem iespēju saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

1.2 Pakalpojumi

 • Sociālā darbinieka konsultācijas;
 • citu speciālistu konultācijas (piemēram, sociālais rehabilitētājs u.c.);
 • individuālās un grupu nodarbības (fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām;
 • informatīvi- izglītojošie pasākumi (lekcijas, kultūras pasākumi u.c.);
 • atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, izglītojošās grupas uc.);
 • sadarbība un atbalsta sniegšana kopienas nevalstiskajām organizācijām (iespēju robežās nodrošināta iespēja izmantot Pakalpojuma sniegšanai paredzētās telpas u.tml.).

1.3 Speciālistu pieņemšanas laiki

Vadītājs Pēteris Locāns

Otrdienās - 9.00 - 11.00

Piektdienās - 13.00 - 15.00

Citās darba dienās – pēc  savstarpējas  vienošanās

 

Pirmdiena (Velta Puikevica)

9.00 – 11.00 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml.;

11.00 - 13.00 Prāta spēle;

13.30 - 16.00 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml.;

9.00 – 15.00 Individuālās nodarbības trenažieru zālē.

 

Otrdiena (I.Puikevica, M.Čivčiša, P.Locāns)

9.00 - 12.30 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml. (I.Puikevica);

10.00 - 12.00 pastaigas, nūjošana (M.Čivčiša);

13.00 - 15.00 Muzikāli izglītojoši pasākumi (I.Puikevica, P.Locāns);

9.00 - 15.00 Individuālās nodarbības trenažieru zālē.

 

Trešdiena (I.Puikevica, A.Kropa, S.Sproģe)

9.00 - 12.30 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml. (I.Puikevica);

10.00 - 12.00 Tapošanas nodarbība (A.Kropa);

12.00 - 15.00 Apģērbu sīkais remonts (A.Kropa);

13.00 - 15.00 Lasījumi no dažādām Interneta mājas lapām, informācija un pārrunas par aktuāliem mākslas, kultūras, literatūras jautājumiem (I.Puikevica);

14.00 – 15.00 Konsultācijas pie sociālās darbinieces S.Sproģes;

9.00 - 15.00 Individuālās nodarbības trenažieru zālē.

 

Ceturtdiena (I.Puikevica, M.Čivčiša, L.Locāne, A.Kalniņa, A.A.Dimitrijeva)

9.00 - 12.30 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml. (I.Puikevica);

10.00 - 12.00 pastaigas, nūjošana (M.Čivčiša);

10.00 - 15.00 (katra mēneša 1., 3. cetuturtdiena) Galda spēles - domino, dambrete, šahs (A.Kalniņa);

13.00 - 14.00 (katra mēneša 2., 4. cetuturtdiena) Braila pulciņš (L.Locāne, I.Puikevica);

14.00 - 16.00 (katra 2., 4. ceturtdiena) Literāri tematiskie pasākumi (A.A.Dimitrijeva, I.Puikevica);

9.00 - 15.00 Individuālās nodarbības trenažieru zālē.

 

Piektdiena (B.Pūpola, A.Kropa. P.Locāns)

9.00 – 9.30 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml. (B.Pūpola);

10.00-12.00 Vingošanas nodarbības grupās (B.Pūpola);

12.00-15.00 Individuālie pakalpojumi, konsultācijas sadzīves un sociālajos jautājumos, biedru naudas pieņemšana u.tml. (B.Pūpola);

12.00-14.00 Apģērbu sīkais remonts (A.Kropa);

9.00 - 15.00 Individuālās nodarbības trenažieru zālē.

1.4 Noteikumi

I Vispārīgie noteikumi

 1. Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas Dienas centrs (turpmāk - Dienas centrs) sniedz pakalpojumus ikvienam pilngadīgam Rīgas iedzīvotājam ar redzes invaliditāti vai redzes traucējumiem, kurš  ir reģistrēts dienas centrā (turpmāk – klients).
 2. Noteikumi nosaka Dienas centra darba dienas plānojumu.
 3. Noteikumi nosaka klientu un darbinieku tiesības un pienākumus.
 4. Noteikumi ir saistoši ikvienam, kas uzturas Dienas centra telpās.
 5. Dienas centra darba laiks: darba dienās no plkst. 9.00  līdz 16.00.
 1. Ierodoties Dienas centrā pirmo reizi, potenciālais klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tiek reģistrēts Dienas centra žurnālā un iepazīstināts ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu.
 2. Dienas centra darbinieki un klienti ar noteikumiem tiek atkārtoti iepazīstināti katru gadu, ko apliecina ar parakstu.
 3. Dienas centra  telpās ir aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas, kā arī atrasties tur reibuma stāvoklī.
 4. Darbiniekiem un klientiem jāievēro personīgās higiēnas prasības, jāuztur kārtībā apģērbs un apavi.
 5. Par kārtības noteikumu pārkāpumiem klients sākumā tiek brīdināts bet, pārkāpumam atkārtojoties, var tikt izraidīts no Dienas centra.

