Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Žurnāls un tā saņemšana

PakalpojumiŽurnāls RosmeŽurnāls un tā saņemšana

Žurnāla saturs ir daudzveidīgs un ik mēnesi atšķiras atkarībā no notikumiem, stāstiem un lasītāju izrādīto interesi par to, ko viņi vēlētos lasīt. Mainīgās un nemainīgās žurnāla sadaļas:

 • Latvijas Neredzīgo biedrībā (stāstām par jauniem projektiem, iespējām, LNB nodrošinātajām aktivitātēm un citiem biedrības jaunumiem);
 • Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (informācija par jaunākajām grāmatām, bibliotēkas pasākumiem un lasītāju aktivitātēm);
 • Likumi un lēmumi (par jaunākajiem likuma grozījumiem un iespējām, ko var izmantot cilvēki ar invaliditāti);
 • Notikumi citās organizācijās (pasākumi, balles, projekti, aktivitātes – visa plašā, aktīvā un aizraujošā neredzīgo cilvēku dzīve, teritoriālo organizāciju jaunumi un pasākumi, kas varētu būt saistoši cilvēkiem ar redzes invaliditāti);
 • Mūsējie stāsta/raksta (intervijas ar iedvesmojošiem cilvēkiem, stāsti);
 • Mūsējo sports (Latvijas Neredzīgo sporta savienības sasniegumi, panākumi un sportistu stāsti);
 • Literatūra un dzeja (lasītāju iesūtīti dzejoļi, stāsti un atklāsmes no literārās lappuses sevī).


Kam piešķir žurnālu «Rosme» 

Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls «Rosme» ir valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums TIKAI personām ar redzes invaliditāti.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI SAŅEMTU ŽURNĀLU «ROSME»

 • Invaliditātes apliecības kopija,
 • iesnieguma veidlapa.

Minētajam iesniegumam persona pievieno invaliditātes apliecības kopiju:

 • ja invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai
 • citas Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas struktūrvienības izsniegtajā invaliditātes lēmumā norādīts, ka personai ir redzes invaliditāte,
 • vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas redzes invaliditāti.

KUR SAŅEMT IESNIEGUMA VEIDLAPU

 • Ja Jums ir printeris:
  • šajā LNB mājaslapas nodaļā «Pakalpojumi» - «Žurnāls Rosme» - «Žurnāls un tā saņemšana»,
  • šī raksta beigās,
 • žurnāla redakcijā - Rīgā, Braila ielā 3, 2. stāvā,
 • ikvienā LNB teritoriālajā organizācijā,
 • LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā, Braila ielā 5,
 • SIA «LNB Rehabilitācijas centrs» Rīgā, Braila ielā 8.


  KĀ AIZPILDĪT IESNIEGUMA VEIDLAPU

  • Aizpildiet informāciju par sevi,
  • izvēlieties un atzīmējiet tukšajā kvadrātiņā tikai VIENU no pieejamiem žurnāla veidiem:
   • Braila rakstā,
   • palielinātā redzīgo rakstā,
   • audio CD,
   • elektroniski (htm formātā savā e-pastā),
   • audio (MP3 formātā savā e-pastā).
  • pie «Iesniegumam pievienotie dokumenti» ierakstiet, ka pievienojat savu invaliditātes apliecības kopiju,
  • iesnieguma parakstīšanas datums un Jūsu paraksts.

  Iesnieguma veidlapu var parakstīt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Ja šo iesniegumu aizpilda Jūsu likumiskais pārstāvis (piemēram, mamma savam bērnam) vai uzticības persona, tad jānorāda:

  • šīs personas vārds, uzvārds,
  • personas kods,
  • jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

  KUR SŪTĪT DOKUMENTUS

  Aizpildītu Iesnieguma veidlapu un dokumentu kopijas jāsūta uz:

  • žurnāla redakciju: Braila iela 3, Rīga, LV-1024.

  Var atstāt dokumentus tuvākajā LNB teritoriālajā organizācijā (interesējieties, kad Jūsu dokumenti tiks nogādāti līdz žurnāla redakcijai Rīgā!).

  ŽURNĀLA SAŅEMŠANAS VEIDS

  Žurnālu Braila rakstā vai palielinātā redzīgo rakstā lasītāji saņem pa pastu savā pastkastītē.
  Žurnālu elektroniskā (html faila) veidā vai audio (MP3 faila) veidā lasītāji saņem caur internetu savā e-pastā.
  Audio kompaktdisku (CD) lasītāji saņem pa pastu savā pastkastītē.


  Dokumenti žurnāla «Rosme» saņemšanai jāaizpilda katru gadu no jauna.
  Pieteikšanās nākamajam gadam sākas no esošā gada 1. novembra un turpinās visu nākamo gadu.


  Pakalpojuma APRAKStS

  Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls "Rosme" ir valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar redzes invaliditāti Latvijā.

  Šī pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka:

  - MK noteikumi nr. 1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku";
  - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  - Invaliditātes likums;
  - Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums Latvijas Neredzīgo biedrībai ar LR Labklājības ministriju.
  - "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība veic tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus" (apstiprina Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja).

  Personas datu apstrāde notiek uz starpresoru vienošanās pamata Latvijas Neredzīgo biedrībai ar:

  - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi;
  - Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

  Pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai tiek ievēroti:

  - Fizisko personu datu apstrādes likums;
  - Obligāto eksemplāru likums;
  - Autortiesību likums;
  - Pasta likums.

  Žurnāla arhīva nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nosaka vienošanās līgums bibliotēkai ar Latvijas Neredzīgo biedrību.

  VISPĀRĪGS APRAKSTS

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Žurnāls Rosme" tiek izdots latviešu valodā katru kalendāro mēnesi ne vēlāk kā līdz 25. datumam šādos formātos:

  - palielinātā redzīgo rakstā;
  - Braila rakstā;
  - elektroniski (htm);
  - audio.

  Žurnāls ir reģistrēts Masu informācijas līdzekļu reģistrā:

  - Braila rakstā Nr. 0007000401, 
  - palielinātā redzīgo rakstā Nr. 0007000402.

  Pakalpojumu nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienība - Izdevniecības nodaļa.

  Žurnāla "Rosme" arhīvu (no 1957.gada) veido Latvijas Neredzīgo biedrība un to uzkrāj Latvijas Nacionālā bibliotēka. Braila raksta eksemplārus uzkrāj Latvijas Neredzīgo bibliotēka.