Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Žurnāls un tā saņemšana

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Žurnāls un tā saņemšana

Kā pieteikties žurnāla saņemšanai

Lai pieteiktos žurnāla saņemšanai, redakcijā jāiesniedz personas ar redzes invaliditāti vai viņas likumiskā pārstāvja aizpildītu iesnieguma veidlapu vai iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • dzīvesvietas adrese,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese,
 • izvēlētais žurnāla formāts,
 • žurnāla piegādes adrese (ja atšķiras no dzīvesvietas adreses),
 • iesnieguma aizpildīšanas datums un klienta paraksts, kas apliecina sniegtās informācijas pareizumu,
 • ja iesniegumu iesniedz likumiskais pārstāvis, papildus jānorāda pārstāvja pārstāvniecības veids, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese.

kur saņemt iesnieguma veidlapu

 • ja Jums ir printeris:
  • LNB mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi" - "Žurnāls Rosme" - "Žurnāls un tā saņemšana",
  • šī raksta beigās.
 • žurnāla redakcijā Rīgā, Braila ielā 3, 2. stāvā,
 • ikvienā LNB teritoriālajā organizācijā,
 • LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā, Braila ielā 3, 1. stāvā,
 • SIA "LNB Rehabilitācijas centrs" Rīgā, Braila ielā 8 un filiālēs visā Latvijā.

kur sūtīt aizpildītu iesnieguma veidlapu

 • uz žurnāla redakciju: Braila iela 3, Rīga, LV-1024,
 • iesniegumu var atstāt arī tuvākajā LNB teritoriālajā organizācijā.

pakalpojuma apraksts

Šī pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka:
- MK noteikumi Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku",
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
- Invaliditātes likums,
- Latvijas Neredzīgo biedrības un Labklājības ministrijas noslēgtais valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums.

Personas datu apstrāde notiek uz starpresoru vienošanās pamata Latvijas Neredzīgo biedrībai ar:
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi,
- Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai tiek ievēroti:
- Fizisko personu datu apstrādes likums,
- Obligāto eksemplāru likums,
- Autortiesību likums,
- Pasta likums.

Žurnāla arhīva nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nosaka vienošanās līgums starp bibliotēku un Latvijas Neredzīgo biedrību

pārējā informācija

 • Iesniegums žurnāla «Rosme» saņemšanai jāaizpilda katru gadu no jauna. Pieteikšanās žurnāla saņemšanai nākamajam gadam sākas no esošā gada 1. novembra. Pieteikties žurnāla saņemšanai esošajam gadam iespējams jebkurā esošā gada mēnesī.
 • Lasītājiem iespējams pieteikties tikai viena žurnāla formāta saņemšanai.

Žurnāla Masu informācijas līdzekļu reģistrācijas numurs:
- Braila rakstā Nr. 0007000401, 
- palielinātā redzīgo rakstā Nr. 0007000402.

Pakalpojumu nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienība — Izdevniecības nodaļa.

Žurnāla «Rosme» arhīvu (no 1957.gada) veido Latvijas Neredzīgo biedrība un to uzkrāj Latvijas Nacionālā bibliotēka. Braila raksta eksemplārus uzkrāj Latvijas Neredzīgo bibliotēka.