II Darbinieku un klientu pienākumi

 1. Ievērot Dienas centra iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus:
 • nelietot bojātus elektrības slēdžus, vadus, elektroierīces u.c.;
 • neienest un neglabāt uzliesmojošus priekšmetus.
 1. Virsdrēbes, lietussargus u.c. mantas novietot tām paredzētajās vietās.
 2. Ievērot sabiedrībā pieņemtās ētikas un morāles normas, pieklājīgi izturēties pret pārējiem klientiem un darbiniekiem.
 3.  Ievērot kārtību un tīrību Dienas centra telpās.
 4. Taupīt un nebojāt Dienas centra īpašumu, saudzīgi izturēties pret telpām, inventāru, iekārtām un ierīcēm.

III  Klientu  un darbinieku  tiesības

 1. Tiesibas saņemt klientu un darbinieku pieklājīgu izturēšanos un iecietīgu attieksmi.
 2. Līdzdarboties individuālajās nodarbībās un interešu grupu pulciņos.
 3. Piedalīties nodarbībās, kas notiek Dienas centra telpās vai ārpus tām, lai izglītotos un pilnveidotos.
 4. Izmantot nodarbībām un pulciņu darbībai, izglītojošiem tematiskiem pasākumiem piemērotas telpas un inventāru.
 5. Piedalīties un organizēt brīvā laika pasākumus: atpūtas vakarus, diskusijas, ekskursijas, lekcijas, seminārus, izstādēs un citas aktivitātes, iepriekš saskaņojot ar Dienas centra vadītāju.°
 6. Iesniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un sūdzības.

IV Citu personu ienākšana un uzturēšanās Dienas centrā

 1. Par nepiederošu personu var tikt uzskatīts ikviens cilvēks, kas nav Dienas centra klients vai darbinieks un uzturas dienas centra telpās bez Dienas centra vadītāja, klientu atbalsta speciālista vai pulciņa vadītāja atļaujas.
 2. Klientam, ienākot  Dienas centra telpās, jāpiesakās pie vadītāja, klientu atbalsta speciālista vai pulciņa vadītāja,  informējot par atnākšanas iemeslu. Darbinieku pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi un, ja persona atbilst  klienta statusam, sniegt pakalpojumus savas kompetences un iespēju robežās.
 3. Ja nepiederošajai  personai tiek dots  norādījums atstāt telpas, un tā šo norādījumu nepilda, vadītājs/darbinieks var vērsties valsts vai pašvaldības kārtību sargājošajās iestādēs.

V Atbildība par noteikumu ievērošanu

 1. Katrs Klients personīgi atbild par savu uzvedību, darba drošības, ugunsdrošības  noteikumu, kā arī šo noteikumu ievērošanu.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā sods par pārkāpumu izdarīšanu un lēmuma pieņemšana notiek šādā kārtībā:
 • mutisks aizrādījums;
 • individuāla saruna ar Klientu;
 • kārtība var tikt noteikta citādi, ņemot vērā konkrēto situāciju.
 1. Ļaunprātīgas ēku, telpu, inventāra bojāšanas gadījumā vainīgais sedz materiālos zaudējumus vai atjauno bojāto priekšmetu.
  1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un rupjiem ētikas normu pārkāpumiem Dienas centra vadītājam ir tiesības liegt Klientam piedalīties nodarbībās vai  pasākumos.
  2. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai alkohola lietošanu, Dienas centra vadītājam vai darbiniekam ir tiesības izraidīt personu no Dienas centra telpām, vai ziņot  policijai.

Strazdumuižas Dienas centra vadītājs            P.Locāns

Strazdumuižas dienas centrs

Pēteris Locāns Pēteris Locāns
Dienas centra vadītājs
Kontaktinformācija
Braila iela 5, Rīga, LV-1024
67532542
peterislocans.64@inbox.lv
Pieņemšanas laiks

Pirmdiena: 9:00 - 16:00
Otrdiena: 9:00 - 16:00
Trešdiena: 9:00 - 16:00
Ceturtdiena: 9:00 - 16:00
Piektdiena: 9:00 - 16:00
Sestdiena: brīvs
Svētdiena: brīvs


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2018 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju