Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Strazdumuižas dienas centrs

Pakalpojumi / Strazdumuižas dienas centrs

Rīgas Domes Labklājības departamenta logo

Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām līdz 20 personām dienā tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

1.1 Mērķis, Darba organizācija, Struktūra

Atbilstoši personas vajadzībām nodrošināt darba dienās, dienas laikā Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgām personām ar redzes traucējumiem iespēju saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Darba organizācija Strazdumuižas Dienas centrā:

1. Dienas centra darbība notiek saskaņā ar Dienas centra iekšējās kārtības noteikumiem, Dienas centra nolikumu, vadītāja un darbinieku amata aprakstiem.

2. Klienti tiek apzināti un reģistrēti; apmeklējumi katru dienu tiek individuāli atzīmēti dienas centra elektroniskajā žurnālā.

3. Klientu dati tiek apstrādāti, ievērojot datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.

4. Darbinieki (pulciņu vadītāji) organizē nodarbības, plānojot tās katram mēnesim un  saskaņojot ar vadītāju, darba procesā, ieviešot nepieciešamās korekcijas.

5. Klientu atsauksmes par nodarbībām un pasākumiem tiek uzklausītas un regulāri apkopotas - tajā skaitā  aptaujas anketās.

1.2 Pakalpojumi un to saņemšanas kārtība

 • Ierodoties Dienas centrā pirmo reizi, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda dalībnieku karti un tiek iepazīstināts ar Iekšējās kārtības noteikumiem, un personas datu apstrādes mērķi, ko apliecina ar parakstu. Tiek iepazīstināts ar Dienas centra pakalpojumiem. Vienojoties ar kleintu tiek nolemts par klientam vajadzīgo pakalpojumu saaņemšanu. 
 • Dienas centra pakalpojumi:
 • Sociālā darbinieka konsultācijas;
 • citu speciālistu konultācijas (piemēram, sociālais rehabilitētājs u.c.);
 • individuālās un grupu nodarbības (fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām;
 • informatīvi- izglītojošie pasākumi (lekcijas, kultūras pasākumi u.c.);
 • atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, izglītojošās grupas uc.);
 • sadarbība un atbalsta sniegšana kopienas nevalstiskajām organizācijām (iespēju robežās nodrošināta iespēja izmantot Pakalpojuma sniegšanai paredzētās telpas u.tml.).

LNB Strazdumuižas Dienas centrs

Darba plāns 

Jūnijs 2023.gads

Pirmdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00- 16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

13.00-14.30 – Prāta spēle


Otrdienas

9.00-15.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos. 

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00- 11.30 - Ārstnieciskā Cigun nodarbība 

13.00-14.30 – Muzikālie pasākumi (skaņdarbu klausīšanās un sarunas par mūziku).


Trešdienas

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml)

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00 - 11.00 – Rokdarbi -tapošanas nodarbības

11.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (arī pasūtījumu pieņemšana) individuāli

13.00-14.30 – Nodarbību tēmas:

14.06.2023- Imanta Smirnova grāmatas atklāšanas svētki

21.06.2023.- Ielīgosim Jāņus Latvijas Neredzīgo bibliotēkā

28.06.2023 no 9.00-20.00- Ekskursija uz Siguldu

14.30-15.30 – Konsultācijas  (un praktiskā palīdzība) datoru, viedtālruņu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas jautājumos.        

       

Ceturtdienas

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi( lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.c. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00.-11.30 – Ārstnieciskā  Cigun nodarbības 

13.00-14.00 – Grupas nodarbības:

„Cilvēks līdzās” – Cilvēka ar redzes problēmām atmiņu stāstījums, secinājumi un atziņas par piedzīvotajiem notikumiem un izdarītajiem darbiem.

Piektdienas (izņemot 23 .jūniju) 

8.00-16.00 –Individuālās nodarbības  sporta zālē

12.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (individuāli)

13.00-14.00 – Klientiem vajadzīgās informācijas izdrukāšana Braila rakstā

14.00-15.30 Grupas nodarbības

Sarunas pie kafijas tases:

Aktuālais, interesantais, u.tml. tēmas

14.00- 15.00 – Individuālās nodarbības datorapmācībā un tehniskās ekspluatācijas jautājumi arī attālināti

15.00-16.00 -  Individuālās nodarbības par datoru un viedtālruņu lietošanas  jautājumiem.   

  

 

Dienas centra vadītājs             P.Locāns

1.3 UZDEVUMI

1. Veicināt informācijas pieejamību personām ar redzes traucējumiem, sniedzot informatīvā atbalsta pakalpojumus un konsultācijas;
2. Organizēt individuālās un grupu nodarbības (atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām un iespējām) – erudīcijas spēles, sporta aktivitātes, rokdarbu darināšanas apmācību, sporta galda spēļu sacensības utml.;
3. Rīkot Informatīvus-izglītojošus pasākumus par tēmām, kas ir interesantas cilvēkiem ar redzes traucējumiem – aktualitātēm valstī un Rīgā, kultūru, vēstures un politikas notikumiem, veselīgu dzīvesveidu, tehnisko palīglīdzekļu (tiflotehnikas) lietošanas pieredzi un jaunumiem, Braila raksta lietošanas labo praksi utml.).
4. Organizēt sociālā darbinieka un rehabilitētāja konsultācijas par sociālajiem un citiem jautājumiem, kas būtiski personām ar redzes traucējumiem un viņu tuviniekiem;
5. Sniegt personām ar redzes traucējumiem konsultācijas un praktisku palīdzību, palīdzot pārvarēt individuālas sadzīves grūtības.
6. veicināt personu ar redzes traucējumiem sabiedrisko aktivitāti un interešu aizstāvēšanu, tajā skaitā sniedzot tehnisko palīdzību un informācijas apstrādi komunikācijā ar valsts un Rīgas institūcijām.

1.4 Noteikumi

I Vispārīgie noteikumi

 1. 1. Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas Dienas centrs (turpmāk - Dienas centrs) sniedz pakalpojumus ikvienam pilngadīgam Rīgas iedzīvotājam ar redzes invaliditāti vai redzes traucējumiem, kurš ir reģistrēts dienas centrā (turpmāk – klients).
  2. Noteikumi nosaka Dienas centra darba dienas plānojumu.
  3. Noteikumi nosaka klientu un darbinieku tiesības un pienākumus.
  4. Noteikumi ir saistoši ikvienam, kas uzturas Dienas centra telpās.
  5. Dienas centra darba laiks:
  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
  6. Ierodoties Dienas centrā pirmo reizi, potenciālais klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda dalībnieku karti un iepazīstināts ar Iekšējās kārtības noteikumiem, un personas datu apstrādes mērķi, ko apliecina ar parakstu.
  7. Dienas centra darbinieki un klienti ar noteikumiem tiek atkārtoti iepazīstināti katru gadu, ko apliecina ar parakstu.
  8. Dienas centra telpās ir aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas, kā arī atrasties tur reibuma stāvoklī.
  9. Darbiniekiem un klientiem jāievēro personīgās higiēnas prasības, jāuztur kārtībā apģērbs un apavi.
  10. Par kārtības noteikumu pārkāpumiem klients sākumā tiek brīdināts bet, pārkāpumam atkārtojoties, var tikt izraidīts no Dienas centra.
II Darbinieku un klientu pienākumi
 1.  Ievērot Dienas centra iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus:
  • nelietot bojātus elektrības slēdžus, vadus, elektroierīces u.c.;
  • neienest un neglabāt uzliesmojošus priekšmetus;
  • nelietot atklātas liesmas;
  • klientiem nededzināt sveces, bez darbinieku klātesamības;
  • nesmēķēt telpās un 10 m no ieejas;
  • ja pamanīta uguns tad nekavējoties evakuēties un ziņot darbiniekam, vai ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
  • atstājot telpas aizvērt aiz sevis visas durvis, vai ja evakuācija notiek pa logu, centies izkāpjot pievērt logu;
  • Ēkā atgriezties tikai tad, kad to ir atļāvuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.
  2. Virsdrēbes, lietussargus u.c. mantas novietot tām paredzētajās vietās.
  3. Ievērot sabiedrībā pieņemtās ētikas un morāles normas, pieklājīgi izturēties pret pārējiem klientiem un darbiniekiem.
  4. Ievērot kārtību un tīrību Dienas centra telpās.
  5. Taupīt un nebojāt Dienas centra īpašumu, saudzīgi izturēties pret telpām, inventāru, iekārtām un ierīcēm.

III  Klientu  un darbinieku  tiesības

 1. Tiesibas saņemt klientu un darbinieku pieklājīgu izturēšanos un iecietīgu attieksmi.
 2. Līdzdarboties individuālajās nodarbībās un interešu grupu pulciņos.
 3. Piedalīties nodarbībās, kas notiek Dienas centra telpās vai ārpus tām, lai izglītotos un pilnveidotos.
 4. Izmantot nodarbībām un pulciņu darbībai, izglītojošiem tematiskiem pasākumiem piemērotas telpas un inventāru.
 5. Piedalīties un organizēt brīvā laika pasākumus: atpūtas vakarus, diskusijas, ekskursijas, lekcijas, seminārus, izstādēs un citas aktivitātes, iepriekš saskaņojot ar Dienas centra vadītāju.°
 6. Iesniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un sūdzības.

IV Citu personu ienākšana un uzturēšanās Dienas centrā

 1. Par nepiederošu personu var tikt uzskatīts ikviens cilvēks, kas nav Dienas centra klients vai darbinieks un uzturas dienas centra telpās bez Dienas centra vadītāja, klientu atbalsta speciālista vai pulciņa vadītāja atļaujas.
 2. Klientam, ienākot  Dienas centra telpās, jāpiesakās pie vadītāja, klientu atbalsta speciālista vai pulciņa vadītāja,  informējot par atnākšanas iemeslu. Darbinieku pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi un, ja persona atbilst  klienta statusam, sniegt pakalpojumus savas kompetences un iespēju robežās.
 3. Ja nepiederošajai  personai tiek dots  norādījums atstāt telpas, un tā šo norādījumu nepilda, vadītājs/darbinieks var vērsties valsts vai pašvaldības kārtību sargājošajās iestādēs.

V Atbildība par noteikumu ievērošanu

 1. Katrs Klients personīgi atbild par savu uzvedību, darba drošības, ugunsdrošības  noteikumu, kā arī šo noteikumu ievērošanu.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā sods par pārkāpumu izdarīšanu un lēmuma pieņemšana notiek šādā kārtībā:
 • mutisks aizrādījums;
 • individuāla saruna ar Klientu;
 • kārtība var tikt noteikta citādi, ņemot vērā konkrēto situāciju.
 1. Ļaunprātīgas ēku, telpu, inventāra bojāšanas gadījumā vainīgais sedz materiālos zaudējumus vai atjauno bojāto priekšmetu.
  1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un rupjiem ētikas normu pārkāpumiem Dienas centra vadītājam ir tiesības liegt Klientam piedalīties nodarbībās vai  pasākumos.
  2. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai alkohola lietošanu, Dienas centra vadītājam vai darbiniekam ir tiesības izraidīt personu no Dienas centra telpām, vai ziņot  policijai.

1.5 Statistika

Dienas centra klientu skaita izmaiņas 2017 un 2018 gadā pa mēnešiem. Kopumā klientu skaits ir audzis.

mēnesis

Pakalpojuma saņēmēju skaits 2017

Pakalpojuma saņēmēju skaits 2018

janvāris

71

78

februāris

71

78

marts

75

78

aprīlis

75

77

maijs

75

76

jūnijs

76

76

jūlijs

78

76

augusts

78

76

septembris

78

76

oktobris

78

76

novembris

71

72

decembris

71

73

KOPĀ: 

897

912


Strazdumuižas dienas centrs

Pēteris Locāns Pēteris Locāns
Dienas centra vadītājs
Kontaktinformācija
Braila iela 5, Rīga, LV-1024
67532542
peterislocans654@gmail.com
Pieņemšanas laiks

Pirmdiena: 8:00 - 16:00
Otrdiena: 8:00 - 16:00
Trešdiena: 8:00 - 16:00
Ceturtdiena: 8:00 - 16:00
Piektdiena: 8:00 - 16:00
Sestdiena: brīvs
Svētdiena: brīvs