Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Privātuma politika

Par biedrību / Privātuma politika

PRIVĀTUMA politika

Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"(turpmāk – Biedrība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Biedrība veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)(turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Biedrības kontaktinformācija juridiskā adrese: Braila iela 3, Rīga, LV-1024, tālrunis +371 67532607, elektroniskā pasta adrese: info@lnbiedriba.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Sīpols ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi info@fpda.lv vai zvanot pa tālruni +371 26658265.

Biedrībanodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Biedrības personas datu aizsardzībasspeciālistunav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Biedrība var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 28. MAIJĀ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Biedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Pakalpojuma sniegšanai Biedrības telpās un ārpus tām, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšana, datu ievade informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajiem sociālo pakalpojumu ietvaros veicamajām darbībām;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Saziņai, izmantojot tīmekļa vietni www.lnbiedriba.lv;
 • Biedrības drošībai.

 

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs,fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Biedrībaapstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas(Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzBiedrību attiecināmu juridisku pienākumu(Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga Biedrības, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

 • Fiziskai personai saņemot sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Biedrība kā iestāde apstrādā datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Lai īstenotu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķi, Biedrība apstrādā visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver  -  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīvesveidu, informāciju par izslimotajām slimībām,  informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem (ārsta identitāte, apmeklējumu biežums, pakalpojumi utt.) u.c. informāciju, ko izvēlas ārstniecības persona  konkrētajā situācijā un fiksē medicīniskajā dokumentācijā.
 • Fiziskai personai ieejot/nokļūstot Biedrības, telpās vai tā teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti subjektavideoattēls un laiks, kad tas ir apmeklējis telpas.

 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Biedrībai, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Biedrību.

 

Videonovērošana

 Biedrība veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai. Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas. Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Biedrības pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

 

Personas datu saņēmēji

No Biedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā. Biedrības personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti.

Personas datu glabāšanas ilgums

Biedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Biedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Biedrībāun iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Biedrība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Biedrības vai sazināties ar Biedrības par personas datu aizsardzībuspeciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai(adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Biedrība to nedara.

 

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu info@lnbiedriba.lv vai iesniedzot iesniegumu Biedrības juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Biedrībair ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.