Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts "Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”"

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rīga › Aktuālie projekti

Projekts "Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”"2019.gada 5.decembris

Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 3.decembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 475 600,72, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 404 260,61 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 71 340,11. 

Galvenās projekta darbības ir:
- tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju, 1.stāva grīdas siltināšana , ēkas jumta pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņu un siltināšanu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošana , ēkas apgaismojuma modernizācija;
- būvuzraudziba;
- autoruzraudzība;
- projekta vadība;
- publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanai:

  • 2018.gada 12.novembrī noslēgts līgums Nr.LNB2018/22/1 ar SIA “Komercveiksmes”  par LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrādi ar autoruzraudzību par summu EUR 46 800,00 (četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) bez PVN;

  • 2019.gada 22.augustā izsludināts iepirkums Nr.LNB 2019/06 ERAF „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” par summu EUR 390 343,00. Iepirkumā piedāvājumu iesniegušie pretendenti neatbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz projekta budžeta iespējas. 2019.gada 7.novembrī pieņemts lēmums - iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta.

 

2022.gada marts

 

Latvijas Neredzīgo biedrībā noslēgusies projektu Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošana.

Projekta ietvaros ir noslēgušies energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi LNB ēkai Braila ielā 10, Rīgā, ko veica SIA „APSA BŪVE” 2021.gada 13.aprīlī noslēgtā līguma Nr.LNB 2020/11 ERAF „par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai LNB ēkai Braila ielā 10” ietvaros, tas ir:

 - ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana;

-       1.stāva grīdas siltināšana;

-      ēkas jumta pārseguma siltināšana;

-       durvju un logu nomaiņu un siltināšana;

-      apkures sistēmas modernizācija;

-       ventilācijas sistēmas atjaunošana;

-       ēkas apgaismojuma modernizācija.

 

Būvdarbi izpildīti par kopējo summu EUR 400 873,64 (Četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 64 centi)  neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA”CMB”.

Autoruzraudzību nodrošināja SIA „Komercveiksmes” .

Ir sasniegts Projekta mērķis - Latvijas Neredzīgo biedrības ēkai, Braila ielā 10, Rīgā, kadastra nr. 01000922217002 veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti - ēkas energoefektivitāti paaugstinoši darbi, pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veica projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvede.

 

     

 

Projekts "Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”" aktualitātes: