Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Jauniešiem

Par biedrību / Jauniešiem

Latvijas Neredzīgo biedrības Jauniešu apvienība apvieno jauniešus ar redzes un cita veida invaliditāti, kā arī citus aktīvi darboties gribošus jauniešus. Jaunieši rīko dažāda veida tikšanās un interešu pulciņus, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās. Apvienība dod iespēju savā starpā socializēties cilvēkiem ar dažādām interesēm un pieredzi, kas iegūta mācoties, strādājot vai vienkārši dzīvojot aktīvu sabiedrisko dzīvi. Jauniešu apvienības pamata uzdevums ir motivēt jauniešus ar invaliditāti aktīvi piedalīties sociālajos procesos un daloties pieredzē iedrošināt gan sevi, gan citus apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tādejādi, jaunieši viens otru var motivēt sasniegt ar vien jaunus mērķus, jo cilvēkiem ar invaliditāti vislielāko motivāciju uzdrošināties mēģināt darīt kaut ko jaunu ir tad, ja viņi redz, ka ko līdzīgu spēj izdarīt cilvēki ar līdzīgām veselības problēmām un Jauniešu apvienība ir tieši tā vieta, kur rast spēju uzdrošināties.

Jauniešiem nolikums 05.04.2017

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes Nolikums par LNB JAUNIEŠU APVIENĪBU

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1 LNB jauniešu apvienība ( turpmāk - Apvienība) izveidota, apvienojot LNB biedrus, personas ar redzes vai cita veida invaliditāti un viņu atbalstītājus (turpmāk – Biedri);
1.2 par jaunieti šā nolikuma izpratnē tiek uzskatītas 1.1 punktā minētās personas, kuras nav sasniegušas 35 gadu vecumu (turpmāk - Jaunieši);

2. Apvienības mērķi:
2.1. apvienot jauniešus;
2.2. veicināt Jauniešu integrāciju sabiedrībā;
2.3. palīdzēt Jauniešiem iegūt izglītību;
2.4. iesaistīt Jauniešus darba tirgū;
2.5. veicināt Jauniešu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;

3. Apvienības uzdevumi:
3.1. apzināt Jauniešus un izveidot aktīvas jauniešu atbalsta grupas LNB teritoriālajās organizācijās;
3.2. iesaistīt Apvienības darbā Jauniešus;
3.3. izstrādāt kopīgu stratēģiju Jauniešiem nozīmīgu jautājumu risināšanā;
3.4. aktivizēt Jauniešus izglītības iegūšanai;
3.5. veicināt sadarbību ar mācību iestādēm, lai veidotu izpratni par Jauniešu ar redzes invaliditāti Universālā dizaina principiemm mācību procesā;
3.6. veicināt sabiedrības izglītošanu, veidojot izpratni par personu ar redzes invaliditāti īpašajām vajadzībām;
3.7. veicināt Jauniešu iesaistīšanos kultūras un sporta aktivitātēs;
3.8. apkopot un sniegt informāciju Jauniešiem par jaunākajām izglītības un nodarbinātības iespējām;
3.9. veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām organizācijām, iestādēm un privātpersonām;
3.10. piesaistīt līdzekļus, izstrādājot un īstenojot projektus jauniešu izglītības, sporta, kultūras, nodarbinātības u.c. jomās;
3.11. sniegt priekšlikumus LNB Centrālajai valdei (turpmāk – CV) par grozījumiem normatīvajos aktos, kādi nepieciešami Jauniešu ar redzes invaliditāti problēmu risināšanai;
3.12. konsultēt teritoriālo organizāciju Jauniešu atbalsta grupu līderus;
3.13. organizēt Jauniešu atbalsta grupu līderiem un Biedriem apmācības un seminārus
Apvienības darba uzlabošanai;
3.14. sniegt atskaiti par veikto darbu LNB CV, pēc LNB CV pieprasījuma;

4. Apvienības biedru tiesības:
4.1. pieprasīt un saņemt no LNB CV un struktūrvienībām apvienības darbam nepieciešamo informāciju;
4.2. veidot un uzturēt sadarbību ar citām jauniešu organizācijām;
4.3. veikt darbības, lai realizētu Apvienības mērķus un uzdevumus;
4.4. iesniegt LNB CV visa veida priekšlikumus, kas veicinātu Jauniešu izglītības un nodarbinātības iespējas;

5. Apvienības Biedru reģistrs
5.1 Apvienības vadītājs ved Apvienības Biedru reģistru;
5.2 Apvienības Biedru reģistrā par Biedru ieraksta sekojošas ziņas:
5.2.1 vārdu un uzvārdu;
5.2.2 dzimšanas datus;
5.2.3 telefona numuru un e-pastu;
5.2.4 adresi;
5.2.5 kuru LNB teritoriālo organizāciju pārstāv;

6. Biedru iestāšanās, izstāšanās un biedru nauda
6.1 Apvienībā var iestāties personas, kuras atbilst šā nolikuma 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, iesniedzot rakstveidā iesniegumu Apvienības vadītājam vai atbalsta grupas līderim;
6.2 Apvienības Biedrs no apvienības var izstāties iesniedzot rakstveidā iesniegumu par vēlmi izstāties no apvienības, apvienības vadītājam vai atbalsta grupas līderim;
6.3 Apvienības Biedri, kuri ir LNB biedri, biedru naudu maksā tajā LNB teritoriālajā vai vietējā organizācijā, kurā tie ir reģistrēti;
6.4 Apvienības Biedri, kuri nav LNB biedri, biedru naudu un iestāšanās naudu maksā Apvienības vadītājam, LNBCV noteiktajā apmērā;

7. Apvienības darba organizācija
7.1 Apvienības darbu vada LNB CV iecelts Apvienības vadītājs un viņa iecelti atbalsta grupu līderi;
7.2 Apvienības vadītāju un atbalsta grupu līderus ieceļ ar viņu rakstveida piekrišanu;
7.3 Apvienības vadītāju atceļ LNB CV;
7.4 savas funkcijas Apvienība veic sadarbībā ar LNB CV, LNB pārvaldes un citu LNB struktūrvienību darbiniekiem;

8. Apvienības vadītājs:
8.1 organizē un vada Apvienības darbu;
8.2 ieceļ un atceļ atbalsta grupu līderus;
8.3 informē atbalsta grupu līderus par notiekošajām aktivitātēm;
8.4 nosaka atbalsta grupu līderu pienākumus;
8.5 iekasē iestāšanās, biedra naudu un izsniedz biedra karti;
8.6 veido sadarbību ar LNB TO un citām struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, izglītības iestādēm un citām organizācijām;

9. atbalsta grupu līderi
9.1 savas kompetences ietvaros pilda Apvienības vadītāja dotos uzdevumus;
9.2 sniedz visa veida nepieciešamo atbalstu apvienības vadītājam;
9.3 sniedz ieteikumus Apvienības darba uzlabošanai un paplašināšanai;

10. Apvienības biedri savus pienākumus veic sabiedriskā kārtā.

Mārtiņs Allis Linda Bumbiere
Vadītāja
Seko mums: Facebook

Jauniešiem aktualitātes: